BiznesINFO.pl
Korekta JPK

pixabay.com

Korekta JPK VAT. Jak poprawić błędy w jednolitym pliku kontrolnym?

7 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Bassa Iwona

Udostępnij:

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, jest informacją na temat operacji księgowych prowadzonych w przedsiębiorstwie, przekazywaną do organów kontroli skarbowej, celem łatwego sprawdzenia i analizy danych przez US. JPK można wygenerować za pomocą dedykowanych programów komputerowych, nadających mu określony urzędowo format
elektroniczny w postaci pliku XML. Obowiązek sporządzania JPK dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT. Przedsiębiorcy zobligowani są do wysyłania każdego miesiąca informacji o sprzedaży i zakupach VAT, czyli JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K) na adres Ministerstwa Finansów skąd dokumenty trafiają do właściwego urzędu skarbowego.

Poza wymienionymi powyżej istnieją również inne rodzaje JPK, które należy generować, przechowywać i okazywać na każde żądanie organów kontroli podatkowej. Należą do nich JPK_KR w zakresie ksiąg rachunkowych, JPK_WB dotyczący wyciągów bankowych, JPK_MAG
– dla magazynu, JPK_FA – dla faktur VAT, JPK_FA_RR – dla faktur VAT RR, JPK_PKPIR – dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów, JPK_EWP – dla ewidencji przychodów (ryczałtu).

Nowa struktura JPK V7M oraz V7K


Od października 2020 r. wraz z likwidacją deklaracji VAT wprowadzono pliki JPK o nowej strukturze, rozszerzone o dodatkowe dane, m.in. kody towarów i usług czy oznaczenia dowodów zakupów i sprzedaży oraz rodzajów transakcji. Zmiana została podyktowana chęcią uproszczenia obowiązków sprawozdawczych ciążących na przedsiębiorcach w zakresie podatku od towarów i usług VAT. JPK_V7 scala informacje składane do tej pory odrębnie w ramach JPK_VAT oraz w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Zmodernizowany JPK składa się z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej i występuje w dwóch szablonach:

  • JPK_V7M – stosowany w przypadku rozliczeń podatku VAT miesięcznie, każdorazowo zawiera część deklaracyjną i ewidencyjną;

  • JPK_V7K – stosowany w przypadku rozliczeń podatku VAT kwartalnie, za dwa pierwsze miesiące zawiera tylko część ewidencyjną, za ostatni miesiąc kwartału obydwie części - ewidencyjną i deklaracyjną.

Korekta JPK VAT


Zmiany w strukturze JPK oraz poszerzenie zakresu dostarczanych danych mogą skutkować większym ryzykiem popełnienia błędu. Czy w razie zaistnienia omyłki możliwa jest korekta JPK i jak jej dokonać, bez naruszania obowiązujących przepisów?

Okazuje się, że zasada poprawiania błędów w nowym JPK jest taka sama, jak obowiązująca w przypadku starej wersji Jednolitego Pliku Kontrolnego – przedsiębiorca staje wobec konieczności złożenia nowego, kompletnego i zawierającego poprawione dane dokumentu, nie wystarczy sporządzenie korekty zawierającej tylko poprawione pozycje. Podatnik może natomiast złożyć korektę tylko jednej części pliku – deklaracyjnej lub ewidencyjnej, pod warunkiem, że zmiana danych w ewidencji nie ma wpływu deklarację i odwrotnie. Jeżeli poprawka implikuje zmiany w obydwu częściach, wtedy należy przesłać zarówno kompletną skorygowaną część ewidencyjną, jak i deklaracyjną.

Najczęstsze powody korekty JPK


Najczęstsze powody korekty Jednolitego Pliku Kontrolnego pojawiają się w sytuacji wystawienia faktury korygującej sprzedaż, zwiększającej podstawę opodatkowania albo faktury lub noty korygującej dane formalne wykazane w JPK. Nie każda faktura korygująca wiążwe się z koniecznością korekty JPK – o szczegółach decyduje data księgowania – jeśli dokument jest księgowany w dacie pierwotnej faktury, wymaga korekty JPK, jeśli na bieżąco – nie wymaga takowej. Korekty JPK nie dokonuje się również po wystawieniu faktury korygującej sprzedaż lub wydatek, zmniejszającej podstawę opodatkowania VAT oraz faktury korygującej zakup, zwiększającej podstawę opodatkowania, ponieważ są to dowody księgowane na bieżąco.

W JPK mogą również pojawić się błędy dotyczące danych, nieprawidłowe adresy, daty, numery faktur czy NIP czy błędne wyliczenia podatku należnego lub naliczonego. Korekta JPK nie jest natomiast wymagana w sytuacji, gdy błąd polega na nieprawidłowym użyciu
wielkich lub małych liter.

Od czego zależy sposób korekty JPK?

Sposób korygowania JPK złożonego do Ministerstwa Finansów zależy od faktu, czy wykryta nieprawidłowość wpływa na wysokość podstawy opodatkowania albo wysokość podatku należnego.

Jeżeli korekta nie ma wpływu na powyższe, należy wystornować błędny wpis, czyli wpisać
ze znakiem przeciwnym i dodać nowy wpis z poprawnymi danymi. Numer dokumentu w
takim przypadku się nie zmienia.

Jeśli natomiast korekta JPK ma wpływ na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego (zwiększając je lub zmniejszając), należy dokonać korekty z podaniem numeru
faktury korygującej. Analogicznie, jeśli korekta dotyczy wysokości podatku naliczonego (na
plus lub na minus), wówczas również należy nadać jej numer faktury korygującej.

W przypadku korekt zmniejszających (in minus) wysokość podatku naliczonego, można
zawrzeć w JPK tylko fakturę pierwotną, pomniejszoną o wartość wynikającą z korekty.

Ile mogą kosztować nieskorygowane błędy w JPK?


Urzędy skarbowe mogą nakładać na podatników kary pieniężne w wysokości 500 zł za każdy nieskorygowany błąd w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Warto więc zadbać o rzetelną korektę w ciągu 14 dni od momentu wykrycia błędu lub zaistnienia zmiany, np. wystawienia faktury korygującej. W sytuacji, gdy błąd zostanie wykryty przez urząd skarbowy, podatnik
otrzymuje wezwanie do korekty wraz z wykazem nieprawidłowości. Czas na poprawę lub wniesienie wyjaśnienia do urzędu skarbowego w omawianej sytuacji wynosi również 14 dni. Jeśli przedsiębiorca nie zastosuje się do monitu, wówczas musi liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty karnej.

W związku ze zmianą przepisów i wprowadzeniem nowej struktury JPK, pojawia się pytanie, jak korygować JPK sprzed października 2020 r.? Otóż, należy tego dokonać według
poprzednich zasad, mianowicie złożyć korektę deklaracji VAT, a niezależnie od niej korektę JPK_VAT.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >