Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Dodatkowe 1500 zł dla seniorów. Żeby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić warunki i złożyć wniosek
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 02.07.2023 18:21

Dodatkowe 1500 zł dla seniorów. Żeby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić warunki i złożyć wniosek

pieniądze-gotówka-senior
Biznesinfo

Seniorzy, którzy spełniają odpowiednie warunki i mają ciężką sytuację finansową, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie pieniężne. Chodzi o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które jest wypłacane w wysokości równej emeryturze minimalnej, a więc 1588,44 zł brutto miesięcznie. Poniżej wyjaśniamy, komu należy się takie świadczenie.

"Mama 4 plus" – warunki otrzymania świadczenia

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest też znane pod nazwą “Mama 4 plus” od 2019 roku. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej skierowało je do osób, które wychowywały co najmniej czworo dzieci i wskutek tego nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a obecnie są w trudnej sytuacji finansowej i nie mają prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Świadczenie przysługuje zarówno w przypadku wychowywania własnych dzieci, jak i wychowywania potomstwa współmałżonka oraz dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej). Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego nie jest związane ze wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

“Mama 4 plus” przysługuje nie tylko matkom (jak zresztą sama nazwa wskazuje), ale też ojcom. Mogą oni otrzymać dodatkowe pieniądze pod warunkiem, że wychowywali co najmniej czwórkę dzieci w przypadku śmierci ich matki/porzucenia dzieci przez matkę/długotrwałego zaprzestania wychowania dzieci przez matkę.

Poza kwestią odchowania gromadki dzieci seniorzy muszą spełnić też warunek finansowy. Jest nim brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania (ZUS wyjaśnia, że środki utrzymania należy oceniać na tle wysokości najniższej emerytury brutto – od 1 marca 2023 roku jest to kwota 1588,44 zł i podlega ona corocznej waloryzacji). Przy ocenie prawa do świadczenia są brane pod uwagę tylko źródła dochodu osoby, która się o nie ubiega. Ponadto świadczenie wypłacane jest na wniosek osoby zainteresowanej po osiągnięciu przez nią wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn – tłumaczyła nam Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS w województwie śląskim.

Wysokość świadczenia to poziom minimalnej emerytury, więc trudno mówić w tym przypadku o nadmiernych transferach społecznych. Należy zatem uznać, że państwo docenia rodziców rodzin wielodzietnych, a transfery socjalne są na tyle niewielkie, że korzyści z tego świadczenia są wyższe niż koszty społeczne – powiedział nam dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Rząd przygotowuje kolejną edycję znanego programu. Polacy masowo składają wnioski o dofinansowanie.

Komu takie świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie “Mama 4 plus” nie przysługuje osobie uprawnionej do otrzymywania emerytury lub renty w wysokości emerytury minimalnej. Nie dostanie go też osoba, która tymczasowo przebywa w areszcie lub odbywa karę pozbawienia wolności (przy czym nie dotyczy to osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego). Co więcej, prezes ZUS (lub KRUS) może odmówić przyznania tego świadczenia:

  • osobie, która została pozbawiona przez sąd władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka bądź dzieci w pieczy zastępczej,
  • osobie, która długotrwale zaprzestała wychowywania dzieci.

Kiedy nie jest wypłacane w pełnej wysokości?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest przyznawane w takiej wysokości, aby łącznie z pobieraną emeryturą czy rentą nie przekroczyło kwoty minimalnej emerytury. Oznacza to, że w przypadku braku prawa do emerytury lub renty świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Natomiast, jeśli emerytura lub renta jest niższa od minimalnej emerytury, to świadczenie stanowi dopełnienie do wysokości najniższej emerytury – wskazała Beata Kopczyńska w komentarzu udzielonym naszej redakcji. Zatem przykładowo, jeśli obecnie pobieramy jakieś świadczenie w wysokości 800 zł, to zostanie ono uzupełnione o 788,44 zł, tj. do 1588,44 zł brutto.

Świadczenie przyznano ponad 67 tys. Polaków

Z danych, które przekazał nam ZUS kilka miesięcy temu, wynika, że do maja 2022 roku rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznano 67,5 tys. osób. 44 tys. tych świadczeń miało charakter dopełniający w przeciętnej wysokości ok. 300 zł. Pod względem wiekowym największą grupę wnioskodawców stanowiły osoby w przedziale 60-69 lat, ale trafiły się też wnioski od ponad 90-letnich seniorów. Jeśli chodzi o liczbę dzieci wskazywaną w obsłużonych wnioskach, to dominowali opiekunowie z czwórką dzieci, było ich 40,2 tys., ale nie brakowało też takich wniosków w których wskazywano powyżej 9 dzieci (było ich ponad 2,3 tys.) Jeżeli były wydawane decyzje odmowne to najczęstszą przyczyną odmowy było przekroczenie progu dochodu oraz wychowanie mniej niż czworga dzieci – przekazała nam Beata Kopczyńska.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć formularz ZUS ERSU – znajduje się on w salach obsługi klienta we wszystkich placówkach ZUS-u oraz na jego stronie internetowej. Do wniosku trzeba dołączyć akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi, informację o numerach PESEL dzieci, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, a także inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.