Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Dodatkowe pieniądze dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Można dostać nawet 719 zł
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 19.09.2023 14:09

Dodatkowe pieniądze dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Można dostać nawet 719 zł

pieniądze
Biznesinfo

Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o zasiłek stały Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek oraz spełniać kryterium dochodowe.

Zasiłek socjalny

Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Pieniądze można przeznaczyć na zakup żywności, leków, odzieży, opału czy podstawowych przedmiotów użytku domowego.

 Przy ustalaniu prawa do zasiłku istotne jest kryterium dochodowe. Obecnie próg dochodowy wynosi 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł dla osoby w rodzinie.

Dodatek pielęgnacyjny w 2023 r. Wyjaśniamy, ile wynosi i komu przysługuje

Wniosek o dodatek socjalny

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł ani wyższa niż 719 zł miesięcznie. Okres, na jaki jest przyznawany, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego wywiadu. 

Aby dostać zasiłek stały, trzeba złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na adres zamieszkania. Należy dołączyć też inne dokumenty np. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, czy dokumenty potwierdzające sytuację finansową bądź życiową wnioskodawcy.  

W ciągu 14 dni od złożenia wniosku (bądź 2 dni w przypadku szczególnie pilnych spraw) pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy lub miejsca czasowego powodu. 

Jest to warunek niezbędny - jeśli wnioskodawca odmówi, nie otrzyma zasiłku. Decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia wysyłana jest na piśmie. Zazwyczaj załatwienie sprawy odbywa się do miesiąca od złożenia wniosku lub do dwóch miesięcy w przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji.

Zbieg innych świadczeń

Jak czytamy na stronie gov.pl, zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna.

Tagi: Zasiłek