Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Przepisy dotyczące świadczeń przed emeryturą ze sporymi zmianami. Kto może otrzymać wsparcie?
Stanisław Węgrowski
Stanisław Węgrowski 24.05.2020 02:00

Przepisy dotyczące świadczeń przed emeryturą ze sporymi zmianami. Kto może otrzymać wsparcie?

fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 01.04.2020. n/z Napis ZUS i pieniadze.
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Emerytura jeszcze Ci nie przysługuje? Możesz ubiegać się o inne świadczenie

Świadczenie przedemerytalne to wsparcie finansowe dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku uprawniającego do emerytury, ale straciły zatrudnienie nie z własnej winy, a ich wiek nie pozwala im na znalezienie nowej pracy. Od 1 marca 2020 roku, po waloryzacji o 70 zł brutto, świadczenie przedemerytalne wynosi 1210,99 zł (wcześniej pomoc wynosiła 1140,99 zł).

Co trzeba zrobić, aby otrzymać taką pomoc? Osoba starająca się o świadczenie przed emeryturą musi spełniać dwa rodzaje wymagań - wspólne dla wszystkich, którzy ubiegają się o wsparcie oraz indywidualne, które zależą od wieku, przyczyn utraty zatrudnienia czy stażu pracy.

Aby otrzymać pomoc finansową przed emeryturą, osoba ubiegająca się o świadczenie musi spełniać następujące warunki:

  • przez okres przynajmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych (okres ten potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem),

  • nadal jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna (ten fakt potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem),

  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych osoba ubiegająca się o pomoc nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (ten fakt potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem),

  • wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego złożono w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierano zasiłek dla bezrobotnych.

Jeżeli w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych osoba ubiegająca się o pomoc przed emeryturą była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, albo innej pracy zarobkowej a wykonywanie tych prac zakończyło się po 180 dniach pobierania zasiłku, wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia ustania tego zatrudnienia.

ZUS podkreśla, że jeśli ten termin zostanie przekroczony to ubiegający się o świadczenie otrzyma decyzję o odmowie świadczenia przedemerytalnego. Można jednak zgłosić wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ZUS rozpatrzy go pozytywnie.

Świadczenie przed emeryturą. Warunki indywidualne

O świadczenie przedemerytalne może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki indywidualne:

  • ma skończone 56 lat (kobiety) i 61 lat (mężczyźni), a także 20 lat stażu pracy (kobiety) i 25 lat (mężczyźni)

  • utrata pracy nastąpiła w wyniku likwidacji zakładu pracy lub jego niewypłacalności

  • ukończyła 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), jednak wówczas okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić w sumie 30 lat (kobiety) i 35 lat (mężczyźni), a utrata pracy nastąpiła z winy pracodawcy

  • przepracowała co najmniej 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), a do utraty pracy doszło z winy zatrudniającego.

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, osoba ubiegająca się pomoc musi złożyć wniosek w oddziale ZUS odpowiednim ze względu na miejsca zamieszkania lub przesłać elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Jak liczyć okres pracy u ostatniego pracodawcy? ZUS wyjaśnia

ZUS zwraca uwagę, że 6-miesięczny okres zatrudnienia u ostatniego pracodawcy nie musi być ciągły, nieprzerwany.

Jeśli bezpośrednio przed rozwiązaniem stosunku pracy osoba ubiegająca się o pomoc była zatrudniona u tego samego pracodawcy np. przez 4 miesiące, które były poprzedzone 3-miesięcznym urlopem bezpłatnym i 2-letnim zatrudnieniem u tego pracodawcy, to spełnia warunek 6-miesięcznego okresu zatrudnienia.

Jeśli jednak zatrudniony pracował u tego samego pracodawcy w ramach stosunku pracy np. w latach 2000-2010 i po przerwie ponownie zatrudnił się na okres krótszy niż 6 miesięcy także w ramach stosunku pracy, który został rozwiązany z przyczyn pracodawcy, to wtedy nie spełnia warunku 6-miesięcznego okresu zatrudnienia.

ZUS podkreśla, że do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia wliczy okres, w którym pobierano zasiłek chorobowy, opiekuńczy czy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Zakład nie uwzględni za to okresu urlopu bezpłatnego.