BiznesINFO.pl
siptu-2407248 640

https://pixabay.com/pl/photos/zwi%C4%85zek-zawodowy-siptu-pracownik%C3%B3w-2407248/

Związek zawodowy w zakładzie pracy – co oznacza dla pracodawcy?

27 Maja 2021

Autor tekstu:

Maria Czekańska

Chcąc bronić interesów społeczno-ekonomicznych, pracownicy mają prawo do założenia związku zawodowego. Członkiem może być każda osoba wykonująca pracę zarobkową. Choć można utworzyć go w wielu różnych formach, najczęściej spotykamy związek zawodowy w zakładzie pracy – co to oznacza dla pracodawcy?

Czym jest związek zawodowy?

Związki zawodowe reguluje ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych. W ich treści można odnaleźć definicję związku zawodowego: „Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.”. Cechuje się on niezależnością od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego i innych organów administracyjnych. Jeśli chodzi o wymogi formalne, związek zawodowy może założyć minimum 10 pracowników. Są oni zobligowani do tego, aby zgłosić swoją organizację do Krajowego Rejestru Sądowego. Związek zawodowy może powstać w zakładzie pracy, wprowadzając tym samym nowe obowiązki względem pracodawcy.

Związek zawodowy w zakładzie pracy – co to oznacza dla pracodawcy?

Pracodawca ma obowiązek współpracowania z utworzonym w zakładzie pracy związkiem zawodowym. Jeśli w zakładzie pracy funkcjonuje kilka organizacji zrzeszających pracowników, pracodawca ma za zadanie współpracować z każdym z nich na równi. Głównymi obowiązkiem jest również niezbędność dokonywania konsultacji ze związkiem przy zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę i zmiany warunków pracy i wynagrodzenia, kiedy chodzi o pracownika, który jest reprezentowany przez związek zawodowy. Oprócz tego do podstawowych obowiązków pracodawcy należy również ochrona dotycząca zatrudnienia działaczy związkowych i ich umów o pracę. Do innych obowiązków wlicza się ponadto między innymi:

 • konsultowanie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia – w tym przypadku nie jest potrzebna jedynie opinia związku zawodowego, ale również i jego zgoda;

 • uczestniczenie w rokowaniach i zawieranie porozumienia w sprawie układu zbiorowego pracy;

 • ustalanie preliminarza Związkowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

 • przekazanie regulaminu wynagrodzenia pracy, wynagrodzenia, premiowania czy też regulaminu ZFŚS do zaopiniowania związkom zawodowym;

 • zapewnienie pomieszczenia dla działalności związku zawodowego;

 • zwolnienie ze świadczeń pracy lub urlopu bezpłatnego w przypadku pracownika, który pełni funkcję związkową poza zakładem pracy.

Co w przypadku, kiedy pracodawca nie współpracuje ze związkiem zawodowym?

Oczywiście, może mieć miejsce sytuacja, w której pracodawca nie współpracuje ze związkiem zawodowym na terenie zakładu pracy bądź wręcz utrudnia organizacji jej działanie. W tym przypadku może on ponieść konsekwencje podjętej decyzji – Państwowa Inspekcja Pracy kara takie zachowanie grzywną, a nawet ograniczeniem wolności.

Organizacja międzyzakładowa – czym jest?

Istnieje możliwość, że związek zawodowy istnieje w formie organizacji międzyzakładowej. Mamy z tym do czynienia, kiedy:

 • związek zawodowy działa przynajmniej u dwóch pracodawców;

 • organizacja zrzesza łącznie w kilku zakładach pracy 10 pracowników, wykonawców pracy nakładczej bądź funkcjonariuszy.

Organizacja międzyzakładowa ma następujące uprawnienia:

 • wypowiada się w indywidualnych sprawach pracowniczych;

 • ma prawo zaopiniować regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

 • ma prawo uczestniczenia w rokowaniach i zawieraniu układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych.

Jak zdobyć informację, kto jest członkiem związku zawodowego?

Pracodawca tylko w jeden sposób może dowiedzieć się, kto jest członkiem organizacji zrzeszającej pracowników w danym zakładzie pracy. Jest nią wystąpienie na piśmie z zapytaniem, czy dany pracownik jest członkiem związku zawodowego. Ma to zastosowanie szczególnie w sytuacji, w której pracodawca ma zamiar rozwiązać umowę o pracy bądź zmienić warunki zatrudnienia. Pracodawca ma obowiązek wtedy upewnić się, czy dany pracownik jest częścią związku zawodowego, aby móc później zwrócić się do organizacji w sprawie uzyskania opinii bądź zgody na dokonanie zamierzonego działania.

Tagi:

Maria CzekańskaAutor

Redaktor Maria Czekańska

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

FLickr/Olgierd Rudak

Praca

ZUS kontroluje L4. Wiele osób straci zasiłki

Czytaj więcej >

Praca

Kreatywna inwestycja w kreatywny sektor

Czytaj więcej >
Bezrobocie w Polsce

Praca

Bezrobocie w Polsce. Najnowsze dane. Komentarz premiera Morawieckiego

Czytaj więcej >
Wypowiedzenie umowy zlecenia – terminy, przepisy

Praca

Spółka Agora planuje zwolnienia grupowe. Pracę ma stracić prawie 6 procent pracowników

Czytaj więcej >
Praca zdalna wkrótce stałym elementem Kodeksu pracy?

Praca

Praca zdalna dla rodziców dzieci do 4 roku życia. W niektórych przypadkach pracodawca będzie mógł odmówić

Czytaj więcej >

Praca

Gdzie zarobić kilkaset złotych na rękę za godzinę pracy. Świetnie płatne, mało znane zawody

Czytaj więcej >