BiznesINFO.pl
office-625892 960 720

www.pixabay.com

Najem prywatny - zasady opodatkowania

25 Maja 2021

Autor tekstu:

Polak Olga

Udostępnij:

Najem dotyczy sytuacji, kiedy wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem najmu mogą być rzeczy ruchome oraz nieruchomości. W artykule skupimy się na zasadach opodatkowania najmu prywatnego.


Opodatkowanie najmuJeśli mówimy o opodatkowaniu najmu, musimy na początku ustalić, z jakim rodzajem źródła przychodów mamy do czynienia. Otóż zgodnie z Ustawią o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350)), umowa najmu może być związana z prowadzeniem działalności gospodarczej albo stanowić osobne źródło przychodów, mowa tu o najmie prywatnym. Jeżeli umowa najmu jest zawierana w ramach prowadzonej działalności, opodatkowana jest według zasad przewidzianych dla przedsiębiorców. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, gdy mówimy o najmie prywatnym.


Opodatkowanie najmu prywatnego na zasadach ogólnychPodstawową zasadą jest opodatkowanie najmu prywatnego według zasad ogólnych w oparciu o skalę podatkową (17% lub 32% od nadwyżki powyżej 85 528 zł) przewidzianą w wyżej wymienionej ustawie. Podstawą opodatkowania w tej sytuacji jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskanymi z tytułu najmu. Przychodem jest tu kwota czynszu, jeśli zaś chodzi o koszty, to można wymienić np. składki na ubezpieczenie przedmiotu najmu, wydatki na remont, odsetki od kredytu na zakup przedmiotu najmu, wydatki na wyposażenie przedmiotu najmu. Rozliczając dochód z najmu na zasadach ogólnych, trzeba wykazać dochód z tego tytułu w rozliczeniu rocznym składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (PIT-36).Opodatkowanie najmu prywatnego na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowegoInnym sposobem opodatkowania najmu prywatnego jest wybór opodatkowania na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego. Prawne uregulowanie tego sposobu opodatkowania znajdziemy w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 Nr 144 poz. 930)).
W przypadku ryczałtu podstawę opodatkowania stanowi przychód, który nie ulega pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu. Preferowana jest tu niższa stawka podatku, która wynosi 8,5%. Wybór metody ryczałtowej rodzi konieczność złożenia zeznania podatkowego do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym (PIT-28).Szczególne zasady opodatkowania najmu prywatnego w przypadku współwłasności małżeńskiejJeżeli przedmiot najmu stanowi współwłasność małżeńską, stosuje się szczególne zasady opodatkowania. W tej sytuacji każdy z małżonków zobowiązany jest do zapłaty podatku. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje, że udziały małżonków w przychodach ze wspólnej własności są równe. Rozliczając najem prywatny indywidualnie, każdy z małżonków ma możliwość wyboru formy opodatkowania, czy to według skali podatkowej czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Istnieje też możliwość opodatkowania całego dochodu powstałego z tego tytułu przez jednego z małżonków, jeśli złoży on odpowiednie oświadczenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Oświadczenie to może być podpisane przez jednego z małżonków, który występuje w imieniu drugiego i jest tożsame z udzieleniem upoważnienia do składania oświadczenia w imieniu obojga małżonków.
Termin na złożenie oświadczenia w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych ma miejsce do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pierwszy przychód z tego źródła został osiągnięty, natomiast w przypadku opodatkowania ryczałtem, termin na złożenie oświadczenia mija 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uzyskany pierwszy przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód zostanie otrzymany w grudniu.Bibliografia:
1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350)
2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 Nr 144 poz. 930)
3. www.poradnikprzedsiebiorcy.pl
4. www.gov.pl

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >