BiznesINFO.pl
apartment-building-1149751 1920

https://pixabay.com/pl/photos/budynek-mieszkalny-balkony-budynku-1149751/

Kategorie budynków w świetle prawa budowlanego

22 Maja 2021

Autor tekstu:

Bassa Iwona

Udostępnij:

Kategoryzacja budynków to domena prawa budowlanego. Wyróżnia się aż 30 kategorii budynków ze względu na ich sposób użytkowania oraz kubaturę. Informacja, do jakiej kategorii budynek został zaliczony, ma wiele konsekwencji – kształtuje formalności związane z przystąpieniem do użytkowania budynku i opłaty, na przykład za legalizację samowoli budowlanej. Kategorię budynku organy administracji budowlanej zawierają w decyzji o pozwoleniu na budowę.Kategorie budynków – bez wymaganego pozwolenia na użytkowanieDla niektórych kategorii budynków uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, wystarczy samo zgłoszenie zakończenia prac złożone przez inwestora. Jeśli organ nadzoru budowlanego nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 14 dni, można rozpocząć użytkowanie obiektu. W tej grupie znajdują się jednorodzinne budynki mieszkalne (kategoria I), budynki służące gospodarce rolnej, mające charakter produkcyjny, gospodarczy lub inwentarsko-składowy (II), niewielkie obiekty typu domów letniskowych, gospodarczych, garaże do dwóch stanowisk (III). Pozwolenia, o którym mowa powyżej, nie stosuje się też w przypadku dróg publicznych i kolejowych oraz ich elementów (IV, XXV). W tej grupie znajdują się też cmentarze (VI), obiekty związane z transportem i nawigacją wodną (VII, XXI), zbiorniki przemysłowe, np. silosy, elewatory, magazyny paliw i gazów oraz innych chemikaliów (XIX), obiekty lotniskowe (XXIII), sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe (XXVI).


Dla użytkowania obiektów innych kategorii pozwolenie jest wymagane, z wyłączeniem następujących budynków: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży powyżej dwóch stanowisk, magazynów, a także budynków kolejowych, placów składowych, postojów i parkingów. Wyjątek stanowią też stawy rybne, jazy, wały przeciwpowodziowe, opaski i ostrogi brzegowe oraz rowy melioracyjne.Kategorie budynków, dla których pozwolenie na użytkowanie jest wymaganeW przypadku pewnych kategorii budynków pozwolenie na użytkowanie jest niezbędne. Wniosek o załatwienie sprawy składa inwestor do właściwej jednostki inspektoratu nadzoru budowlanego. Wśród kategorii dopuszczonych do użytkowania za pozwoleniem znajdują się:
• budynki sportowo-rekreacyjne, stadiony, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, baseny, zjeżdżalnie (kategoria V i XV);
• budynki kultury, nauki i oświaty, czyli od kin i teatrów, poprzez szkoły i przedszkola, do laboratoriów i placówek badawczych i ogrodów zoologicznych i botanicznych (IX);
• budynki służące do celebrowania kultu religijnego (X);
• budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, mianowicie szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, a także żłobki, ośrodki pomocy, domy dziecka, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze (XI);
• budynki administracji publicznej (XII);
• obiekty turystyczne i rekreacyjne (XIV);
• budynki biurowe i konferencyjne (XVI);
• stacje paliw (XX);
• mosty drogowe i kolejowe (XXVIII);
• wolno stojące kominy i maszty (XXIX);
• obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, np. ujęcia wód morskich i śródlądowych, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody (XXX).


Oprócz wymienionych kategorii w całości, zasadzie ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie podlegają częściowo również poniższe grupy:
• kategoria XVII - budynki handlu, gastronomii i usług;
• kategoria XVIII - budynki przemysłowe;
• kategoria XXII - składowiska odpadów;
• kategoria XXIV i XXVII - obiekty gospodarki wodnej.


Prawo budowlane wyszczególnia aż 30 kategorii budynków o różnym przeznaczeniu. Przyznana kategoria ma znaczenie przy załatwianiu formalności kończących budowę, decyduje o konieczności starania się o pozwolenie na użytkowanie bądź o jej braku. Fakt, do jakiej kategorii został zaliczony budynek, wpływa również na wysokość ewentualnych kar budowlanych, naliczanych w sytuacji wykrycia nieprawidłowości (np. działań niezgodnych z ustaleniami pozwolenia na budowę). Kategorie mają więc sens porządkujący, a ponadto ułatwiają sprawowanie kontroli oraz nakładanie sankcji w razie na przykład samowoli budowlanej.

Opracowano za pomocą:
https://blog.ongeo.pl/kategorie-obiektow-budowlanych

Podobne artykuły

Biznes Info

Polska i świat

Coraz więcej kontroli gospodarki odpadami. Skarg jest coraz więcej

Czytaj więcej >
Rosja naruszyła przestrzeń

Polska i świat

Rosjanie naruszyli przestrzeń powietrzną nad Bornholmem. Duńczycy zareagowali natychmiast

Czytaj więcej >
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Polska i świat

Pieniądze na dziecko będą wypłacane znacznie wcześniej. Rząd przyśpiesza

Czytaj więcej >
Dłuższy czas na rejestrację samochodu

Polska i świat

Rejestracja samochodu. Rząd idzie na rękę kierowcom, terminy do wydłużenia

Czytaj więcej >
Jakub Kaminski/EAST NEWS

Polska i świat

Boom na kampery. Poza pandemią eksperci widzą także inne przyczyny wzrostu zainteresowania

Czytaj więcej >
pixabay, karlherl

Polska i świat

Niemcy zmienili zasady wjazdu do kraju. Bardzo ważna aktualizacja w sprawie Polski

Czytaj więcej >