BiznesINFO.pl > Finanse > Składki ZUS przedsiębiorcy. Ile kosztuje jednoosobowa działalność?
Bassa Iwona
Bassa Iwona 22.03.2022 08:51

Składki ZUS przedsiębiorcy. Ile kosztuje jednoosobowa działalność?

entrepreneur-593378 1920
https://pixabay.com/pl/photos/przedsi%C4%99biorca-starcie-uruchomienie-593378/

Podmiot, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, musi regulować zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki ZUS przedsiębiorcy są odprowadzane z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego, chorobowego (dobrowolnie) i zdrowotnego. Wysokość oskładkowania jest uzależniona od kilku czynników, między innymi od rodzaju podstawy, od której nalicza się zobowiązania oraz przysługujących ulg. Termin zapłaty dla osób fizycznych regulujących składki tylko za siebie wypada do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni i do 15. dnia dla pozostałych płatników.

Składki ZUS od podstawy nie niższej niż 60% wynagrodzenia

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od wielu lat, uiszcza składki ZUS od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawa wymiaru wynosi 3 155,40  zł. Składka emerytalna to 19,52%, co daje kwotę 615,93 zł. Składka rentowa wynosi 8%, czyli w przeliczeniu 252,43 zł. Ubezpieczenie wypadkowe przy zastosowaniu stopy procentowej 1,67%, kształtuje się na poziomie 52,70 zł. Składka ubezpieczenia chorobowego wynosi odpowiednio 2,45% i 77,31 zł. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy również opiewają na kwotę 77,32 zł, chyba że przysługuje zwolnienie - zwolnione z nich są kobiety po ukończeniu 55 lat oraz mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat. Ubezpieczenie zdrowotne oblicza się jako 9% od  75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2020 roku, włącznie z wypłatami z zysku, co aktualnie daje wynik 381,81 zł.

Suma składek ZUS do zapłaty dla przedsiębiorcy prowadzącego od kilku lat działalność jednoosobową to 1 457,49 zł, a w przypadku rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1 380,18 zł.

Składki ZUS od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% wynagrodzenia

Przedsiębiorca może też opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to osób, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, czyli w trakcie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia jej rozpoczęcia, i nie prowadzą ani nie prowadziły żadnej pozarolniczej działalności w ostatnich 60 miesiącach przed rozpoczęciem tej działalności. Warunkiem jest też zakaz prowadzenia działalności na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w tym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywało się w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres obecnej działalności gospodarczej. Składka emerytalna w tej sytuacji wynosi 19,52% podstawy, a jej kwota to 163,97 zł. Ubezpieczenie rentowe 8% - kwota 67,20 zł, wypadkowe 1,67% - 14,03 zł, chorobowe   2,45% - 20,58 zł, zdrowotne 9% - 381,81 zł. Suma składek do zapłaty wynosi 647,59 zł, zaś bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 627,01 zł.

Składki ZUS a ulga na start

Ulga na start przysługuje osobie, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie, jeśli minęło co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub też zakończenia działalności gospodarczej. Ulga na start zwalnia przedsiębiorcę ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Jeśli podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zrezygnuje z opisywanej ulgi - wówczas opłaca składki od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. wynosi  381,81 zł. Podstawę jej wyliczenia stanowi kwota 4 242,38 zł.

Składki ZUS a ulga mały ZUS plus

Ulga Mały ZUS plus polega na możliwości opłacania niższej miesięcznej kwoty składek ZUS przez okres maksymalnie 36 miesięcy. Podstawa wymiaru tych składek uzależniona jest od wysokości przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (2020). Podstawa, o której mowa, nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Składka ubezpieczenia zdrowotnego w 2021 r. wynosi 381,81 zł, a podstawę jej wyliczenia stanowi kwota 4 242,38 zł. Opracowane na podstawie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne#2