Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Staż unijny. Jak skorzystać z europejskiego wsparcia społecznego?
Bassa Iwona
Bassa Iwona 01.06.2021 02:00

Staż unijny. Jak skorzystać z europejskiego wsparcia społecznego?

flag-3370970 1920
https://pixabay.com/pl/photos/bander%C4%85-europa-flaga-europy-3370970/

Staż unijny to określenie rodzaju stażu dla osób bezrobotnych, oferowanego przez urząd pracy i finansowanego z funduszy unijnych. Stanowi rodzaj stypendium, którego celem jest promocja zatrudnienia i pomoc osobom pozostającym bez pracy w zdobyciu nowych doświadczeń i kompetencji zawodowych. Staż ułatwia powrót na rynek pracy i przyczynia się do aktywizacji zawodowej bezrobotnych w różnym wieku. Dla stażystów przewidziane zostało wynagrodzenie w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Ideą wsparcia społecznego oferowanego przez Unię Europejską jest niesienie pomocy grupom szczególnie narażonym na wykluczenie i marginalizację, które mogą mieć problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Na staż mogą zatem w pierwszej kolejności zostać skierowane osoby do 25. roku życia, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, osoby 50+, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka lub rodzice samodzielnie wychowujący dzieci.

Jak dostać się na staż unijny?

Istnieje tylko jedna droga dostania się na staż unijny – rejestracja w powiatowym urzędzie pracy i uzyskanie statusu osoby bezrobotnej. Status ten przysługuje osobom, które nie są zatrudnione i nie wykonują pracy zarobkowej, a ponadto wykazują zdolność i gotowość do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu lub w niepełnym, w przypadku osób z niepełnosprawnością. Należy również spełnić dodatkowe warunki: mieć ukończone 18 lat, nie posiadać prawa do emerytury lub renty, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, nie osiągać przychodów, nie prowadzić działalności gospodarczej, nie uczyć się w szkole, za wyjątkiem szkół dla dorosłych i studiów niestacjonarnych, nie posiadać nieruchomości rolnej powyżej 2 ha, nie być aresztowanym ani nie odbywać kary pozbawienia wolności.

Przy dokonywaniu rejestracji w placówce PUP należy zaznaczyć chęć odbycia płatnego stażu. Po analizie profilu bezrobotnego i przy założeniu, że urząd posiada odpowiednie środki, starosta kieruje zainteresowanego na staż unijny.

Czym się charakteryzuje staż unijny?

Staż unijny różni się od innych tego typu programów źródłem finansowania, które stanowią środki Unii Europejskiej, a dokładnie Europejskiego Funduszu Społecznego. Procedura uruchomienia stażu obejmuje podpisanie umowy pomiędzy pracodawcą a starostą powiatowym, w której powinien znaleźć się program stażu. Program ten określa nazwę zawodu lub specjalności, zakres obowiązków wykonywanych przez bezrobotnego, posiadane przezeń kwalifikacje lub umiejętności zawodowe, sposób potwierdzenia zdobytego przygotowania oraz wskazuje opiekuna osoby objętej programem stażu. Na podstawie zawartej umowy stażysta zostaje skierowany do pracy, nie oznacza to jednak nawiązania stosunku pracy, a jedynie uczestnictwo w programie stypendialnym. Wynagrodzenie za udział w stażu wypłaca instytucja, która wydała skierowanie, czyli starostwo powiatowe.

Długość stażu unijnego

Staż finansowany z funduszy unijnych musi trwać przynajmniej trzy miesiące. Po upływie tego czasu można się starać o przedłużenie do 6 miesięcy w przypadku bezrobotnych powyżej 30. roku życia lub do 12 miesięcy dla bezrobotnych poniżej 30. roku życia.

W czasie trwania programu stażysta nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych. Otrzymuje w zamian stypendium stażowe, stanowiące 120% wyżej wymienionego świadczenia. Kwota ta pozostaje wolna od podatku dochodowego. Wymiar czasu pracy stażysty to standardowe 8 godzin dziennie, 40 tygodniowo i przysługujące dwa dni urlopu za każdy miesiąc.

Staż unijny, jako forma wsparcia dla osób poszukujących pracy, cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony pracodawców, jak i bezrobotnych. Tym pierwszym pozwala na zredukowanie kosztów zatrudnienia, drugim natomiast otwiera drogę powrotu na rynek pracy i zdobywania cennych doświadczeń zawodowych, które powinny zaowocować znalezieniem stałego zatrudnienia. Fakt, że stypendium stażowe przewyższa zasiłek dla bezrobotnych, motywuje wiele osób do przyjęcia tego rozwiązania. Formalności również nie odstraszają, wystarczy uzyskać status osoby bezrobotnej przez zarejestrowanie się w urzędzie pracy. Opracowano na podstawie: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-staz-unijny-podstawowe-informacje