BiznesINFO.pl
elderly-981400 1920

https://pixabay.com/photos/elderly-hands-ring-walking-stick-981400/

Zatrudnienie emeryta na podstawie umowy o pracę na czas określony

26 Maja 2021

Autor tekstu:

Małgorzata Młynarczyk

Udostępnij:

Mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i uzyskania prawa do emerytury, wielu pracowników postanawia pozostać na rynku pracy jako osoby zatrudnione. Jakie są obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem emeryta i jakie są warunki takiego zatrudnienia w oparciu o umowę na czas określony?

Chwilowe rozwiązanie stosunku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

W momencie, gdy pracownik osiąga wiek emerytalny (kobieta - 60 lat, mężczyzna - 65 lat) i chce skorzystać z nabytego prawa do otrzymywania emerytury, ale jednocześnie kontynuować pracę u tego samego pracodawcy, musi on rozwiązać stosunek z pracodawcą, u którego był zatrudniony bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Stanowi o tym Artykuł 103 Ustawy o emeryturach i rentach:

„[...] prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”

Żeby móc otrzymać emeryturę, konieczne jest zakończenie zatrudnienia, wyrejestrowanie się z ubezpieczeń społecznych oraz otrzymanie świadectwa pracy, które następnie należy przedstawić w ZUS. Rozwiązanie stosunku pracy może trwać jedynie jeden dzień - istotne, żeby w ogóle nastąpiło. W takim wypadku pracownik może zostać zatrudniony ponownie i otrzymywać jednocześnie świadczenie emerytalne oraz wynagrodzenie

Wyjątek stanowią osoby, które przed osiągnięciem wieku emerytalnego pobierały rentę z powodu niezdolności do pracy - w momencie osiągnięcia odpowiedniego wieku, otrzymują  emeryturę z urzędu.

Obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia emeryta

Niezależnie od tego, czy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (także na czas określony) otrzymuje świadczenie emerytalne czy nie, podlega ona zgłoszeniu do ubezpieczeń przez pracodawcę. W przypadku zatrudnienia emeryta, pracodawca nadal jest zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, chorobowe, wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Od wieku pracownika zależne jest jednak opłacanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeśli zatrudniona kobieta ukończyła 55 lat, a mężczyzna 60, nie ma konieczności odprowadzania tych składek.

Zatrudnienie emeryta a zasady dotyczące umowy na czas określony

Nie ma żadnych przeciwwskazań dotyczących zatrudniania emerytów w oparciu o umowę na czas określony, nawet w przypadku, gdy przed ukończeniem wieku emerytalnego, i związanym z tym chwilowym zwolnieniem, miał on zawartą umowę na czas nieokreślony. 

Polskie przepisy dopuszczają jedynie trzykrotne zawieranie umowy na czas określony z jednym pracownikiem, a czas trwania zatrudnienia na podstawie tych umów, nie może przekraczać 33 miesięcy. Jedyne odstępstwa, jakie są uregulowane przepisami, dotyczą sytuacji zastępstwa pracownika lub jego usprawiedliwionej nieobecności bądź wykonywania pracy dorywczej i sezonowej. Przepisy w naszym kraju nie uwzględniają na tym polu innych warunków dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku przekroczenia limitów ustalonych w Kodeksie Pracy, dotyczących ilości umów lub czasu ich trwania, umowa na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony. 

W przypadku chęci późniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas określony z zachowaniem czasu wypowiedzenia, należy pamiętać, że przy obliczaniu czasu trwania okresu wypowiedzenia należy wziąć pod uwagę cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy. Do okresu wypowiedzenia wlicza się cały staż pracy, nie tylko z umowy zawartej już po osiągnięciu wieku emerytalnego. W sytuacji, gdy pracownik, uzyskując wiek emerytalny, rozwiązał stosunek pracy po dziesięcioletnim czasie zatrudnienia u tego pracodawcy, a potem został ponownie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony 12 miesięcy -  jego czas wypowiedzenia wyniesie 3 miesiące, a nie miesiąc.

Podobne artykuły

Płaca minimalna w górę o 500 zł?

Praca

Płaca minimalna pójdzie w górę o 500 zł? Mamy komentarz ministerstwa

Czytaj więcej >
pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >