BiznesINFO.pl
archive-3859388 1920

https://pixabay.com/photos/archive-files-register-office-3859388/

Bilans‌ ‌sprawozdawczy‌ ‌jednostki‌ gospodarczej‌ ‌a‌ ‌aktywa‌ ‌firmy‌

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Małgorzata Młynarczyk

Udostępnij:

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych każda jednostka gospodarcza zobligowana jest do wykonania bilansu sprawozdawczego. Jest on podstawą do stworzenia sprawozdania finansowego, które opiera się na zestawieniu aktywów i pasywów firmy. Czym są aktywa i jak ujęte są w bilansie?

Czym są aktywa jednostki gospodarczej?

Aktywa są zasobami majątkowymi jednostki gospodarczej, niezbędnymi do jej funkcjonowania. W uproszczeniu jest to majątek podmiotu gospodarczego, który dzieli się na aktywa trwałe oraz obrotowe. Dokładną ich definicję podaje Artykuł 3 ust. 1 pkt 12 Ustawy o rachunkowości, który określa je jako zasoby majątkowe kontrolowane przez jednostkę, których wartość musi być wiarygodnie określona, a ich powstanie wynikało ze zdarzeń, które powodują przyszły wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki. 

W akcie prawnym znajdziemy także klasyfikację aktywów jako trwałe i obrotowe, gdzie:

 • aktywa trwałe są to wartości niematerialne i prawne, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki. Wyróżnia się:

  • aktywa trwałe rzeczowe, którymi są:

   • nieruchomości - a także grunty, prawo do użytkowania wieczystego gruntu, budynki oraz budowle, odrębne lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

   • maszyny, środki transportu, urządzenia i inne przedmioty,

   • ulepszenia w obcych środkach trwałych,

   • inwentarz żywy,

  • wartości niematerialne i prawne, do których zaliczamy:

   • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

   •  prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,

   • know-how

  • należności i inwestycje długoterminowe

 • aktywa obrotowe - stanowią część aktywów jednostki przeznaczonych do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy, a zaliczamy do nich:

  • aktywa obrotowe rzeczowe, w których wyróżniamy:

   • materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby,

   • produkty gotowe, czyli wyroby i usługi zdatne do sprzedaży, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę,

   • produkcję w toku, czyli produkty oraz usługi wytwarzane przez jednostkę, które są w trakcie produkcji,

   • półprodukty, czyli wyroby przeznaczone do zużycia w kolejnych fazach produkcji,

   • towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym,

  • finansowe aktywa obrotowe, którymi są:

   • aktywa pieniężne,

   • instrumenty kapitałowe wytworzone przez inne jednostki,

   • prawo do otrzymania aktywów pieniężnych wynikające z umowy,

   • prawo do wymian instrumentów finansowych inną jednostką na korzystnych warunkach,

  • należności krótkoterminowe, które obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych,

  • rozliczenia międzyokresowe.

Bilans przedsiębiorstwa

Bilans sporządza się po zamknięciu kont księgowych, między innymi po zakończeniu roku obrotowego. Dokonuje się go w określonym dniu bilansowym, a samym bilansem określa się zestawienie wszystkich posiadanych przez przedsiębiorstwo pasywów i aktywów na dany dzień. Jest on narzędziem badawczym metody bilansowej, która polega na przyporządkowaniu każdemu zasobowi majątkowemu odpowiedniego źródła pochodzenia.

Ustawa o rachunkowości określa konstrukcję i układ bilansu. Aktywa są w nim ujmowane po lewej stronie, a pasywa po prawej. Konieczne jest zachowanie zasady równowagi bilansowej, która stanowi o tym, że aktywa muszą być równe pasywom, ze względu na to, że na każdy składnik aktywów musi przypadać odpowiednik w pasywach, jako źródło jego finansowania. 

Aktywa w bilansie pełnią wykaz zasobów majątkowych, którym pasywy przyporządkowują źródło pochodzenia.

Aktywa w bilansie

Gdy sporządzamy bilans sprawozdawczy, aktywa w bilansie są uszeregowane zgodnie z zasadą wzrastającej płynności, co oznacza, że na początku bilansu znajdziemy pozycje najtrudniejsze do spieniężenia, a na końcu najbardziej płynne. W Polsce obowiązuje konkretna struktura bilansu sprawozdawczego, która wygląda następująco:


A. Aktywa trwałe

  I. Wartości niematerialne i prawne

 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych,

 2. Wartość firmy,

 3. Inne wartości niematerialne i prawne,

 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.

 II. Rzeczowe aktywa trwałe

 1. Środki trwałe,

 2. Środki trwałe w budowie,

 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.


III. Należności długoterminowe

 1. Od jednostek powiązanych,

 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale,

 3. Od pozostałych jednostek.

 IV. Inwestycje długoterminowe

 1. Nieruchomości,

 2. Wartości niematerialne i prawne,

 3. Długoterminowe aktywa finansowe,

 4. Inne inwestycje długoterminowe.


 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

 2. Inne rozliczenia międzyokresowe.


B. Aktywa obrotowe
  I. Zapasy 

 1. Materiały,

 2. Półprodukty i produkty w toku,

 3. Produkty gotowe,

 4. Towary,

 5. Zaliczki na dostawy.

  II.  Należności krótkoterminowe

 1. Należności od powiązanych jednostek,

 2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale,

 3. Należności od pozostałych jednostek.

 III. Inwestycje krótkoterminowe

 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe,

 2. Inne inwestycje krótkoterminowe.

 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne  

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, jannonivergall

Praca

Ukraińcy mogą zarobić więcej od Polaków. Pracodawcy skłonni im lepiej zapłacić

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >