BiznesINFO.pl
job-4131482 1920

https://pixabay.com/pl/photos/pracy-wywiad-uzgadnianie-4131482/

Zatrudnianie pracowników - z jakimi formalnościami się wiąże?

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Bassa Iwona

Udostępnij:

Zatrudnienie pracownika stawia pracodawcę w obowiązku dopełnienia szeregu formalności związanych z przyjęciem do pracy nowej osoby. Procedura obejmuje zebranie potrzebnych danych, złożenie podpisów na dokumentach, udzielenie zainteresowanemu wyczerpujących informacji. Pamiętać należy również o skierowaniu pracownika na badania lekarskie i zapewnienia mu udziału w szkoleniach BHP. Ponadto należy zgłosić zatrudnioną osobę do ubezpieczeń społecznych, założyć mu akta osobowe i kartę ewidencji czasu pracy. Wymagania powyższe wynikają z Kodeksu pracy i pracodawca nie może się od nich uchylić.
Jakie zatem formalności wiążą się z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę?Weryfikacja danych osobowych i podpisanie umowyPracodawca zbiera dane osobowe pracownika w zakresie jego imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli pracownik chce korzystać ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, może być również poproszony o podanie danych osobowych swoich dzieci i innych członków jego najbliższej rodziny. Niezbędny będzie też numer PESEL oraz rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pracodawca zapyta też o numer konta bankowego celem realizowania przelewów za wynagrodzenie. Jeżeli stanowisko, które obejmuje pracownik, wymaga niekaralności, zatrudniający może zweryfikować jego status w Krajowym Rejestrze Karnym.


Zazwyczaj dane osobowe są zbierane za pomocą kwestionariusza. Po zweryfikowaniu informacji w nim zawartych pracodawca sporządza umowę o pracę, zawsze w wersji pisemnej i dwóch egzemplarzach, z których jeden trafia do pracownika. Prawidłowo skonstruowana umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy (na czas określony/nieokreślony, na zastępstwo czy okres próbny), datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a zwłaszcza: rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy i termin nawiązania stosunku pracy.


Informacja o warunkach zatrudnieniaWedług Kodeksu pracy w ciągu 7 dni od zawarcia umowy pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie o szczegółowych warunkach zatrudnienia, mianowicie dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy, częstotliwości wypłat pensji, przysługującemu pracownikowi urlopie wypoczynkowemu, długości okresu wypowiedzenia, układzie zbiorowym pracy. Jeśli w zakładzie pracy nie obowiązuje regulamin, to pracodawca musi również powiadomić nowego pracownika o ewentualnych zmianach nocnych, sposobie i terminie wypłaty oraz ewidencjonowania czasu pracy i usprawiedliwiania nieobecności. Jeśli zaś w firmie obowiązuje regulamin pracy, nowy pracownik powinien się z nim zapoznać i potwierdzić ten fakt na piśmie.


Badania lekarskiePracodawca kieruje nowego pracownika na badania lekarskie do przychodni medycyny pracy, których celem jest uzyskanie orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Badanie odbywa się w godzinach pracy, a jego koszty ponosi pracodawca.


Szkolenie BHP


 
Kolejną formalnością, której zobligowany jest dopełnić pracodawca wobec dopiero co zatrudnianego pracownika, jest zorganizowanie wstępnego szkolenia BHP. Kurs ten powinien się odbyć jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do stanowiska pracy. Szkolenie odbywa się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy i składa się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego.Zgłoszenie do ubezpieczeńPracodawca ma siedem dni od chwili nawiązania stosunku pracy, żeby zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ZUS. Zgłoszenie dotyczy ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowe i zdrowotnego, a pracodawca co miesiąc będzie odprowadzał wyliczone stawki oraz opłacał Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Założenie akt osobowych i karty ewidencji czasu pracyZatrudniając nową osobę, pracodawca jest zobligowany do założenia i prowadzenia jej akt osobowych, do których trafiają dane zgromadzone w trakcie rekrutacji, dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, w tym umowy, oświadczenia, orzeczenia lekarskie, wnioski i korespondencja.


Do pozostałych powinności pracodawcy należy jeszcze założenie karty ewidencji czasu pracy, która będzie służyć prawidłowemu ustaleniu wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych. Na koniec wymienić można obowiązek wyposażenia pracownika w odzież ochronną i obuwie robocze.


Jak wynika z powyższego, zatrudnienie nowej osoby na umowę o pracę wiąże się z szeregiem formalności, za których wypełnienie odpowiada pracodawca. Oczywiście pracownik musi również zaangażować się procedury, dostarczyć informacji i wziąć udział w obowiązkowych badaniach oraz szkoleniach.


Opracowano na podstawie:
https://mikroporady.pl/instrukcje-i-regulaminy/instrukcje/co-musisz-zrobic-krok-po-kroku-zatrudniajac-nowego-pracownika
Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, jannonivergall

Praca

Ukraińcy mogą zarobić więcej od Polaków. Pracodawcy skłonni im lepiej zapłacić

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >