Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Księgowość

Księgowość

spotkanie służbowe
05.03.2024 11:58 Odkryj sekrety kadrowo-płacowe z Akademią Mistrzostwa Kadrowo- Płacowego

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, administrowanie kadrami i płacami stało się kluczowym elementem sukcesu każdej firmy. Zrozumienie złożoności przepisów, umiejętność ich stosowania oraz efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga nie tylko wiedzy, ale i ciągłego doskonalenia. Dlatego nasz kurs oferowany przez Akademię Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, prowadzoną przez Monikę Smulewicz, jest nieocenionym zasobem dla każdego, kto chce zgłębić tajniki tej dziedziny.

Korekta JPK
07.06.2021 02:00 Korekta JPK VAT. Jak poprawić błędy w jednolitym pliku kontrolnym?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, jest informacją na temat operacji księgowych prowadzonych w przedsiębiorstwie, przekazywaną do organów kontroli skarbowej, celem łatwego sprawdzenia i analizy danych przez US. JPK można wygenerować za pomocą dedykowanych programów komputerowych, nadających mu określony urzędowo format elektroniczny w postaci pliku XML. Obowiązek sporządzania JPK dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT. Przedsiębiorcy zobligowani są do wysyłania każdego miesiąca informacji o sprzedaży i zakupach VAT, czyli JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K) na adres Ministerstwa Finansów skąd dokumenty trafiają do właściwego urzędu skarbowego.Poza wymienionymi powyżej istnieją również inne rodzaje JPK, które należy generować, przechowywać i okazywać na każde żądanie organów kontroli podatkowej. Należą do nich JPK_KR w zakresie ksiąg rachunkowych, JPK_WB dotyczący wyciągów bankowych, JPK_MAG – dla magazynu, JPK_FA – dla faktur VAT, JPK_FA_RR – dla faktur VAT RR, JPK_PKPIR – dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów, JPK_EWP – dla ewidencji przychodów (ryczałtu).

audit-4190944 1920
26.05.2021 02:00 Kiedy firmę obowiązuje pełna księgowość?

Każda firma ma obowiązek ewidencjonowania prowadzonych przez siebie operacji gospodarczych. To, w jaki sposób są one rejestrowane, zależy w dużej mierze od formy prowadzonej działalności oraz rocznego przychodu. Firmy mogą korzystać z uproszczonej księgowości w formie ryczałtu, karty podatkowej, księgi przychodów i rozchodów, albo z księgowości pełnej. Po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2 milionów euro firma ma już obowiązek przejść na pełną księgowość. Jej prowadzenie jest na tyle wymagające, że warto powierzyć to profesjonalistom. W pełnej księgowości dbać trzeba bowiem o odpowiednie zaksięgowanie wszelkich operacji i przechowywanie dokumentów kupna i sprzedaży oraz o dokumentację transakcji, przelewów czy operacji na magazynie. Z artykułu dowiesz się:Co to jest pełna księgowość?Kogo obowiązuje prowadzenie pełnej księgowości?Jaki jest limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia pełnej księgowości?

financial-4560047
25.05.2021 02:00 Jednorazowa amortyzacja a bezpośrednie zaliczenie wydatku w koszty firmowe

Czasami podatnik może wliczyć zakup sprzętu w koszty uzyskania przychodu. Ma również możliwość wpisać go do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Każdy przedsiębiorca będący płatnikiem VAT wie, że różnego rodzaju sprzęty (w tym pojazdy) czy budowle, służące do prowadzenia działalności gospodarczej, zazwyczaj ujmuje się w ewidencji środków trwałych. A skoro już się tam znajdują, to można dokonywać odpisów amortyzacyjnych, czyli – mówiąc najprościej – wykazywać zmniejszenie ich wartości w związku z upływem czasu i użytkowaniem. W związku z tym, że są one kosztem uzyskania przychodu, można je – pod ścisłymi zasadami – odliczać od podatku VAT.

workbook-1205044 1920
23.05.2021 02:00 Dekretacja dokumentów księgowych w świetle ustawy o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości, zwana popularnie polskim prawem bilansowym, dostarcza przepisów regulujących zapis działalności gospodarczej firmy. Wskazuje między innymi na obowiązek sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych, czyli na obowiązek dekretacji dokumentów księgowych. Przez dokumenty księgowe rozumie się między innymi faktury, dokumenty celne, rachunki, noty księgowe i dowody opłat. Poprawnie sporządzone dowody księgowe, oprócz dekretacji, powinny zawierać określenie rodzaju dowodu i numer identyfikacyjny, nazwy i adresy stron dokonujących operacji gospodarczej, opis tejże operacji oraz jej wartość, daty dokonania operacji i sporządzenia dowodu, podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów.

calculator-913162 1920
22.05.2021 02:00 Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Jak rozliczać koszty w czasie?

Ustawa o rachunkowości stanowi, że przedsiębiorstwa powinny ujmować wyniki swojej działalności w zakresie przychodów i kosztów zgodnie z zasadą periodyzacji, czyli z zachowaniem podziału na okresy. Pod pojęciem kosztów rozumie się wszelkie nakłady finansowe, jakie ponosi firma, aby wygenerować przychody. Koszty można podzielić ze względu na strukturę wewnętrzną, miejsce powstawania, proces produkcji czy właśnie okres, którego dotyczą. Rozliczenia międzyokresowe kosztów to rozliczenia w czasie kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Ujmuje się je ewidencji na koncie 640, dokładnie pod tą nazwą: Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ze względu na specyfikę koszty dzielą się na rozliczenia międzyokresowe czynne oraz bierne.

money-2696228 1280
20.05.2021 02:00 Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Coraz częściej w Polsce pewne działania określamy jako kreatywną księgowość – czym ona jest i co ma na celu? Przedsiębiorcy nie raz zastanawiają się, czy jest ona zgodna z prawem oraz czy warto z niej korzystać. Mimo iż kreatywna księgowość nie jest niczym nowym, wciąż budzi ona wiele wątpliwości.