zastępstwo procesowe
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 29 Listopada 2020

Koszty zastępstwa procesowego. Ile wynoszą? Kto je ponosi?

Koszty zastępstwa procesowego to hasło, które dla wielu osób może brzmieć enigmatycznie. Określenie to ma jednak jasne i jednoznaczne wyjaśnienie: są to koszty, które strona przegrana w procesie musi ponieść za udział w sprawie adwokata lub radcy prawnego reprezentującego stronę zwycięską. Sam termin „zastępstwo procesowe” oznacza po prostu reprezentowanie klienta przez adwokata lub radcę prawnego w toczącym się postępowaniu. Do zadań osoby reprezentującej klienta należy m.in.: sporządzanie pism związanych ze sprawą, takich jak np. apelacje, skargi, pozwy, i uczestnictwo w rozprawach i posiedzeniach.

Każda sprawa prowadzona w Sądzie generuje opłaty. Jedną z podstawowych jest koszt wynajęcia prawnika. Stawki rynkowe są w tej branży bardzo wysokie. Wiadomo również, że kwalifikacje i umiejętności danego adwokata lub radcy prawnego przekładają się na jego stawki. Im lepszy prawnik, tym więcej musimy za niego zapłacić. Warto wiedzieć, że inwestycja w dobrego adwokata, to nie tylko większa szansa na wygranie sprawy. To również możliwość nieponoszenia kosztów sądowych. Bowiem zgodnie z polskim prawem to strona, która przegrała, zobowiązana jest opłacić zastępstwo procesowe.

Koszty zastępstwa procesowego. Jaki jest cennik?

Koszty zastępstwa procesowego są jasno określone przez Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz w rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności radców prawnych. W wymienionych dokumentach podane są minimalne koszty zastępstwa procesowego. Nie należy traktować ich jednak jako pewnik. To sąd ocenia na podstawie poziomu skomplikowania sprawy, czy kwotę minimalną należy podnieść. Ustalone koszty nie mogą jednak przekroczyć sześciokrotności stawki minimalnej.

Uwaga! Aby strona, która przegrała proces, opłaciła koszty zastępstwa procesowego, konieczne jest złożenie wniosku przez stronę zainteresowaną. W przeciwnym wypadku strona, która wygrała, zobowiązana będzie do opłacenia wynajętego przez siebie adwokata.

Koszty zastępstwa procesowego różnią się od siebie w zależności od tego, czego dotyczy sprawa. Poniżej wymienione zostaną ustalone przez Ministra Sprawiedliwości stawki w sprawach: prawa pracy, prawa spadkowego, prawa rzeczowego, spraw z zakresu prawa rodzinnego oraz innych spraw cywilnych.

Koszty zastępstwa procesowego. Prawo pracy

 • 180 zł – tyle wynosi koszt nawiązania umowy o pracę, uznania wypowiedzenia umowy za bezskuteczne czy przywrócenia do pracy,
 • 120 zł – to kwota, którą należy zapłacić za inne roszczenia majątkowe,
 • 240 zł – wynosi zastępstwo w sprawach dotyczących wypadku przy pracy.

W przypadku spraw dotyczących wynagrodzenia za pracę lub odszkodowania innego niż za wypadek przy pracy koszt zastępstwa procesowego to 75% stawki od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania, których dotyczy proces.

Koszty zastępstwa procesowego. Prawo spadkowe

 • 120 zł – minimalne koszty zastępstwa procesowego w przypadku spraw dotyczących prawa spadkowego,
 • 720 zł – kwota zastępstwa w przypadku postępowania odnośnie ważności testamentu.

Jeśli sprawa dotyczy zaś podziału spadku, stawka ustalana jest w zależności od udziału spadkowego uczestnika, którego reprezentuje adwokat lub radca prawny.

Koszty zastępstwa procesowego. Prawo rzeczowe

 • 240 zł – o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów ,
 • 320 zł – o naruszenie posiadania ,
 • 480 zł – dotyczących służebności,
 • 480 zł – związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną,
 • 720 zł – o rozgraniczenie.

Koszty zastępstwa procesowego. Prawo rodzinne

 • 120 zł – alimenty,
 • 720 zł – rozwód i unieważnienie małżeństwa,
 • 720 zł – stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • 240 zł – pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka,
 • 480 zł – rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym,
 • 720 zł – ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • 360 zł – przysposobienie,
 • 480 zł – ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa.

Koszty zastępstwa procesowego. Inne sprawy cywilne

 • 720 zł – o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich,
 • 240 zł – z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie,
 • 3600 zł – z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego,
 • 480 zł – o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego,
 • 120 zł – o wyjawienie majątku,
 • 2400 zł – rejestracji spółki; rejestracji spółdzielni,
 • 1200 zł – innych rejestracji,
 • 720 zł – zmiany w rejestrze,
 • 120 zł – o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności,
 • 120 zł – o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu,
 • 240 zł – o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • 480 zł – o ubezwłasnowolnienie,
 • 360 zł – o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego,
 • 1200 zł – o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji,
 • 1680 zł – o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji,
 • 1440 zł – o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego, lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego,
 • 1680 zł – o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji,
 • 1080 zł – o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników, bądź akcjonariuszy,
 • 1080 zł – o wyłączenie wspólnika,
 • 1080 zł – o rozwiązanie spółki kapitałowej,
 • 300 zł – o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News