Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Kiedy firmę obowiązuje pełna księgowość?
Marta Dobrzycka
Marta Dobrzycka 26.05.2021 02:00

Kiedy firmę obowiązuje pełna księgowość?

audit-4190944 1920
https://pixabay.com/pl/photos/audytu-rewident-księgowy-analiza-4190944/

Każda firma ma obowiązek ewidencjonowania prowadzonych przez siebie operacji gospodarczych. To, w jaki sposób są one rejestrowane, zależy w dużej mierze od formy prowadzonej działalności oraz rocznego przychodu. Firmy mogą korzystać z uproszczonej księgowości w formie ryczałtu, karty podatkowej, księgi przychodów i rozchodów, albo z księgowości pełnej. Po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2 milionów euro firma ma już obowiązek przejść na pełną księgowość. Jej prowadzenie jest na tyle wymagające, że warto powierzyć to profesjonalistom. W pełnej księgowości dbać trzeba bowiem o odpowiednie zaksięgowanie wszelkich operacji i przechowywanie dokumentów kupna i sprzedaży oraz o dokumentację transakcji, przelewów czy operacji na magazynie. 

Z artykułu dowiesz się:

  • Co to jest pełna księgowość?

  • Kogo obowiązuje prowadzenie pełnej księgowości?

  • Jaki jest limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia pełnej księgowości?

Pełna księgowość – czym jest 

Pełna księgowość to potoczna nazwa ksiąg rachunkowych, jakie zobowiązane są prowadzić podmioty wymienione w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Na pełną księgowość składają się:

  • dzienniki,

  • księga główna,

  • księgi pomocnicze,

  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,

  • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się z o wiele większymi nakładami pracy i środków niż prowadzenie księgowości uproszczonej. Do tego dochodzą ciągle zmieniające się przepisy prawa oraz nierzadko konieczność wyjaśniania różnych niejasności z urzędem skarbowym. Indywidualne interpretacje podatkowe mogą wówczas stać się bardzo pomocne. 

Trzeba także pamiętać, że prowadzenie ksiąg rachunkowych w ramach pełnej księgowości wiążę się z obowiązkiem składania sprawozdań finansowych, które powinny zawierać: bilans, rachunek zysków i strat, informacja wprowadzająca do sprawozdania, a także dodatkowe informacje i objaśnienia.

Kiedy firma powinna przejść na pełną księgowość?

Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązani są przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przekroczyły równowartość 2 milionów euro w przeliczeniu na złotówki po kursie średnim ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość. 

Ponadto pełne księgi rachunkowe zobowiązani są prowadzić przedsiębiorcy decydujący się na prowadzenie swojej działalności w formie spółki kapitałowej prawa handlowego (spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) lub w formie spółki osobowej prawa handlowego (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne). Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości dotyczy też przedsiębiorców, którzy przekształcili swoją działalność w jedną ze spółek wymienionych powyżej. 

Limit decydujący o konieczności prowadzenia pełnej księgowości w 2021 r.

Warto wyraźnie zaznaczyć, że na gruncie przepisów przywoływanej już ustawy o rachunkowości oraz ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,  obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w ramach pełnej księgowości dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 milionów euro.

Ten wyrażony w euro limit należy przeliczać na polską walutę według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tym, dokonując przeliczenia 2 milionów euro na złotówki, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 r. wystąpi w przypadku gdy podmiot osiągnął w 2020 r. przychody w wysokości 9.030.600 zł. 

Oznacza to, jak podsumowuje portal księgowość.infor.pl, że limit ten w stosunku do roku 2020 uległ podwyższeniu uwagi na nieco wyższy kurs euro. Oznacza, że obowiązek prowadzenia pełnej księgowości i ksiąg rachunkowych w 2021 roku może dotyczyć mniejszej liczby jednostek.