BiznesINFO.pl
document-428338 1920

https://pixabay.com/pl/photos/dokument-umowa-dokumenty-podpisywać-428338/

Kogo obowiązują ceny transferowe i kto musi sporządzać ich dokumentację?

22 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Udostępnij:

Jeśli chcemy potwierdzić prawidłowość cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, musimy zadbać o prawidłową dokumentację cen transferowych, która jest również kluczowym elementem rozliczenia podatku dochodowego. Kogo zatem dotyczy obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych i jak powinna być ona sporządzona? 

Z artykułu dowiesz się:

 • Co to są ceny transferowe?

 • Kto musi sporządzać dokumentację cen transferowych?

 • Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych?

 • Co grozi za brak dokumentacji cen transferowych?

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych określa, które podmioty zobowiązane są do stosowania cen transferowych, a także nakłada na nie obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych i przekazywania do urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu takiej dokumentacji. Obowiązującym kryterium, które określa, kiedy dokumentacja cen transferowych staje się koniecznością, jest łączna wartość transakcji z podmiotem powiązanym w danym roku podatkowym. Przy czym zgodnie ze wspomnianą ustawą ceny transferowe oznaczają rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy. W zakres transakcji kontrolowanych wchodzą między innymi działania restrukturyzacyjne, umowy o podziale kosztów, umowy spółek osobowych czy też umowy o współpracy. Wartość transakcji ustala się na podstawie faktur, umów lub innych dokumentów oraz dokonanych i otrzymanych płatności.

Podmioty, których dotyczy obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych

Na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (rozdział 1a dokumentacja cen transferowych dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe. Jak podkreśla portal poradnikprzedsiębiorcy.pl, aby określić obowiązek dokumentacyjny, uwzględnić należy wynikające z ksiąg rachunkowych przychody i koszty niezależnie od tego, czy dla celów podatku dochodowego stanowią one przychody czy koszty uzyskania przychodów. 

Obowiązek dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji zachodzących między podmiotami powiązanymi, czyli:

 • podmiotami, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot;

 • podmiotami, na które wywiera znaczący wpływ:

 • ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot;

 • spółką niemającą osobowości prawnej i jej wspólnikami;

 • podatnikiem i jego zagranicznym zakładem, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółką kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagranicznym zakładem.

Limity w dokumentacji cen transferowych

Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;

 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;

 • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;

 • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż wskazane wyżej. 

Warto pamiętać, że w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, próg dokumentacyjny wynosi 100 000 zł niezależnie od rodzaju transakcji.

Zakres dokumentacji cen transferowych

Obowiązkowa dokumentacja cen transferowych powinna zawierać opis podmiotu powiązanego i opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyka i aktywów. Ponadto w dokumentacji cen transferowych powinna znaleźć się analiza cen transferowych, a w szczególności analiza danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych, zwaną dalej „analizą porównawczą” albo analizą wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, zwaną dalej „analizą zgodności” – w przypadku, gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności. Dokumentacja cen transferowych powinna także zawierać informacje finansowe. 

Sankcje dla podmiotów mających obowiązek sporządzenia dokumentacji transferowej za jej brak

Po pierwsze podatnik wezwany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania przedstawienia dokumentacji. Nieprzedłożenie w wymaganym terminie dokumentacji podatkowej na żądanie organu podatkowego skutkuje nałożeniem sankcji w wysokości 50 proc. podatku. Po drugie zaś niewypełnienie obowiązku sporządzenia i przedłożenia dokumentacji cen transferowych może wiązać się również z odpowiedzialnością karną-skarbową. 

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >