Umowa o pracę – przypominamy warunki
pixabay.com
Autor Anna Przedpełska - 21 Listopada 2020

Umowa o pracę – przypominamy warunki

Umowa o pracę to najważniejszy dokument zawierany między pracodawcą a pracownikiem. Określa zarówno zobowiązania pracownika, jak i pracodawcy. Warto pamiętać, co musi znaleźć się w umowie o pracę.

Co to jest umowa o pracę?

W umowie o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca – do wypłacenia mu za tę pracę wynagrodzenia. To wiemy wszyscy. Jednak warto pamiętać, co jeszcze musi zawierać umowa o pracę.

Przede wszystkim, pracownik w umowie o pracę zobowiązuje się do wykonywania pracy pod kierownictwem pracownika oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.

Precyzuje datę jej rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia.

Umowa o pracę określa też konkretnie, jaki rodzaj umowy o pracę zostaje zawarty między pracodawcą a pracownikiem.

Rodzaje umów o pracę

Umowa o pracę może zostać zawarta na okres próbny, na czas określony lub na czas nieokreślony. Co prawda pracownikom najbardziej zależy na tej ostatniej opcji, ale droga do upragnionej stałej pracy nie zawsze jest krótka.

Umowa na okres próbny – ile może trwać

Umowę o pracę na okres próbny pracodawca może zawrzeć po to, żeby sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości jego zatrudnienia. Nie może być ona zawarta na dłużej niż 3 miesiące.

Pamiętać należy, iż ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe tylko, jeżeli pracownik ma wykonywać inny rodzaj pracy lub jeśli upłynęły co najmniej 3 lat od rozwiązania jego poprzedniej umowy.

Umowa na czas określony

Jest to umowa zawierana na konkretny okres. Zawiera zarówno datę rozpoczęcia, jak i zakończenia pracy.

Pracownicy marzący o stałym etacie powinni jednak pamiętać, iż zgodnie z Kodeksem pracy łączny okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Ponadto takich umów nie może być więcej niż trzy.

Podkreślić należy, iż umowa na okres próbny nie jest traktowana jako jedna z trzech możliwych umów na czas określony.

Jeżeli pracodawca i pracownik zgodzą się na dłuższy okres wykonywania pracy na podstawie umowy na czas określony, automatycznie od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić rozwiązanie umowy uznaje się, że została zawarta nowa umowa o pracę na czas określony. Jeśli miałaby to być czwarta umowa, uznaje się, że zawarto umowę na czas nieokreślony.

Podobnie, jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przekroczy 33 miesiące lub jeśli liczba zawartych umów będzie większa niż 3, uważa się, że pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Następuje to odpowiednio od dnia następującego po upływie 33 miesięcy pracy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony.

Reguły trzech umów i 33 miesięcy nie stosuje zawsze. Wyjątkami są m.in. umowy zawarte na zastępstwo czy w przypadku pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym.

Co musi zawierać umowa o pracę

Umowa o pracę opisuje warunki zarówno pracy, jak i płacy. Nie ma tu miejsca na niedomówienia. W szczególności chodzi tu o rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania oraz wynagrodzenie, jakie będzie wypłacane pracownikowi.

Umowa o pracę musi też koniecznie zawierać informację o wymiarze czasu pracy (pełny lub częściowy etat) oraz należy określiśc w niej termin rozpoczęcia pracy. Jeśli go zabraknie, umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Umowa o pracę zostaje zawarta między pracodawcą a pracownikiem i muszą się w niej znaleźć dane obu stron. Musi być zawarta się na piśmie. Jeżeli została zawarta inaczej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy musi na piśmie potwierdzić ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

W ciągu 7 dni od zawarcia umowy pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat, wymiarze urlopu wypoczynkowego, długości okresu wypowiedzenia, układzie zbiorowym pracy.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo musi go poinformować o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

A co z umową o pracę poza granicami UE?

Warto zaznaczyć, że jeśli pracownik przez co najmniej miesiąc będzie pracował poza UE, to umowa o pracę musi także określać czas jego pobytu za granicą oraz walutę, w której będzie mu wypłacane wynagrodzenie.

Co istotne, jeśli mamy pracować poza UE, to pracodawca musi również na piśmie poinformować nas o przysługujących nam świadczeniach takich jak zwrot kosztów przejazdu do pracy i zakwaterowanie. Powinien też dostarczyć pracownikowi pisemną informację o warunkach jego powrotu do kraju.

Umowa o pracę na część etatu

Jeśli zawieracie umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu, pamiętajcie, że nie możecie dostać mniej korzystnych warunków pracy i w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze. Oczywiście wynagrodzenie i inne świadczenia powinny być proporcjonalne do wymiaru czasu pracy.

Co ważne, zgodnie z prawem pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę

Zgodnie z prawem umowę o pracę rozwiązuje się na kilka sposobów.

  1. Strony umowy zawsze mogą porozumieć się o zakończeniu jej obowiązywania (na mocy porozumienia stron).
  2. Drugi sposób to wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (za wypowiedzeniem). Prawo określa, ile wynosi okres wypowiedzenia dla poszczególnych umów. W tym okresie nadal pracujemy i nadal otrzymujemy wynagrodzenie, a umowa rozwiązuje się wraz z upływem okresu wypowiedzenia.
  3. Trzecia droga do zakończenia umowy to jednostronne rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Może do niego dojść np. z winy pracownika, jeśli dokona on „ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych”. Takim naruszeniem może być na przykład nieusprawiedliwione opuszczenie miejsca pracy.

Oczywiście umowa rozwiązuje się też po prostu po upływie czasu, na który była zawarta.

Młodzi pracownicy powinni wiedzieć, że umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu. Wcześniej może być rozwiązana tylko za wypowiedzeniem.

Rozwiązując umowę o pracę, pamiętajmy o kilku zasadach.

Przede wszystkim o tym, że oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

Dobrze wiedzieć, iż w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Pracodawca w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinien pouczyć o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News