BiznesINFO.pl > Praca > Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym
Marta Dobrzycka
Marta Dobrzycka 22.03.2022 08:51

Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

architect-3979490 1920
https://pixabay.com/pl/photos/architekt-ludzie-planu-budowlanych-3979490/

Ryczałt ewidencjonowany jest często wykorzystywaną przez firmy budowlane formą rozliczania się z fiskusem. W przypadku osób świadczących usługi może to być bardzo korzystna forma opodatkowania, zwłaszcza jeśli ponoszą one małe koszty uzyskania przychodu. Zaletą tego rozwiązania są niższe stawki podatkowe, a ceną za to brak możliwości uwzględnienia kosztów podatkowych. 

Z artykułu dowiesz się:

 • Co to jest ryczałt ewidencjonowany?

 • Czym są usługi budowlane?

 • Czy usługi budowlane można rozliczać w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

 • Jaka stawka podatku obowiązuje dla rozliczania usług budowlanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

 • Czy podatnik świadczący usługi budowlane ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany to jedna z form opodatkowania dochodów, z której mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki osobowej. Warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest nieprzekroczenie kwoty 2 mln euro przychodu z tytułu prowadzenia tej działalności w poprzednim roku podatkowym. Po przekroczeniu tego progu podatnik traci prawo do preferencyjnego opodatkowania ryczałtem i musi przejść na zasady ogólne opodatkowania. Trzeba też pamiętać, że katalog usług, które można świadczyć w ramach ryczałtu ewidencjonowanego jest ograniczony przepisami art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

Podstawą do ustalenia wysokości stawek podatkowych należnych od przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest zakwalifikowanie wykonywanej działalności według PKWiU. Od tej klasyfikacji zależna jest wysokość ryczałtu. Może ona wynosić 5,5% albo 8,5%. 

Czy usługi budowlane mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego jeśli chcą świadczyć usługi budowlane. Wówczas objęci zostaną preferencyjną stawką podatku w wysokości 5,5%. Stawka ta obowiązuje w przypadku opodatkowania przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym nie zawarto jednak definicji usług budowlanych. W tym wypadku należy sięgnąć do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), gdzie w ramach działów 41–43 wyszczególniono:

 • budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKWiU 41);

 • budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU 42);

 • roboty budowlane specjalistyczne (PKWiU 43).

Można przyjąć, jak podkreśla poradnikprzedsiębiorcy.pl, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług roboty budowlane obejmują:

 • prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu, przez zróżnicowany zakres robót ziemnych i fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy), do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych;

 • prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną;

 • instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.

Przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się nad znaczeniem pojęcia usługi budowlane mogą też posiłkować się definicją robót budowlanych, zawartą w ustawie Prawo budowlane. zgodnie z jej przepisami za roboty budowlane należy uznać budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług. Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki od tego obowiązku. W przypadku firm budowlanych obowiązek posiadania kasy fiskalnej powstaje, gdy firma przekroczy limit wydatków uprawniający do zwolnienia z jej posiadania. Warto pamiętać, że od lipca 2021 r. firmy budowlane będą miały obowiązek rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej online. Firma budowlana, która taką kasę on-line zakupiła, może ująć ją w JPK_V7 jako ulgę podatkową. Wówczas można odliczyć do 90% netto wartości jej zakupy, ale nie więcej już 700 zł.