BiznesINFO.pl
folder-of-files-428299 960 720

www.pixabay.com

Sprzeciw od wyroku zaocznego

9 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Polak Olga

Udostępnij:

W postępowaniu cywilnym istnieje termin wyroku zaocznego. Jest on wydawany, gdy pozwany nie stawił się na rozprawie oraz nie usprawiedliwił swojej nieobecność lub gdy jest obecny na rozprawie, ale w niej nie uczestniczy. Jeśli pozwany jest nieobecny wydany wyrok ma rygor natychmiastowej wykonalności. Sąd wysyła list z treścią wyroku na podany adres. Znajduje się w nim także pouczenie wyjaśniające, iż możliwy jest sprzeciw od wyroku zaocznego. W tym artykule odpowiadamy na pytanie, kiedy pozwany może złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego, jak napisać taki sprzeciw, jakie są jego skutki i czy można go wycofać.

Sprzeciw od wyroku zaocznego

W Kodeksie postępowania cywilnego (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)) znajdziemy zapis, że wyrok zaoczny jest decyzją sądu, rozstrzygającą sprawę podczas nieobecności pozwanego. Może zostać wydany pod jego nieobecność na rozprawie, jeżeli wszystkie wezwania były prawidłowo dostarczone. Trzeba zaznaczyć w tym miejscu, iż po dwukrotnym awizowaniu pisma sąd uznaje takie pismo za doręczone. Gdy pozwany nie stawi się na rozprawie, oraz wyśle odpowiedzi na pozew, przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych, które można składać za pomocą operatora pocztowego lub w trakcie rozprawy. W przypadku gdy pozwany podejmie korespondencję i ustosunkuje się do pozwu oraz przedstawi swoje stanowisko, sąd musi je uwzględnić. Dodatkowo w odpowiedzi na pozew można wnioskować o rozstrzygnięcie sprawy pod nieobecność powoda. W takim przypadku sąd nie wyda wyroku zaocznego. Trzeba pamiętać, że wyrok wydany podczas nieobecności pozwanego nie będzie zaoczny, jeżeli pozwany wniósł o przeprowadzenie rozprawy pod swoją nieobecność. Wraz z dostarczonym wyrokiem zaocznym, zostaje dołączone pouczenie o przysługującym prawie do złożenia sprzeciwu. Sprzeciw można wnieść w terminie 2 tygodni, liczonych od dnia otrzymania wyroku. Odwołanie się od wyroku jest pismem w sprawie, który trzeba wysłać do sądu.


Sprzeciw od wyroku zaocznego – pismo

Według wcześniej wymienionego Kodeksu - sprzeciw od wyroku zaocznego powinien spełniać wymogi pisma procesowego, musi posiadać więc:
– oznaczenie sądu, do którego jest skierowane – imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli ustawowych, w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy i osobę, która reprezentuje interesy danego przedsiębiorstwa oraz dane pełnomocników, jeżeli ich powołano
– sygnaturę akt
– wartość przedmiotu sporu, czyli kwotę zaokrągloną do pełnego złotego, z którą pozwany się nie zgadza
– oznaczenie rodzaju pisma - w tym przypadku będzie to „sprzeciw od wyroku zaocznego”
– opis swojego stanowiska (sprzeciwu), jest to część nazwana uzasadnieniem , ewntualnie wraz z wniesieniem nowych dwodów w sprawie
– sprecyzowania oczekiwań wobec sądu, np.: (uchylenia wyroku zaocznego, oddalenia powództwa w całości, zasądzenia od powoda na rzecz pozwanego kosztów sądowych, zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności nadanej wyrokowi zaocznemu
– podpis strony lub jej przedstawiciela
– dowód opłaty sądowej.


Opłata za sprzeciw od wyroku zaocznego?

Sprzeciw od wyroku zaocznego jest odpłatny. Oplata wynosi połowę opłaty od pozwu. W sprawach o zapłatę opłata ta wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Skutki sprzeciwu od wyroku zaocznego?

Po wniesieniu do sądu popranego sprzeciwu od wyroku zaocznego sąd ponownie zbada sprawę i może: wyrok zaoczny w całości lub w części utrzymać w mocy, uchylić go i orzec o żądaniu pozwu, odrzucić pozew, postępowanie umorzyć.

Cofnięcie wniesionego sprzeciwu od wyroku zaocznego?

Jeśli sąd uzna, że cofnięcie jest dopuszczalne, wówczas umarza postępowanie wywołane wniesieniem sprzeciwu i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu. Wyrok zaoczny staje się wówczas prawomocny.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >