Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Jak wyliczać wynagrodzenie chorobowe?
Michał Fitz
Michał Fitz 04.06.2021 02:00

Jak wyliczać wynagrodzenie chorobowe?

darowizna
pixabay.com

W życiu często występują przykre niespodzianki, z którymi jakoś trzeba sobie poradzić. Prawa pracownika chronią go jednak w wielu przypadkach, także takich nieprzewidzianych i niemiłych okoliczności. Jednymi z nich są choroba lub uraz, które skutecznie uniemożliwiają pracownikowi wykonywanie pracy, a co za tym idzie, możliwość zarobku. Wówczas ma on prawo do otrzymania wynagrodzenia chorobowego. Jak dokładnie ono wygląda? Jak wyliczać wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe – czym jest?

Zanim przejdziemy do obliczania wysokości wynagrodzenia chorobowego, warto najpierw dowiedzieć się, czym ono dokładnie jest i kto konkretnie może liczyć na jego otrzymanie. Według Kodeksu pracy jest to świadczenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy ze względu na stan zdrowia pracownika lub stan zdrowia członka rodziny. Warto nadmienić, że to prawo dotyczy tylko pracowników zatrudnionych na mocy umowy o pracę, a wypłacane jest przez pracodawcę na podstawie elektronicznego zaświadczenia lekarskiego ZUS e-ZLA.

Wynagrodzenie chorobowe – kiedy i kogo obowiązuje?

Należy też nadmienić, że wynagrodzenie chorobowe jest ograniczone w czasie, nie może być wypłacane bezterminowo. W przypadku pracowników, którzy nie ukończyli 50 roku życia, wypłaca im się wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 33 dni niezdolności do podjęcia pracy. Jeśli zaś sprawa dotyczy pracownika, który ukończył już 50 lat, wówczas ten okres jest krótszy. Wynagrodzenie wypłaca mu się przez pierwsze 14 dni niezdolności do podjęcia pracy. Warto zaznaczyć, że okres ten nie musi być ciągły, gdyż dotyczy łącznej sumy dni, w trakcie których pracownik był niezdolny do podjęcia obowiązków, niezależnie od tego, jak długie przerwy między nimi wystąpiły. Trzeba też nadmienić, że powyższe sumy okresów dotyczą jednego roku kalendarzowego i po jego upływie znów mogą być wykorzystywane. Pracownicy, których stan nie pozwala na powrót do obowiązków po wyżej wyszczególnionych okresach, nie zostają jednak bez żadnych świadczeń. Po upłynięciu tych terminów co prawda przestaje być im wypłacane wynagrodzenie chorobowe, ale będą otrzymywali zasiłek chorobowy.

Prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje pracownikom zatrudnionym na mocy umowy o pracę, ale by mogli oni je otrzymywać, muszą spełnić jeszcze jeden warunek. Pracownik musi mieć na swoim koncie 30 dni nieprzerwanego zatrudnienia, do których wlicza się także poprzednie okresy zatrudnienia, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni. Warto jednak nadmienić, że wynagrodzenie chorobowe może zostać przyznane nawet wówczas, gdy powyższy warunek nie jest spełniony. Dzieje się tak w przypadku absolwentów szkół i uczelni wyższych, którzy zostali zatrudnieni w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły. Z powyższego warunku zwolnieni są także pracownicy, których niezdolność do wykonywania obowiązków wyniknęła w drodze wypadku spowodowanego w drodze z lub do pracy. Nie obowiązuje on też tych, którzy wcześniej byli objęci ubezpieczeniem chorobowym przez przynajmniej 10 lat.

Jak wyliczać wynagrodzenie chorobowe?

Skoro wiadomo już, czym jest wynagrodzenie chorobowe i kogo dokładnie ono obejmuje, warto wiedzieć, w jaki sposób oblicza się jego wysokość. Oblicza się je w oparciu o podstawę, którą stanowi przeciętne, miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przestał on być zdolny do pracy. Należy nadmienić, że chodzi tu o kwotę brutto pomniejszoną o konkretne składki ubezpieczeniowe, które wynoszą 13,71% tej kwoty. Podstawa wynagrodzenia za jeden dzień obliczana jest jako 1/30 wyżej określonej podstawy miesięcznej. W większości przypadków pracownik  otrzymuje w ramach wynagrodzenia chorobowego 80%  podstawy. Są jednak szczególne przypadki, w których pracownikowi przysługuje pełne 100% podstawy. Dzieje się tak wtedy, gdy ulegnie wypadkowi w drodze do lub z pracy, gdy choroba przydarzyła się w trakcie ciąży lub gdy pracownik poddawał się niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów dawców komórek i narządów.