Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Liczba godzin pracy w miesiącu - jak ją prawidłowo ustalić?
Bassa Iwona
Bassa Iwona 02.06.2021 02:00

Liczba godzin pracy w miesiącu - jak ją prawidłowo ustalić?

clock-1461689 1920
https://pixabay.com/pl/photos/zegar-czas-listy-obserwowanych-1461689/

Liczba godzin do przepracowania w miesiącu w ramach umowy o pracę jest regulowana przez przepisy Kodeksu pracy. Oczywiście zależy również od wymiaru etatu – całego lub jego części. Standardowy czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, pięć dni w tygodniu i nie przekracza 40 godzin tygodniowo, a z nadgodzinami 48 godzin tygodniowo. Wiadomo, że poszczególne miesiące mają różną liczbę dni – od 28 do 31. Jak zatem prawidłowo obliczyć liczbę godzin pracy w danym miesiącu?

Ustalanie liczby godzin do przepracowania w miesiącu

Liczbę godzin, którą zobligowana jest przepracować w danym miesiącu osoba zatrudniona na umowę o pracę, ustala się w sposób przewidziany w Kodeksie pracy. Obliczenie przebiega następująco: • trzeba pomnożyć 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni wypadających w danym miesiącu; • do otrzymanego wyniku należy dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca, przypadających od poniedziałku do piątku.

Warto zauważyć, że każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Ponadto wszelkie usprawiedliwione nieobecności w pracy również obniżają tę liczbę.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, procedura ustalania godzin do przepracowania w danym miesiącu pozostaje taka sama, tylko ustalony wymiar czasu pracy obniża się proporcjonalnie do etatu pracownika.

Przykładowe ustalenie godzin pracy przypadających w maju 2021 roku wygląda następująco: • 40 godzin (tygodniowa norma czasu pracy) mnożymy przez 4 (liczba pełnych tygodni), co daje 160 godzin; • 8 godzin (liczba godzin wynikających z dobowej normy czasu pracy) mnożymy przez 1 (liczba dni pozostałych do końca miesiąca od poniedziałku do piątku), co równa się 8 godzin; • sumujemy 160 i 8, otrzymując wynik 168 godzin dla pełnoetatowca; • ponieważ święta ustawowo wolne od pracy, czyli 1 i 3 maja przypadają w sobotę i poniedziałek, należy odjąć dwa razy po osiem godzin z puli 168 godzin, co daje nam 152 godziny do przepracowania.

Godziny pracy w poszczególnych miesiącach 2021 roku

Liczba godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach 2021 roku przedstawia się następująco: • styczeń – 152 godziny pracy • luty 2021 – 160 • marzec 2021– 184 • kwiecień 2021 –168 • maj 2021 – 152 • czerwiec 2021 – 168 • lipiec 2021– 176 • sierpień 2021 –176 • wrzesień 2021 – 176 • październik 2021 – 168 • listopad 2021 – 160 • grudzień 2021 – 176. Jak wynika z powyższego zestawienia, najbardziej pracowitym miesiącem jest marzec, najmniej godzin do przepracowania przypada zaś na styczeń oraz maj.

Kto ustala liczbę godzin pracy?

Prawidłowe ustalenie liczby godzin pracy w danym miesiącu, jak również w całym okresie rozliczeniowym, trwającym od 4 do 12 miesięcy, leży po stronie pracodawcy. To pracodawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zapisów dotyczących obliczania czasu pracy zawartych w Kodeksie pracy. Naruszenie obowiązujących norm jest wykroczeniem, za które podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 30 tysięcy złotych. Instytucją upoważnioną do kontrolowania pracodawców w tym zakresie jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Czas pracy zarządców i kierowników

W Kodeksie pracy znajduje się zastrzeżenie, że osoby zarządzające zakładem pracy w imieniu pracodawcy oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych nie podlegają czasowi pracy ustalonemu na 40 godzin tygodniowo. Wymiar pracy takich osób może być bardziej elastyczny i wykraczać ponad przepisane prawem normy.

Zagadnienie czasu poświęconego na pracę zupełnie inaczej przedstawia się w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, umowie-zleceniu lub o dzieło. Liczba godzin do przepracowania w miesiącu nie podlega odgórnej regulacji, chyba że co innego wynika z treści umowy.

Podsumowując, można stwierdzić, że liczba godzin pracy wynikająca z etatu nie jest stała, waha się z miesiąca na miesiąc i zależy od ilości dni w danym miesiącu oraz świąt przypadających w dni tygodnia inne niż niedziela. Obowiązek ustalenia właściwego wymiaru czasu pracy leży po stronie pracodawcy i wynika z przepisów Kodeksu pracy. Opracowano na podstawie: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/3052493,Wymiar-czasu-pracy-jak-obliczyc-liczbe-godzin-pracy-w-miesiacu.html