Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Zmiana stanowiska pracy
Hylla Jan
Hylla Jan 03.06.2021 02:00

Zmiana stanowiska pracy

man-314424 1280
https://pixabay.com/pl/photos/cz%C5%82owiek-komputer-praca-technologia-314424/

Podpisując umowę o pracę, poza kwestiami związanymi z wymiarem etatu i wynagrodzeniem, istotnym elementem jest również stanowisko, jakie zajmie pracownik. Czy pracodawca może je zmienić bez zgody pracownika? Jak wyglądają kwestie formalne związane ze zmianą stanowiska pracy?

Po co zmieniać stanowisko pracy?

Nierzadko zdarza się, że pracodawca potrzebuje wykorzystać kompetencje pracownika na innym stanowisku, niż został on pierwotnie zatrudniony. Z racji tego, że umowy o pracę zawierają opis stanowiska i zakres obowiązków, jakie będzie przypadał pracownikowi – jeśli pracodawca chciałby, aby podległy pracownik wykonywał inne zadania, musi formalnie zmienić jego stanowisko pracy. Co do zasady jest to możliwe, natomiast związane są z tym właściwe procedury, a całość regulują zapisy Kodeksu pracy.

Podstawa prawna

W kwestii zmiany stanowiska pracy, tak samo jak w praktycznie każdej innej rzeczy związanej z relacjami pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, istnieją odpowiednie zapisy regulujące ten proces. W tym wypadkujest to artykuł 42. Kodeku pracy, którego brzmienie stanowi co następuje:

§ 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Zmiana stanowiska może przebiegać na kilka sposobów. Omówmy je zatem.

Zmiana stanowiska pracy – porozumienie zmieniające

Pierwszym wariantem jest ten, w którym pracownik zgadza się na zmianę stanowiska, dzięki czemu nie powstają żadne związane z tym komplikacje, a pracodawca nie musi podejmować żadnych szczególnych kroków. Zmiana taka najczęściej ma miejsce, jeśli pracownik jest awansowany na wyższe stanowisko lub dokonuje się zmiana stanowiska pracy na równorzędne. W tych sytuacjach stosowane jest porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia zawierane zazwyczaj w formie aneksu do umowy, w którym określane są nowe warunki zatrudnienia (w zakresie zarówno opisu stanowiska jak i wynagrodzenia). Sytuacją, która również nie wymaga większych komplikacji, jest zmiana nazwy stanowiska bez zmiany wynagrodzenia i zakresu obowiązków.

Zmiana stanowiska pracy – wypowiedzenie zmieniające

Wspomniane w tekście ustawy wypowiedzenie zmieniające ma całkowicie odmienny charakter od porozumienia zmieniającego warunki. Na czym polega wypowiedzenie zmieniające i co należy o nim wiedzieć? Wypowiedzenie zmieniające to rodzaj wypowiedzenia, w którym zostają zmienione warunki zatrudnienia (w sposób niekoniecznie korzystny dla pracownika). Wypowiedzenie zmieniające musi zawierać adnotację o możliwości odwołania się od niego w określonym terminie (do połowy trwania okresu wypowiedzenia). Jeśli pracownik nie odwoła się w wyznaczonym terminie, wówczas nowe warunki zaczną obowiązywać po zakończeniu okresu wypowiedzenia.

Co trzeba wiedzieć – jeśli przy zakładzie pracy działają związki zawodowe – wówczas wypowiedzenie zmieniające musi zostać skonsultowane z przedstawicielami tychże, a przepisy szczegółowo określają tryb, w jakim związki muszą odpowiedzieć na zapytanie pracodawcy. Istnieje też grupa pracowników, której nie można złożyć wypowiedzenia zmieniającego i są to:

· Pracownicy w wieku przedemerytalnym

· Pracownicy przebywający na: zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, urlopie wypoczynkowym

· Społeczni inspektorzy pracy

·  Wskazani imiennie członkowie związku zawodowego lub inni pracownicy będący członkami organizacji związkowej.