Jakie są prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Jakie są prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości?

Niekiedy trudno zarządzać własnym lokalem czy inną nieruchomością. Można wtedy zatrudnić zarządcę nieruchomości. Kim jest? Jakie są jego obowiązki i prawa?

Kim jest zarządca nieruchomości?

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami. Przedsiębiorstwo takie może być prowadzone w formie spółki osobowej, kapitałowej, a także osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG, gdzie przedmiotem działalności jest zarządzanie nieruchomościami.

Zarządca nieruchomości zarządza obiektem będącym cudzą własnością na polecenie właściciela, w imieniu własnym i z wyłączeniem właściciela, na podstawie umowy cywilnoprawnej, którą może być umowa ustanawiająca zarząd nieruchomością, umowa ustanawiająca zarząd nieruchomością wspólną, a także władczy akt administracyjny w formie oddania nieruchomości w trwały zarząd lub orzeczenie sądu powszechnego (np. w przypadku ustanowienia syndyka masy upadłościowej).

Kto może być zarządcą nieruchomości?

Jak już wspomniano, zarządcą nieruchomości może być przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą związaną z zarządzaniem nieruchomości, lub spółka prawa handlowego. W praktyce jest to najczęściej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka komandytowa.

Co powinna zawierać umowa z zarządcą nieruchomości?

Umowa z zarządcą nieruchomości powinna zawierać szczegółowy zakres obowiązków związanych z zarządzaniem daną nieruchomością.

Stroną umowy może być właściciel nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa lub jednostka organizacyjna, której przysługuje prawo do nieruchomości. Umowę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej zaopatrzonej w kwalifikowany podpis elektroniczny.

Umowa powinna zawierać informacje o:

 • stronach umowy,
 • przedmiocie umowy,
 • prawach i obowiązkach stron,
 • czasie trwania umowy;
 • wynagrodzeniu przysługującym zarządcy – wysokości, terminach i sposobach płatności.

Jakie prawa i obowiązki ma zarządca nieruchomości?

Zarządca nieruchomości ma prawo do:

 • wynagrodzenia za świadczone przez niego usługi zarządu nad nieruchomością lub obiektem budowlanym,
 • uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym, które go, jako zarządcy nieruchomości, dotyczy.

Do obowiązków zarządcy nieruchomości należą następujące działania:

 • właściwa gospodarowanie ekonomiczno-finansowe nieruchomością,
 • dbanie o bezpieczeństwo użytkowania i odpowiedniej eksploatacji nieruchomości,
 • właściwa gospodarka energetyczna,
 • bieżące administrowanie nieruchomością,
 • utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem,
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nieruchomością,
 • egzekwowanie płatności czynszu przez najemców,
 • przekazywanie organom wykonawczym gminy danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych.

Zarządca nieruchomości a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością, a także, jeśli wykonuje czynności przy pomocy innych osób działających pod jego nadzorem, podlega ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

UWAGA! Kopia ubezpieczenia OC zarządcy musi być dołączona do umowy, którą jest zawierana w sprawie zarządzania nieruchomością w formie załącznika.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News