Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Zawieszenie działalności przez cały rok – czy i jaki PIT złożyć?
Hylla Jan
Hylla Jan 10.06.2021 02:00

Zawieszenie działalności przez cały rok – czy i jaki PIT złożyć?

office-594132 1920
https://pixabay.com/pl/photos/urz%C4%85d-starcie-biznesu-biuro-domowe-594132/

Zdarza się, że przedsiębiorca z przyczyn mniej lub bardziej niezależnych od siebie zmuszony jest do zawieszenia prowadzonej działalności. Jak wówczas rozliczać się z fiskusem? Czy trzeba składać zeznanie roczne? Jeśli tak, to jakie?

Podstawa prawna zawieszenia działalności

Kwestie zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej reguluje oczywiście stosowna ustawa i jej zapisy, jeśli chodzi o ten konkretny przypadek to odpowiedzi na temat samego zawieszenia działalności należy szukać w Art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, który (w najistotniejszych fragmentach) mówi co następuje:

1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

2. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

3. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

4. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

3) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, po-stępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

4) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

5) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

6) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności a konieczność złożenia PIT

Skoro przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarcza, może pojawić się pytanie – czy musi składać stosowną deklarację PIT? A jeśli tak, to jaką? Tutaj z pomocą przychodzą przepisy, które w jasny sposób określają obowiązki przedsiębiorcy w zakresie konieczności składania deklaracji rocznych, a cytując przepisy, dowiemy się wprost:

Podatnik (także ten, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej w okresie obejmującym koniec roku podatkowego) zobowiązany jest w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku złożyć w urzędzie skarbowym na druku:

Jeżeli w trakcie roku, w którym zawieszona była działalność gospodarcza, podatnik uzyskał w działalności przychody z tytułu wykonywania usług (towary mógł sprzedawać), odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników spółki wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy – podatnik za cały rok składa PIT-36, a nie PIT-36L, gdyż traci on możliwość rozliczania się w formie liniowej. W takim przypadku jest on obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Uwaga:

W przypadku spółek osobowych (poza spółką komandytowo-akcyjną) dochody spółki są rozliczane przez jej wspólników. Gdy wspólnik jest osobą fizyczną, ciąży na nim obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-36L.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Tytułem zakończenia – zawieszenie działalności gospodarczej zawsze odbywa się na wniosek przedsiębiorcy i związane jest z koniecznością złożenia właściwego wniosku w CEIDG, skąd zostanie onmprzeprocesowany do właściwego urzędu skarbowego. Formy zawieszenia uzależnione są od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Co do zasady jednak, niemożliwe jest zawieszenie działalności przy jednoczesnym zatrudnianiu pracowników w oparciu o umowę o pracę.