Jakie przepisy zawiera ustawa o odpadach?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 28 Listopada 2020

Jakie przepisy zawiera ustawa o odpadach?

Ustawa o odpadach wymienia i opisuje rodzaje odpadów, a także wyjaśnia, jakie warunki dane odpady muszą spełniać, aby mogły zostać poddane recyklingowi. Jest to bardzo ważna kwestia z punktu widzenia ochrony środowiska. Jednak na początek wyjaśnijmy, czym właściwie są odpady.

Ustawa o odpadach – czym są odpady?

Ustawa o odpadach mówi, że odpady to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany. Odpady możemy klasyfikować w zależności od źródła pochodzenia, stopnia uciążliwości lub zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

Gdy mówimy o ochronie środowiska, odpady możemy podzielić w zależności od tego, czy pochodzą z produkcji, czy konsumpcji, a także w jakim stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska. Jeśli natomiast mówimy o toksyczności, odpady możemy klasyfikować według szkodliwości dla organizmów żywych, wód powierzchniowych i gleby lub atmosfery Ziemi. Ustawa o odpadach zawiera i opisuje różne rodzaje odpadów.

Ustawa o odpadach – rodzaje odpadów

Art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia rodzaje odpadów i ich pochodzenie. Najczęściej spotykane z nich to:

 • odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady niezawierające substancji niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
 • odpady medyczne – odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny;
 • bioodpady – odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;
 • odpady biodegradowalne – odpady ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
 • odpady olejowe – wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne.

Ustawa o odpadach porusza również bardzo ważną kwestię z punktu widzenia ekologii i ochrony środowiska. Chodzi oczywiście o możliwość poddania odpadów odzyskowi i recyklingowi celem ich ponownego wykorzystania. Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami po spełnieniu określonych warunków.

Ustawa o odpadach – odzysk i recykling

Recykling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego, która skupia się na ponownym wykorzystaniu materiałów odpadowych do produkcji nowych towarów. Natomiast odzysk to wszelkie działania, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów i energii celem ich wykorzystania. Odzysk różni się od recyklingu tym, że obejmuje również spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych.

Ustawa o odpadach wyjaśnia, że odpady poddane odzyskowi, w tym recyklingowi, muszą spełniać wszystkie określone warunki, aby nadawały się do ponownego wykorzystania. Odpady mogą utracić status odpadów, jeśli:

 • przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane i spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu;
 • zastosowanie przedmiotu lub substancji nie naraża zdrowia i życia ludzi oraz nie jest szkodliwe dla środowiska;
 • istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie.

Ustawa o odpadach zakazuje magazynowania odpadów wraz z przedmiotami i substancjami pochodzącymi z odzysku. Zabronione jest również magazynowanie przedmiotów lub substancji z odzysku w miejscach przeznaczonych do magazynowania i składowania odpadów.

Ustawa o odpadach – Baza Danych Odpadowych

Baza Danych Odpadowych (BDO) to rejestr, w którym gromadzone są informacje na temat podmiotów wprowadzających produkty i opakowania oraz gospodarujące odpadami. Baza danych ma uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu. Ustawa o odpadach zobowiązuje do wpisu podmioty, które:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję tych odpadów;
 • wprowadzają na terytorium Polski produkty w opakowaniach, oleje smarowe, opony, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zajmują się produkcją lub importem opakowań albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News