Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Opodatkowanie i rozliczenie dywidendy – jakie są obowiązujące zasady na gruncie podatkowym?
Małgorzata Młynarczyk
Małgorzata Młynarczyk 03.06.2021 02:00

Opodatkowanie i rozliczenie dywidendy – jakie są obowiązujące zasady na gruncie podatkowym?

entrepreneur-1340649 1920
https://pixabay.com/photos/entrepreneur-idea-competence-vision-1340649/

Inwestowanie w spółki na polskiej lub zagranicznej giełdzie staje się coraz bardziej popularne. Daje nam możliwość handlowania akcjami czy posiadania udziałów w dobrze plasujących się na rynku spółkach. Pozwala na uzyskanie systematycznego przychodu z tytułu zysków spółki. Jednak, jak prawie przy każdym przychodzie, podatków nie da się uniknąć. Jak wygląda rozliczenie dywidendy na gruncie podatkowym? Czym różni się w przypadku płatnika z zagranicy?

Ile wynosi dywidenda?

W celu ustalenia wysokości dywidendy, w pierwszej kolejności należy zweryfikować, jaki zysk netto w ubiegłym roku uzyskała spółka. Następnie kwotę, która jest przeznaczona na dywidendę trzeba podzielić przez ilość wszystkich akcji. Wynikiem jest wartość pojedynczej akcji, więc jeśli mamy ich więcej, należy ją pomnożyć przez ilość naszych akcji. Warto mieć na uwadze, że dywidenda jest opodatkowana - osoba fizyczna odprowadza podatek w wysokości 19%, jednak zyski zgłaszane są do urzędu skarbowego przez spółkę. 

Jak wypłacić dywidendę?

Po zakończeniu roku obrachunkowego ma miejsce walne zgromadzenie wszystkich akcjonariuszy, którzy zatwierdzają finansowe sprawozdanie spółki oraz decydują o wypłacie dywidendy. Zespół zarządzający decyduje o wysokości nadwyżek, które, zamiast zostać ponownie zainwestowane, trafią do akcjonariuszy. Możliwość wypłacenia dywidendy występuje tylko w przypadku uzyskania przez spółkę dodatniego wyniku finansowego w danym roku. Każdy akcjonariusz jest upoważniony do wypłaty jednakowej kwoty dywidendy na akcję, z wyjątkiem osób, które posiadają akcje uprzywilejowane.

Przed inwestowaniem własnych środków w celu otrzymania części zysku spółki, warto zbadać poziom kształtowania się dywidendy firmy w poprzednich latach, dzięki czemu możemy spróbować przewidzieć, czy jej stopa będzie rosła i czy raczej ma tendencję malejącą. Jest to o tyle istotne, że wypłata dywidendy jest możliwa tylko wtedy, gdy spółka generuje zyski. 

Dywidenda a rozliczenie podatkowe

W rozumieniu prawnym dywidenda jest kwalifikowana jako przychód z kapitałów pieniężnych, o czym stanowi Ustawa o PIT, w Art. 17. Oznacza to, że podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, który wynosi 19% od osób prawnych. W standardowej procedurze i regułach podatkowych, podatek pobierany jest od dochodu, natomiast w przypadku dywidendy – podatek pobierany jest od przychodu bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Konsekwencją jest niemożność uwzględnienia kosztów podatkowych przy rozliczeniu. Umowa o PIT mówi także, że dochodu od dywidendy nie można łączyć w corocznym rozliczeniu z innymi świadczeniami, które podlegają standardowemu opodatkowaniu. W praktyce oznacza to, że dywidendy nie uwzględniamy przy składaniu zeznania PIT-37 oraz PIT-36 – podatnik nie ma obowiązku składania żadnego odrębnego oświadczenia podatkowego z powodu uzyskania dochodu z tego tytułu. Podatek potrącany jest z samej dywidendy wypłacanej przez spółkę, która pobiera go od podatnika i odprowadza do urzędu skarbowego – jest w takim przypadku uznawana za płatnika. 

Spółka wypłacająca dywidendę ma obowiązek odprowadzić podatek i wpłacić go do US w ciągu pierwszych 20 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany. Konieczne jest także wykazanie rzeczonego podatku w corocznym rozliczeniu składanym przez spółkę na formularzu PIT-8AR do końca stycznia kolejnego roku po zakończeniu roku podatkowego. 

Osoba otrzymująca dywidendę jest więc zwolniona ze składania oświadczenia lub innego zeznania podatkowego, nie musi także obliczać wysokości świadczenia – odpowiedzialna za to jest jedynie spółka.

Podatek od dywidendy zagranicznej

O ile w przypadku otrzymywania dywidendy z Polski podatnik nie odprowadza od niej dodatkowych świadczeń i nie uwzględnia w corocznym rozliczeniu, sytuacja wygląda inaczej w przypadku otrzymywania dywidendy z zagranicy. Polski rezydent podatkowy (osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski) podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że niezależnie w jakim państwie uzyska przychód, musi on zostać opodatkowany także w naszym kraju. W takim przypadku podatek nie jest pobierany od płatnika, a odprowadza go osoba uzyskująca przychód i wynosi on 19%. Kwotę polskiego podatku należy pomniejszyć o podatek zapłacony już zagranicą – pozostałą kwotę musimy wpłacić do urzędu skarbowego, a oba zapłacone świadczenia wykazać w corocznym zeznaniu podatkowym m.in. w PIT-36 czy PIT-39.