Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Świadczenia dla rolników w ramach Tarczy Antykryzysowej
Polak Olga
Polak Olga 22.03.2022 08:49

Świadczenia dla rolników w ramach Tarczy Antykryzysowej

zucchinis-1869941 960 720
www.pixabay.com

Opracowana w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce Tarcza Antykryzysowa, zapewnia różnego rodzaju pomoc dla poszczególnych grup zawodowych. W artykule skupimy się na ulgach oraz świadczeniach dla rolników ubezpieczonych w KRUS. Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568)) zapewnia rolnikom zwolnienie z opłacania składek na KRUS oraz gwarantuje zasiłek opiekuńczy dla osób wychowujących dzieci do 8 lat, jeśli szkoły zostały zamknięte na czas epidemii, a także zasiłek chorobowy na czas kwarantanny. Zwolnienie rolników z opłacania składek na KRUS Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w ramach ubezpieczenia społecznego rolników, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą zostają całkowicie zwolnione z obowiązku opłacania składek KRUS za drugi kwartał 2020 roku (czyli za kwiecień, maj i czerwiec). Przepisy nie wymagają od rolników składania żadnych wniosków do instytucji rządowych, gdyż zwolnienie to zostaje przyznane automatycznie. Trzeba w tym miejscu nadmienić, iż, nieopłacanie składek na KRUS przez wskazany okres nie oznacza braku ciągłości ubezpieczenia, ponieważ składki zostaną opłacone z budżetu państwa za pośrednictwem KRUS. Zasiłek opiekuńczy dla rolników Świadczenia dla rolników z Tarczy Antykryzysowej 2.0 zostały poszerzone o zasiłek opiekuńczy dla rolników, którzy wychowują dzieci: zdrowe, do 8. roku życia lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat, lub z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zasiłek przysługuje, jeśli żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoła albo inna placówka wychowawcza została zamknięta z powodu epidemii COVID-19. Również w sytuacji, kiedy np. niania nie może sprawować opieki nad dziećmi z powodu zakażenia koronawirusem. Zasiłek opiekuńczy przysługuje rolnikowi nie dłużej niż przez 14 dni. Jednak wedle Tarczy Antykryzysowej 2.0 istnieje możliwość wydłużenia maksymalnego okresu pobierania świadczenia. Zasiłek opiekuńczy dla rolnika finansowany jest z budżetu państwa i wypłacany przez KRUS. Wymiar tego zasiłku za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej zgodnie z Ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24)). Dzienna stawka zasiłku opiekuńczego dla rolników wynosi więc 32,41 zł. W celu skorzystania z zasiłku należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w KRUS. Wniosek można przekazać, wrzucając dokument do specjalnej urny w placówce KRUS, jak i pocztą lub drogą elektroniczną. Zasiłek chorobowy dla rolników przebywających na kwarantannie W Tarczy Antykryzysowej 2.0 pojawiają się tez inne świadczenia dla rolników. Mówimy tu między innymi o zasiłku chorobowym za czas kwarantanny na nowych zasadach. Zgodnie z nimi osoba ubezpieczona w KRUS może złożyć wniosek o specjalny zasiłek chorobowy z powodu COVID-19 w momencie, gdy przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym albo jest hospitalizowana w związku z koronawirusem. Za ten czas przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2020 r. płaca minimalna wynosiła 2600 zł brutto, a więc rolnik przebywający w kwarantannie otrzymał zasiłek w wysokości 1300 zł brutto. Zaznaczmy w tym miejscu, że okres kwarantanny może trwać od 14 do 21 dni. Omawiany zasiłek może przysługiwać samemu właścicielowi gospodarstwa rolnego, jak i osobom współpracującym. Osoby współpracująca to małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka lub dzieci przysposobione, rodzice oraz macocha i ojczym, jeżeli prowadzą z właścicielem gospodarstwa wspólne gospodarstwo domowe i pomagają przy prowadzeniu działalności. Oprócz wymienionych udogodnień rolnicy mogą liczyć także na wydłużenie okresów obowiązywania indywidualnych orzeczeń o niezdolności do pracy, zawieszenie postępowań, ulgi podatkowe CIT, PIT i od nieruchomości oraz na pomoc w przypadku zatrudniania pracowników zgłoszonych do ZUS.