BiznesINFO.pl
work-5382501 640

https://pixabay.com/pl/photos/praca-biuro-zesp%C3%B3%C5%82-firma-internet-5382501/

Niezapłacone faktury a podatek VAT i podatek dochodowy

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Faktury, które nie zostały uregulowane przez kontrahenta, nie oznaczają, że przedsiębiorca nie musi odprowadzić podatków związanych z tą fakturą. Jednak prawo przewiduje specjalne ulgi, z których można skorzystać w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie otrzyma płatności. Są to tzw. ulgi na złe długi. Obowiązują one również w podatkach dochodowych.

Nabywcy nieregulujący należności za zakupione towary lub usługi to bardzo poważny problem, z którym muszą uporać się przedsiębiorcy. W takiej sytuacji brak środków może powodować zaleganie z płatnościami przedsiębiorcy u innych kontrahentów. Nierzadko pojawia się też problem z uregulowaniem podatków względem organów skarbowych. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzić należny VAT oraz podatek dochodowy od dokonanej sprzedaży nawet wówczas, kiedy nie otrzymał płatności za dostarczone towary lub wykonaną usługę. Podatnicy mogą skorzystać ze specjalnej procedury, gdy znajdą się w tak problematycznej sytuacji. Procedury pomogą odzyskać podatek dochodowy oraz VAT od niezapłaconych należności.

Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w podatku VAT. To rozwiązanie funkcjonuje w polskim prawie od wielu lat. W przypadku podatków dochodowych - PIT i CIT - taka możliwość funkcjonuje 1 stycznia 2020 r.

Jak działa ulga na złe długi w podatku dochodowym?

Ulga na złe długi może pomóc odzyskać podatek należny od dokonanej transakcji, za którą przedsiębiorca nie otrzymał zapłaty w określonym ustawowo terminie 90 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze. Ulga na złe długi wiąże się ze skutkami zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika.

Mechanizm działania ulgi na złe długi w PIT i CIT jest zbliżony do tego, jaki funkcjonuje ona na gruncie podatku VAT.

Według znowelizowanego art. 26i ust. 1 ustawy o PIT [Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350] (jak również analogicznego art. 18f ust. 1 ustawy o CIT Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86), podstawę obliczenia podatku dochodowego należy:
● zmniejszyć o ujętą w przychodach kwotę należności, która nie została opłacona w terminie 90 dni, liczonych od dnia następującego po terminie płatności wskazanym na fakturze (rachunku) lub w umowie;
● zwiększyć o ujętą w kosztach kwotę zobowiązania, które nie zostało uregulowane w ciągu 90 dni, liczonych od dnia następującego po terminie płatności wskazanym na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Zwiększenia lub zmniejszenia podstawy opodatkowania dokonuje się w zeznaniu rocznym.

Podkreślmy, że chodzi o zeznanie roczne, w którym od terminu płatności wskazanego na fakturze (rachunku) lub umowie upłynęło 90 dni, zakładając, że do dnia złożenia zeznania płatność nie zostanie uregulowana lub zbyta.

W firmach, w których często dochodzi do nieopłacania faktur przez kontrahentów, ulga za złe długi stanowi istotne wsparcie finansowe.

Ulga na złe długi - jak odzyskać VAT?

Aby skorzystać z ulgi za złe długi i odzyskać VAT, przedsiębiorca powinien podjąć określone działania.

  • W rejestrze sprzedaży należy wpisać wartość podatku VAT należnego od nieodzyskanej wierzytelności na minus. Tym samym zmniejsza się w deklaracji wartość należnego podatku VAT.

  • Należy zaznaczyć „na tak” pozycję nr 69 w deklaracji VAT-7(19)/VAT-7K(13).

  • Do deklaracji trzeba dołączyć załącznik VAT-ZD. Wpisuje się w nim dane dłużnika i wartość podatku po korekcie.

Kiedy można zastosować ulgę na złe długi w PIT i CIT?

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym, gdy nieuregulowana zapłata, spełni określone warunki.

  • Wierzytelność (wynikająca z faktury, umowy lub rachunku) musi dokumentować transakcję handlową podatników dokonaną w ramach działalności gospodarczej. Uzyskane przychody nie mogą nie podlegać opodatkowaniu w Polsce.

  • Dłużnik, biorąc pod uwagę stan na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania rocznego, nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacji.

  • Nie minęły jeszcze 2 lata, liczone od daty wystawienia faktury, rachunku lub zawarcia umowy, co do której przedsiębiorca chce zastosować ulgę na złe długi. Dwa lata są liczone od końca roku kalendarzowego, w którym powstała wierzytelność. Jeśli dana wierzytelność jest dokumentowana więcej niż jednym dokumentem, pod uwagę bierzemy datę ostatniego.

Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi może pomóc wielu firmom, które zmagają się z niezapłaconymi fakturami. Istnieje jeszcze jeden sposób, poradzenia sobie z tym problemem. Chodzi oczywiście o efektywną windykację. Obecnie przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług wielu firm windykacyjnych.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >