Gdzie wnioskować o decyzję administracyjną?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 3 Stycznia 2021

Gdzie wnioskować o decyzję administracyjną?

W toku załatwiania różnych spraw, po wielokroć mamy do czynienia z organami administracji publicznej. Ich praca jest wielopłaszczyznowa, rozpoczynając od nakładania podatków przez przeprowadzanie kontroli na koncesjach i pozwoleniach kończąc. By czynności mogły zostać zrealizowane, konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej.

Czym jest decyzja administracyjna?

Decyzja administracyjna rozstrzyga sprawę w całości lub części albo w inny sposób kończy jej bieg w danej instancji. Decyzja ta to oświadczenie woli właściwego organu administracji, który podejmuje ją przez wzgląd na obowiązujące przepisy. Tym samym jest przejawem woli państwa, które jest reprezentowane w sprawie przez konkretny organ administracji publicznej w toku postępowania administracyjnego. Każdorazowo skutkiem decyzji administracyjnej jest powstanie obowiązku, uprawnienia lub zaniechania przez stronę, a jeśli nałożona decyzja nie zostanie wykonana, najczęściej obwarowana jest konkretnymi karami. Adresatem decyzji zawsze jest strona postępowania, np. obywatel lub podmiot prawa.

Elementy decyzji administracyjnej

Elementy decyzji administracyjnej możemy podzielić na konstytutywne i obligatoryjne. Brak którychkolwiek oznacza określone skutki da decyzji administracyjnej. Jakie są elementy decyzji administracyjnej?

- Elementy konstytutywne:

 • oznaczenie organu administracyjnego wydającego decyzję,
 • oznaczenie adresata aktu,
 • rozstrzygnięcie o istocie sprawy, tj. obowiązku, uprawnieniu lub zaniechaniu,
 • podpis osoby, reprezentującej dany organ administracji, wydający decyzję,

Jeśli w wydanej decyzji zabraknie któregokolwiek z powyższych elementów, w konsekwencji dochodzi do niemożliwości zakwalifikowania tego aktu jako decyzji administracyjnej.

- Elementy obligatoryjne

Kodeks postępowania administracyjnego określa konkretne elementy, które co najmniej powinna zawierać decyzja administracyjna:

 • oznaczenie organu administracji publicznej – jest to konieczne ponieważ zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, w konkretnej sprawie właściwy do działania jest tylko jeden organ. Nawet jeśli daną sprawą zajmuje się urząd, co może się zdarzyć, gdy urząd wykonuje zadania w imieniu organu administracyjnego, wówczas i tak decyzja wydawana jest przez organ administracji,
 • data wydania – rozumiana jako data podpisania decyzji, zawierającej wymagane składniki lub datę ogłoszenia decyzji ustnie. Nieprawidłowe określenie daty stanowi rażące naruszenie prawa i możliwość, by adresat żądał jej usunięcia z obiegu prawnego,
 • oznaczenie strony – to wpisanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i numeru pesel w przypadku osób fizycznych. W przypadku osób prawnych, należy podać nazwę oraz adres siedziby,
 • przywołanie podstawy prawnej – organ administracji może prowadzić działania tylko w takim zakresie, w jakim znajduje umocowanie w przepisach prawa,
 • rozstrzygnięcie – to niewątpliwie najistotniejszy element decyzji administracyjnej, jest rezultatem zastosowania przepisu prawa w określonych okolicznościach faktycznych. Rozstrzygnięcie musi być sformułowane jasno i jednoznacznie, by z całą pewnością był zrozumiały dla adresata,
 • uzasadnienie faktyczne i prawne – informacja o tym, czym organ dokładnie kierował się przy wydawaniu decyzji. Uzasadnienie powinno zawierać ocenę materiału dowodowego, wykładnię zastosowanych przepisów oraz ocenę stanu faktycznego,
 • pouczenie o odwołaniu, jeśli przysługuje oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania – powinno zawierać głównie informację o tym, czy adresatowi przysługuje odwołanie,
 • podpis wraz z imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do wydania decyzji, reprezentującej organ administracji publicznej, jeśli decyzja została wydana elektronicznie, musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi, w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego,
 • inne elementy wskazane w przepisach szczególnych,

Jeśli decyzja nie zawiera powyższych składników, wówczas uznaje się ją za decyzję wadliwą. Nieprawidłowości i braki w formalnej zawartości decyzji są podstawą do złożenia odwołania lub skargi. Na szczególne powodzenie może liczyć odwołanie, w którym uchybienie mogło mieć istotny wpływ na treść wydanej decyzji.

Doręczenie decyzji

Doręczenie decyzji może odbyć się w tradycyjnej formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Natomiast, gdy sprawa załatwiana była ustnie, dopuszczalną formą jest również ogłoszenie ustne.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News