BiznesINFO.pl > Praca > Czasami trzeba się rozstać. Powody rozwiązania umowy o pracę musi podać jednak tylko pracodawca
Przemysław Puch
Przemysław Puch 22.03.2022 08:48

Czasami trzeba się rozstać. Powody rozwiązania umowy o pracę musi podać jednak tylko pracodawca

laptop-2561221 1920
https://pixabay.com/photos/laptop-computer-browser-research-2561221/

Choć z reguły zarówno pracodawca, jak i pracownik starają unikać takich sytuacji, to stosunek pracy czasem trzeba zakończyć. Nawet jeżeli strony łączyła umowa na czas nieokreślony.

Szczegółowe zasady rozwiązania stosunku pracy określa Kodeks Pracy. Umowa może zostać rozwiązana, jak to ma miejsce zazwyczaj, na mocy tzw. porozumienia stron.

Data i podpis

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony odbywa się poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem określonego w tym porozumieniu okresu wypowiedzenia albo bez niego. W przypadku, gdy stroną rozwiązującą umowę jest pracodawca w wypowiedzeniu powinien znaleźć się dopisek o możliwości odwołania się od tej decyzji przez pracownika do sądu pracy (wypowiedzenie składane przez pracownika nie musi zawierać tego elementu).

Prócz daty i miejsca sporządzenia dokumentu najważniejszym jego elementem jest adnotacja o rozwiązaniu umowy o pracę określonego dnia, miesiąca i roku potwierdzona podpisem upoważnionej do przeprowadzenia takich działań osoby.

Istotne paragrafy

Umowę może być rozwiązana na podstawie kolejnych punktów art. 30 § 1 Kodeksu Pracy. Jedynie w przypadku, gdy umowa jest rozwiązywana bez wypowiedzenia z powodu popełnienia przez pracownika przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnianie w grę wchodzi art. 30 § 1 pkt 3, w związku z art. 52 § 1 pkt 2.

Najważniejsza różnica między wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę i pracownika polega na tym, że w swoim oświadczeniu przekazywanym pracodawcy osoba zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokreślony nie musi wspominać o przyczynach rozwiązania umowy. Pracodawca ma natomiast taki obowiązek (powinna być ona, jak precyzują przepisy, „prawdziwa i konkretna”).

Po zakończeniu stosunku pracy pracodawca ponadto ma obowiązek przekazać swojemu byłemu już pracownikowi podsumowujące okres zatrudnienia świadectwo pracy (powinien to zrobić najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy). W dokumencie tym, prócz standardowych danych osobowych, miejsca oraz daty, powinien znaleźć się opis stanowiska pracy jakie zajmowała dana osoba, okres jej zatrudnienia, informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i wynikających z ubezpieczenia społecznego.

W przypadku wypowiedzenia wręczanego przez pracodawcę musi znaleźć się tam także informacja dotycząca trybu oraz podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy (wręczający wypowiedzenie pracownik nie ma takiego obowiązku).

Jeśli umowa o pracę na czas nieokreślony została rozwiązana za wypowiedzeniem przez pracownika, na świadectwie pracy powinna znaleźć się wtedy także o tym adnotacja.

Okres wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia jest wartością zmienną, w przypadku każdej umowy może być różna. Zależy, generalnie, od okresu, na jaki zawarta została umowa o pracę oraz stażu pracownika u danego pracodawcy. Na długość okresu wypowiedzenia, zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, nie ma wpływu to, czy umowa została zawarta na czas określony czy nieokreślony. W obu przypadkach, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy okres jego wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, miesiąc gdy przepracował przynajmniej pół roku i trzy miesiące, gdy był związany ze swoim pracodawcą przynajmniej trzy lata.

W okresie wypowiedzenia strony umowy o pracę nadal powinny wypełniać swoje obowiązki wynikające z łączącego je stosunku prawnego: pracownik realizować zadania przydzielane mu przez pracodawcę, a pracodawca – stwarzać warunki do ich wykonywania i, rzecz jasna, regularnie wypłacać wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości. Dopiero po upływie okresu wypowiedzenia stosunek pracy przestaje obowiązywać.

Liczy się także moment rozpoczęcia okresu wypowiedzenia. Gdy takie oświadczenie zostało złożone w trybie tygodniowym będzie to pierwsza niedziela po dniu złożenia wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli natomiast w trybie miesięczny - pierwszy dzień kalendarzowy następującego miesiąca, po tym, w którym takie tzw. oświadczenie woli zostało złożone.

Polecane