BiznesINFO.pl
man-5710164 640

https://pixabay.com/photos/man-sign-paper-write-document-5710164/

Do kiedy pracodawca musi wydać świadectwo pracy?

29 Maja 2021

Autor tekstu:

Dominik Moliński

Udostępnij:

Świadectwo pracy potwierdza zatrudnienie pracownika u danego pracodawcy i może
okazać się niezbędne w procesie przyszłych rekrutacji. Jak wygląda taki dokument? Co powinno zawierać świadectwo pracy i do kiedy pracodawca musi je wydać?

Czym jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku
z wygaśnięciem umowy o pracę lub rozwiązaniem stosunku pracy. Może go również wydać osoba pisemnie upoważniona przez pracodawcę.

W świadectwie pracy powinny się znaleźć wszystkie informacje dotyczące pracownika i stanowiska pracy. Może się zdarzyć, że nowy pracodawca będzie wymagał takiego dokumentu na rzecz przyszłej rekrutacji.

Treść świadectwa pracy, tryb wydawania oraz prostowania reguluje Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2020 r. w sprawie świadectwa pracy.

Świadectwo pracy - co musi zawierać?

Świadectwo pracy powinno zawierać przede wszystkim informacje dotyczące okresu
zatrudnienia, wymiaru etatu, zajmowanych stanowisk, uprawnień z ubezpieczenia społecznego oraz sposobu rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy.

Na świadectwie pracy należy również zamieścić dane o:

 • liczbie dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku
  kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

 • wykorzystaniu dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia,
  przewidzianego przepisami prawa pracy,

 • okresie korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

 • wykorzystaniu urlopu ojcowskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,

 • wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,

 • wykorzystaniu urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia,

 • łącznej liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia - zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

 • wykorzystaniu w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,

 • okresie, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,

 • okresie odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,

 • okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

 • wykorzystaniu dodatkowych urlopów lub innych uprawnieniach,

 • okresach nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,

 • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika,

 • zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,

 • należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych,

 • na żądanie pracownika - informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Jak wynika z rozporządzenia, świadectwo pracy powinno również obowiązkowo zawierać takie elementy, jak miejscowość i datę sporządzenia dokumentu, nazwę i siedzibę pracodawcy oraz dane pracownika, w tym imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

Do kiedy należy wydać świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy najpóźniej do ostatniego dnia trwania umowy. W przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, które spowoduje natychmiastowe zakończenie współpracy, pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy tego samego dnia.

Co zrobić, gdy świadectwo pracy zawiera błędy?

Pracownikowi przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentu. Wtedy pracodawca musi w ciągu 7 dni wydać nowe świadectwo pracy lub powiadomić w formie papierowej lub elektronicznej o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

W razie nieuwzględnienia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy pracownik ma prawo odwołać się od tej decyzji do sądu pracy w terminie 14 dni. Termin jest liczony od dnia, w którym pracownik otrzymał zawiadomienie o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o
sprostowanie świadectwa pracy.

Podobne artykuły

Płaca minimalna w górę o 500 zł?

Praca

Płaca minimalna pójdzie w górę o 500 zł? Mamy komentarz ministerstwa

Czytaj więcej >
pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >