BiznesINFO.pl
business-1149630 1920

https://pixabay.com/pl/photos/pi%C5%9Bmie-pi%C3%B3ro-cz%C5%82owiek-1149962/

Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę – różnice i konsekwencje

7 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Hylla Jan

Często powyższe pojęcia stosowane są zamiennie, co wskazuje na braki w znajomości tematu u osób wypowiadających się w ten sposób. Kodeks pracy jasno wskazuje różnice pomiędzy jednym rozwiązaniem a drugim. Czym się różnią i co powinno się o nich wiedzieć? Żeby zrozumieć różnice pomiędzy rozwiązaniem a wygaśnięciem umowy o pracę, przyczynami, różnicami i konsekwencjami, należy poznać właściwie te pojęcia, wówczas porównanie obu sytuacji nie będzie stanowiło żadnego problemu i unikniemy ryzyka popełnienia gafy językowej na tym polu.Wygaśnięcie umowy o pracęTa forma zakończenia współpracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą ma swoje umocowanie w kodeksie pracy kolejno w artykułach, 631, 632 oraz artykule 66. Artykuły te kolejno stanowią:Art.631 [wygaśnięcie umowy wskutek śmierci pracownika]§  1.  Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.§  2.  Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w
równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do
uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. Art. 632 [Wygaśnięcie umowy wskutek śmierci pracodawcy; utrzymanie stosunku pracy w przypadku przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę lub ustanowienia zarządu sukcesyjnego]§ 1.  Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z
zastrzeżeniem 3-11.§ 2.  Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z przyczyn określonych w §
1, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Artykuł 632 w sposób szczegółowy (w 12 paragrafach) wyjaśnia następstwa
wygaśnięcia umowy wskutek śmierci pracodawcy, nie sposób jednak cytować go w
całości. Art. 66.  [Wygaśnięcie umowy z powodu tymczasowego aresztowania]§ 1.  Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w
pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał
wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika.§ 2.  Pracodawca, pomimo wygaśnięcia umowy o pracę z powodu tymczasowego
aresztowania, jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. Przepisy art. 48 stosuje się odpowiednio.§  3.  Przepisów § 2 nie stosuje się w przypadku, gdy postępowanie karne umorzono z powodu przedawnienia albo amnestii, a także w razie warunkowego umorzenia postępowania. Jak widać, wygaśnięcie umowy o pracę ma zastosowanie w pewnym sensie bez udziału
pracownika, a raczej niekoniecznie wymagana jest jego czynna wola w tym, aby
umowa wygasła. Wygaśnięcie niesie też za sobą pewne konkretne konsekwencje
(zwłaszcza w przypadkach opisanych w artykułach 631i 632) Rozwiązanie umowy o pracę Rozwiązanie umowy o pracę również regulowane jest przez kodeks pracy, a dokładniej rzecz
ujmując przez artykuł 30 kodeksu pracy, który w paragrafie pierwszym stanowi:§ 1.  Umowa o pracę rozwiązuje się:1) na mocy porozumienia stron;2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie
umowy o pracę bez wypowiedzenia);4) z upływem czasu, na który była zawarta.5) (uchylony) Kolejne paragrafy precyzują kwestie formalne związane z rozwiązaniem umowy, takie jak
okres wypowiedzenia, konieczność zachowania pisemnej formy oraz w określonych
przypadkach informacje takie jak uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę oraz
pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę – podsumowanie Jak łatwo zauważyć, terminów tych nie powinno się stosować zamiennie, ponieważ ich
definicje, konsekwencje jak i tryb, w jakim dochodzi do ich zaistnienia, są diametralnie różne. O ile w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę (ze względu na okoliczności), ciężko mówić o jakikolwiek dobrowolnym czy umyślnym działaniu ze strony pracownika czy pracodawcy mającym na celu doprowadzenie do tego, tak w przypadku rozwiązania umowy o pracę oświadczenie woli jest warunkiem koniecznym, bez którego do rozwiązania umowy po prostu nie dojdzie.Gwoli wyjaśnienia – oświadczenie woli, to zachowanie osoby, która tę wolę wyraża,
mające odpowiednią formę (np. pisemną) oraz zmierzające do wywołania określonych konsekwencji, co w przypadku umowy o pracę oznacza zakończenie jej ważności. Oświadczenie woli często bywa mylone z oświadczeniem wiedzy, lecz celem tego drugiego nie jest wywołanie skutków prawnych, a tylko podanie określonej informacji. Bibliografiahttps://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rozwiazanie-i-wygasniecie-umowy-o-prace-czym-sie-rozniahttps://kadry.infor.pl/wypowiedzenie/wypowiedzenie-umowy-o-prace/228925,Wygasniecie-a-rozwiazanie-stosunku-pracy.htmlhttps://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-pracy-16789274/art-30https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-pracy-16789274/dz-7https://mikroporady.pl/instrukcje-i-regulaminy/instrukcje/wybor-sposobu-rozwiazywania-umowy-o-prace Tagi:

Hylla JanAutor

Autor tekstów

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Fot. Piotr Molecki/East News, Warszawa, 28.09.2020. Mazowiecki Urzad Wojewodzki w Warszawie. Wydzial Spraw Cudzoziemcow. N/z tlum interesantow.

Praca

Gwałtowny wzrost pracowników z zagranicy w Polsce

Czytaj więcej >

Praca

Ile zarabia petsitter w Warszawie? Prezes Petsy zdradza stawki, kwota jest pokaźna

Czytaj więcej >
Czas pracy w Polsce bije na głowę liczbę godzin przepracowanych np. przez Niemców

Praca

Minister zdradza kto dostanie pracę przy budowie polskiej elektrowni atomowej

Czytaj więcej >
FLickr/Olgierd Rudak

Praca

ZUS kontroluje L4. Wiele osób straci zasiłki

Czytaj więcej >

Praca

Kreatywna inwestycja w kreatywny sektor

Czytaj więcej >
Bezrobocie w Polsce

Praca

Bezrobocie w Polsce. Najnowsze dane. Komentarz premiera Morawieckiego

Czytaj więcej >