Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę – różnice i konsekwencje
Hylla Jan
Hylla Jan 07.06.2021 02:00

Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę – różnice i konsekwencje

business-1149630 1920
https://pixabay.com/pl/photos/pi%C5%9Bmie-pi%C3%B3ro-cz%C5%82owiek-1149962/

Często powyższe pojęcia stosowane są zamiennie, co wskazuje na braki w znajomości tematu u osób wypowiadających się w ten sposób. Kodeks pracy jasno wskazuje różnice pomiędzy jednym rozwiązaniem a drugim. Czym się różnią i co powinno się o nich wiedzieć?

 

Żeby zrozumieć różnice pomiędzy rozwiązaniem a wygaśnięciem umowy o pracę, przyczynami, różnicami i konsekwencjami, należy poznać właściwie te pojęcia, wówczas porównanie obu sytuacji nie będzie stanowiło żadnego problemu i unikniemy ryzyka popełnienia gafy językowej na tym polu.

Wygaśnięcie umowy o pracę

Ta forma zakończenia współpracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą ma swoje umocowanie w kodeksie pracy kolejno w artykułach, 631, 632 oraz artykule 66. Artykuły te kolejno stanowią:

Art.631 [wygaśnięcie umowy wskutek śmierci pracownika]

§  1.  Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.

§  2.  Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

 

Art. 632 [Wygaśnięcie umowy wskutek śmierci pracodawcy; utrzymanie stosunku pracy w przypadku przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę lub ustanowienia zarządu sukcesyjnego]

§ 1.  Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z zastrzeżeniem 3-11.

§ 2.  Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z przyczyn określonych w § 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

 

Artykuł 632 w sposób szczegółowy (w 12 paragrafach) wyjaśnia następstwa wygaśnięcia umowy wskutek śmierci pracodawcy, nie sposób jednak cytować go w całości.

 

Art. 66.  [Wygaśnięcie umowy z powodu tymczasowego aresztowania]

§ 1.  Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika.

§ 2.  Pracodawca, pomimo wygaśnięcia umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania, jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. Przepisy art. 48 stosuje się odpowiednio.

§  3.  Przepisów § 2 nie stosuje się w przypadku, gdy postępowanie karne umorzono z powodu przedawnienia albo amnestii, a także w razie warunkowego umorzenia postępowania.

 

Jak widać, wygaśnięcie umowy o pracę ma zastosowanie w pewnym sensie bez udziału pracownika, a raczej niekoniecznie wymagana jest jego czynna wola w tym, aby umowa wygasła. Wygaśnięcie niesie też za sobą pewne konkretne konsekwencje (zwłaszcza w przypadkach opisanych w artykułach 631i 632)

 

Rozwiązanie umowy o pracę

 

Rozwiązanie umowy o pracę również regulowane jest przez kodeks pracy, a dokładniej rzecz ujmując przez artykuł 30 kodeksu pracy, który w paragrafie pierwszym stanowi:

§ 1.  Umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta.

5) (uchylony)

 

Kolejne paragrafy precyzują kwestie formalne związane z rozwiązaniem umowy, takie jak okres wypowiedzenia, konieczność zachowania pisemnej formy oraz w określonych przypadkach informacje takie jak uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę oraz pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy.

 

Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę – podsumowanie

 

Jak łatwo zauważyć, terminów tych nie powinno się stosować zamiennie, ponieważ ich definicje, konsekwencje jak i tryb, w jakim dochodzi do ich zaistnienia, są diametralnie różne. O ile w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę (ze względu na okoliczności), ciężko mówić o jakikolwiek dobrowolnym czy umyślnym działaniu ze strony pracownika czy pracodawcy mającym na celu doprowadzenie do tego, tak w przypadku rozwiązania umowy o pracę oświadczenie woli jest warunkiem koniecznym, bez którego do rozwiązania umowy po prostu nie dojdzie.

Gwoli wyjaśnienia – oświadczenie woli, to zachowanie osoby, która tę wolę wyraża, mające odpowiednią formę (np. pisemną) oraz zmierzające do wywołania określonych konsekwencji, co w przypadku umowy o pracę oznacza zakończenie jej ważności. Oświadczenie woli często bywa mylone z oświadczeniem wiedzy, lecz celem tego drugiego nie jest wywołanie skutków prawnych, a tylko podanie określonej informacji.

 

Bibliografia

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rozwiazanie-i-wygasniecie-umowy-o-prace-czym-sie-roznia

https://kadry.infor.pl/wypowiedzenie/wypowiedzenie-umowy-o-prace/228925,Wygasniecie-a-rozwiazanie-stosunku-pracy.html

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-pracy-16789274/art-30

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-pracy-16789274/dz-7

https://mikroporady.pl/instrukcje-i-regulaminy/instrukcje/wybor-sposobu-rozwiazywania-umowy-o-prace