Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Renta socjalna – kto może pobierać? Znamy wysokość świadczenia, kwota zaskakuje. Czy na rencie możesz pracować?
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk 22.03.2022 08:53

Renta socjalna – kto może pobierać? Znamy wysokość świadczenia, kwota zaskakuje. Czy na rencie możesz pracować?

Renta w kieszeni
Michal Jarmoluk/Pixabay

Renta socjalna przyznawana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – inspektorzy na podstawie dokumentów określą, czy zostaje ona nadana bezterminowo czy na czas określony. Co ważne – wysokość świadczenia jest taka sama dla wszystkich. Renta socjalna podlega także corocznej waloryzacji.

Renta socjalna – jak uzyskać, jaka kwota?

Renta socjalna wypłacana jest w takiej samej kwocie każdemu świadczeniobiorcy. Od 1 czerwca 2018 roku wysokość renty socjalnej została ustalona jako 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. W 2020 roku jest to 1200 zł brutto. Co ważne wysokość świadczenia ulega corocznemu podwyższeniu, dzięki waloryzacji.

Aby uzyskać rentę socjalną należy złożyć wniosek w dowolnym oddziale ZUS-u lub za pomocą platformy PUE ZUS. Wniosek powinien być podparty stosownym zaświadczeniem o stanie zdrowia na druku OL-9. Ważny jest termin wystawienia zaświadczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyjmuje starszych, niż datowane na miesiąc przed złożeniem wniosku. Urzędnicy wymagają również dokumentów potwierdzających historię medyczną osoby starającej się o rentę socjalną. W szczególnych przypadkach konieczne będzie dostarczenie dodatkowych zaświadczeń.

Czym właściwie jest i komu przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna to świadczenie, które przysługuje osobie pełnoletniej (a także zamężnej kobiecie po ukończeniu 16 r.ż.) niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności, która powstała przed osiągnięciem 18 r.ż, a w przypadku studentów do 25 r.ż lub ukończenia studiów doktoranckich. Jak wskazuje na swojej stronie ZUS, renta może mieć charakter stały lub okresowy, jest to zależne od stopnia niezdolności do pracy. Co interesujące o rentę socjalną starać się mogą również cudzoziemcy. Aby otrzymać pieniądze z Zakładu należy legitymować się karta pobytu z pozwoleniem na pracę lub mieć status uchodźcy albo ochrony uzupełniającej. O pieniądze wnioskować mogą również obywatele lub członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Renta socjalna a renta rodzinna oraz praca

ZUS czasem potrafi być hojny. Tak jest i w tym przypadku. Renta socjalna nie wyklucza ani pobierania renty rodzinnej, ani nie zabrania dorabiania. Są jednak pewne limity kwotowe, które należy znać, by w przyszłości nie oddawać Zakładowi pieniędzy. Łączna kwota świadczeń łączonych, czyli renty socjalnej i renty rodzinnej nie może przekraczać dwukrotność najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym roku jest to 2400 zł brutto. W przypadku, gdy łączne dochody z tytułu tych świadczeń przekroczą wymienioną kwotę ZUS obniży wypłatę świadczenia na zasadzie proporcjonalności, jednak na pewno nie mniej niż o 10 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli 120 zł w 2020 roku. Ponadto jak informuje Zakład, pieniądze ze świadczenia renty socjalnej nie będą wypłacane, tym którzy mają prawo do renty rodzinnej o kwocie stanowiącej 200 proc. najniższego świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Mimo, że renta socjalna a prori wypłacana jest osobom, które w wyniku nieszczęść życiowych są niezdolne do pracy, to ZUS nie zabrania zarobkować i pobierać świadczenia. Stawia jednak pewne ograniczenia. Dochód nie może przekroczyć 70 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia – po pierwszym kwartale wynosiło ono 5331,47 zł brutto. Oznacza to, że osoba na rencie socjalnej może dodatkowo dorobić 3732,09 zł brutto. Pieniądze na konta mogą trafiać z tytułu umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, pozarolniczej działaności gospodarczej, stypendium sportowego lub działalności artystycznej.

Niestety, wymieniona kwota 70 proc. średniej krajowej to także wszelakiego rodzaju zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze i macierzyńskie, ale także świadczenia rehabilitacyjne i wyrównawcze. ZUS wskazuje, że osiąganie przychodu i pobieranie renty rodzinnej wiąże się z obowiązkiem informowania Zakładu o każdej zmianie w strukturze dochodów.

Renta socjalna – te osoby mogą o niej zapomnieć

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał osoby, które nie mogą skorzystać ze świadczenia renty socjalnej. Wnioskować o nią nie powinny osoby uprawnione do emerytury lub świadczenia przedemerytalnego, a także uposażenia w stanie spoczynku. Renta socjalna nie łączy się z rentami z tytułu niezdolności do pracy oraz inwalidzkiej. Ponadto ZUS odrzuci wnioski osób które posiadają lub współposiadają gospodarstwa rolne o powierzchni większej niż 5 ha. Pieniądze nie trafią na konta tymczasowo aresztowanych lub skazanych na karę pozbawienia wolności – jednak są pewne wyjątki. Osoby, które samotnie gospodarują, nie posiadają innego przychodu, a także nie pobierają renty rodzinnej, a są właścicielami lokalu mieszkalnego, najemcami lokalu komunalnego lub posiadają spółdzielcze prawo do lokalu po złożeniu oświadczenia o dokonywaniu opłat tytułem czynszu lub innych należności za lokal zachowują prawo do pobierania renty socjalnej w wysokości 50 proc. jej wartości.