Ile wynosi opłata skarbowa?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 3 Stycznia 2021

Ile wynosi opłata skarbowa?

Wiele spraw załatwianych przez obywateli za pomocą organów administracji publicznej wiąże się z dodatkowymi opłatami. Mogą to być koszty za dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń czy innej dokumentacji. Kiedy obowiązuje opłata skarbowa, jaka jest jej wysokość?

Czym jest opłata skarbowa?

W celu załatwienia indywidualnej sprawy urzędowej w pewnych sytuacjach należy uiścić opłatę skarbową. Jest to forma ekwiwalentu za działania organów administracji publicznej podejmowane w sprawach indywidualnych. Obowiązek uregulowania opłaty skarbowej dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą:

 • dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
 • złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, pozwolenia lub koncesji,
 • złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii,
 • użycia w innej sprawie zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej.

Kto jest zwolniony z opłaty skarbowej?

 • pod warunkiem wzajemności – państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, siły zbrojne, międzynarodowe organizacje,
 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego, jeśli załatwiana sprawa dotyczy nieodpłatnej działalności,
 • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
 • osoby fizyczne, które prowadzą czynną ochronę gatunkową, a także jeśli posiadają gospodarstwa rolne, leśne, rybackie narażone na szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa.

W jakich sytuacjach nie płaci się opłaty skarbowej?

1. Podczas czynności urzędowej i wydania zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia lub koncesji albo złożenia dokumentu, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu czy kopii m.in. w sprawach:

 • alimentacyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, rent strukturalnych,
 • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
 • zatrudnienia oraz wynagrodzeń za pracę,
 • nauki i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji,
 • udzielenia ochrony międzynarodowej lub azylu.

2. Podczas czynności urzędowej i wydania zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach związanych z budownictwem mieszkalnym.

3. Podczas czynności urzędowej i wydania zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w sprawach z zakresu wykonywania przez podmioty zadań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

4. Podczas dokonania czynności urzędowej i wydania zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.

5. Podczas czynności urzędowej oraz wydania zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody.
6. Podczas czynności urzędowej i wydania zaświadczenia przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w sprawach z zakresu wykonywania zadań własnych.
7. Podczas czynności urzędowej oraz wydania zaświadczenia wymaganego do uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
8. Podczas czynności urzędowej i wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są zwolnione z tych opłat.
9. Podczas czynności urzędowej lub wydania zaświadczenia, jeżeli następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazano za pośrednictwem polskiego konsula, albo jeżeli doręczenie dokumentu, który potwierdza dokonanie czynności urzędowej, odbywa się za pośrednictwem polskiego konsula za pobraniem opłaty konsularnej.

Czym jest dowód opłaty skarbowej?

Przy składaniu wymienianych wyżej wniosków niezbędne jest załączenie dowodu zapłaty opłaty skarbowej, który należy dostarczyć wraz ze składanymi dokumentami lub maksymalnie 3 dni od powstania obowiązku zapłaty. Takim dowodem opłaty skarbowej jest np. wydruk z konta, skan dowodu zapłaty czy oryginał dowodu zapłaty.

Ile wynoszą opłaty skarbowe?

Istnieje cały szereg stawek związanych z konkretnymi opłatami skarbowymi, których pełen wykaz dostępny jest na stronie gov.pl. Jako przykładowe można wymienić: sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 598 zł, decyzja o zmianie nazwiska i imienia – 22 zł, wydanie duplikatu zezwolenia – 24 zł, potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT – 170 zł czy decyzja nabycia obywatelstwa polskiego – 219 zł.

Gdzie należy uregulować opłatę skarbową?

Opłatę skarbową należy uregulować, wpłacając odpowiednią kwotę na konto bankowego urzędu miasta lub gminy, na którego terenie znajduje się urząd lub instytucja przyjmująca wniosek. Opłatę można uregulować gotówką w kasach właściwego urzędu miasta lub gminy, przelewem na konto lub za pośrednictwem inkasentów.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News