Jakie obowiązki ma płatnik VAT?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Jakie obowiązki ma płatnik VAT?

Czy płatnik i podatnik VAT to pojęcia synonimiczne? Jakie są obowiązki i odpowiedzialność płatnika VAT? Jaka jest różnica między płatnikiem a podatnikiem?

Różnice miedzy podatnikiem a płatnikiem VAT

Pojęć podatnik VAT i płatnik VAT nie można stosować zamiennie, ponieważ nie są to synonimy, lecz nazwy dwóch odrębnych podmiotów prawa podatkowego.

Podatnikiem VAT jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej podlegająca obowiązkowi podatkowemu.

Natomiast płatnikiem VAT jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zobowiązana do obliczenia podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Mówiąc prościej – podatnikiem VAT może być pracownik, na którym ciąży obowiązek podatkowy spowodowany przychodami pochodzącymi ze stosunku pracy, a płatnikiem VAT w tym przypadku jest pracodawca, który ma obowiązek pobrania z wynagrodzenia pracownika podatku w formie zaliczki i wpłaceniu go do urzędu skarbowego.

Płatnikiem VAT mogą być również organy egzekucyjne (w tym komornicy sądowi), które są płatnikami podatku w momencie dokonania sprzedaży towarów należących do podatnika w trybie egzekucyjnym. Koniecznością obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku przez płatnika będzie tylko sprzedaż składników majątkowych związanych z działalnością gospodarczą dłużnika.

Obowiązki płatnika VAT

Płatnik VAT, dokonując sprzedaży towarów należących do podatnika, ma obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku należnego do właściwego urzędu skarbowego. Na nim także spoczywa obowiązek wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż dokonaną w ramach egzekucji.

Faktury dokumentujące dostawę towarów z tytułu ciążącego na dłużniku obowiązku podatkowego wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika:

  • organy egzekucyjne,
  • komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne.

Zakres odpowiedzialności płatnika VAT

Płatnik VAT zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy VAT oraz Ordynacji podatkowej. Płatnik VAT ponosi również odpowiedzialność za niepobrany podatek VAT lub podatek pobrany, ale niewpłacony do urzędu skarbowego. Płatnik może zostać zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News