Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > O tym dodatku mało kto wie. 553,30 zł bez względu na wiek, trzeba złożyć wniosek
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 25.06.2023 10:23

O tym dodatku mało kto wie. 553,30 zł bez względu na wiek, trzeba złożyć wniosek

pieniądze-kalendarz-banknoty-biznesinfo
Biznesinfo

Dodatek dla sierot zupełnych jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uprawnione do jego otrzymania są osoby, które straciły rodziców i z tego tytułu mają prawo do renty rodzinnej – nie obowiązuje tu żadne kryterium wieku. Dodatek podlega corocznej waloryzacji – od marca br. wynosi on 553,30 zł miesięcznie.

Dodatek dla sierot zupełnych – oto, co musisz wiedzieć

Dodatkowe świadczenie jest wypłacane przez ZUS na podstawie art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Uprawnione do otrzymania dodatku dla sierot zupełnych są osoby, które spełniają następujące warunki:

  • straciły obydwoje rodziców/straciły matkę, a ojciec był nieznany
  • i mają prawo do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach lub zmarłej matce.

Wiek wnioskującego o przyznanie tego dodatku nie ma znaczenia, ale to nie sprawia, że pieniądze może otrzymać również emeryt. Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje wyłącznie osobie, która jest uprawniona i ma wypłacaną rentę rodzinną po zmarłych rodzicach, zatem pobierając emeryturę z ZUS, nie można otrzymać takiego dodatku z ZUS. Świadczeniem, które uprawnia do dodatku, jest renta rodzinna po zmarłych rodzicach i aby ją otrzymać, trzeba spełnić określone w przepisach warunki – tłumaczy nam Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. Dodatek podlega corocznej waloryzacji wraz z rentą rodzinną. Od marca br. do końca lutego 2024 roku wynosi on 553,30 zł miesięcznie, a od marca 2022 roku do lutego br. był wypłacany w wys. 481,97 zł.

Dodatek dla sierot zupełnych jest wypłacany każdej sierocie z danej rodziny. W praktyce oznacza to, że np. jeśli małżeństwo osierociło kilkoro dzieci, to każde z nich – pod warunkiem, że jest uprawnione do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach – może otrzymać osobny dodatek.

Wyższe wypłaty już niebawem. Skorzystają setki tysięcy emerytów.

Kradzież metodą „na kolec”. Uważaj, zwykle złodzieje zaczynają już pod bankomatem

Renta rodzinna – warunki przyznania

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w momencie śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. ZUS wyjaśnia, że prawo do tego świadczenia, po śmierci bliskiego, otrzymują:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, które: mają mniej niż 16 lat, uczą się i nie ukończyły 25. roku życia (jeśli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty zostaje przedłużone do zakończenia tego roku studiów); stały się całkowicie niezdolne do pracy, jeszcze zanim osiągnęły 16. rok życia lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat;
  • wnuki i rodzeństwo – przyjęte co najmniej rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed ukończeniem 18. roku życia;
  • inne dzieci – przyjęte minimum rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności (wyjątek stanowią dzieci, które wychowywano i utrzymywano w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka).

Trzeba złożyć wniosek do ZUS

Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej, trzeba złożyć w ZUS komplet odpowiednich dokumentów: wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej (jest to druk ERRD) oraz dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców lub dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca. Co istotne, dokumenty te można złożyć:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie bądź ustnie do protokołu),
  • pocztą lub za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego,

w dowolnym czasie po spełnieniu warunków koniecznych do przyznania dodatku.

Rozpatrywaniem wniosku zajmuje się organ rentowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Na podjęcie decyzji urzędnicy mają 30 dni, licząc od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. W przypadku otrzymania odmowy można w ciągu miesiąca złożyć bezpłatne pisemne lub ustne odwołanie. Należy to zrobić za pośrednictwem placówki ZUS, która taką decyzję wydała. Wówczas konieczne jest dopilnowanie terminu – po miesiącu następuje bowiem uprawomocnienie decyzji ZUS.