Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Badania lekarskie do pracy, o czym należy pamiętać? Jak często kierować pracowników na badania lekarskie?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 26.05.2021 02:00

Badania lekarskie do pracy, o czym należy pamiętać? Jak często kierować pracowników na badania lekarskie?

hypertension-867855 1280
Pixabay

Pracodawcy zobowiązani są do obligatoryjnego skierowania pracowników na badania lekarskie zarówno przed przystąpieniem do wykonywania pracy, jak i w trakcie trwania stosunku pracy. Skierowania pracownika do wykonywania pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku będzie mieć swoje konsekwencje. Co należy mieć na uwadze zanim skieruje się pracownika na obowiązkowe badania lekarskie do pracy?

Badania lekarskie do pracy – kto podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przystąpieniem do wykonywania pracy?

Wstępnym badaniom lekarskim przed przystąpieniem do wykonywania pracy podlegają:

 • Osoby, które będą przyjmowane do pracy na podstawie stosunku pracy.

 • Pracownicy młodociani przenoszeni na konkretne stanowisko pracy.

 • Inni pracownicy, którzy zostali przeniesieni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe.

Wstępne badania lekarskie nie są wymagane w sytuacji, gdy osoba przyjmowana jest ponownie na to samo stanowisko u tego samego pracodawcy lub na stanowisko o identycznych warunkach pracy, jeśli umowa została podpisana w przeciągu 30 dni po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą. Badania nie są wymagane u osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na konkretne stanowisko, jeżeli:

 • Przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania pracy opisanych w skierowaniu na badania, a także skierowanie na podstawie, którego zostało wydane orzeczenie lekarskie. Tym samym pracodawca musi stwierdzić, że warunki wykonywanej pracy, które zostały opisane w skierowaniu na badania lekarskie u poprzedniego pracodawcy są identyczne z warunkami, jakie zostały zaproponowane.

 • Przerwa pomiędzy zatrudnieniem u poprzedniego pracodawcy i nowego wynosi nie więcej niż 30 dni.

 • Pracownik nie będzie wykonywali prac o szczególnie wysokim stopniu niebezpieczeństwa.

Badania lekarskie do pracy – kiedy badania lekarskie przeprowadzane są w trakcie trwania stosunku pracy?

Do badan lekarskich w trakcie trwania stosunku pracy zaliczamy badania kontrolne oraz badania okresowe.

 • Badania kontrolne wynikają bezpośrednio z art. 229 paragraf 2 Kodeksu Pracy – pracodawca ma obowiązek skierować każdego pracownika na okresowe badania kontrolne w sytuacji ich niezdolności do pracy dłuższej niż 30 dni, gdy jest ona spowodowana chorobą. Badania kontrolne wykonywane są w celu weryfikacji, czy aktualny stan zdrowia pracownika pozwala na dalsze wykonywanie pracy na zajmowanym do tej pory stanowisku.

 • Badania okresowe wykonywane są w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na do tej pory zajmowanym stanowisku.

 • Pracodawca, który zatrudnia pracownika w warunkach, które narażają go na działanie substancji oraz czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest zobowiązany do przeprowadzenia pracownikom okresowych badan lekarskich nawet jeśli: zaprzestali prace w kontakcie z innymi substancjami, czynnikami lub pyłami, po ustaniu stosunku pracy jeśli pracownik zgłosi wniosek o bycie objętym takimi badaniami.

Badania lekarskie do pracy – jak skierować pracownika na badania lekarskie?

Badania lekarskie do pracy wykonywane są na podstawie skierowania wystawianego przez pracodawcę. Powinno ono zostać wydane w dwóch egzemplarzach (jeden dla pracownika oraz jeden dla lekarza). Należy pamiętać, że zalecane jest aby pracodawca posiadał kopię skierowania na badania lekarskie i przechowywał je w aktach osobowych pracownika wraz z orzeczeniem lekarskim dotyczącym przeprowadzonych badań.

Skierowanie lekarskie powinno zawierać następujące informacje:

 • Stanowisko na którym ma zostać zatrudniona osoba skierowana na badania.

 • Informacje dotyczące występujących na stanowisku czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia pracownika

Badania lekarskie do pracy – jak często należy kierować pracownika na badania okresowe?

Cykliczność przeprowadzania okresowych badan kontrolnych jest inna dla każdego z pracowników i uzależniona od jego stanu zdrowia, a także zajmowanego przez pracownika stanowiska w zakładzie pracy. O tym, jak często należy skierować pracownika na okresowe badania lekarskie, zależne jest od lekarza i jego opinii w tym zakresie. W zgodzie z przepisami Kodeksu Pracy okresowe badania lekarskie powinny być przeprowadzane w godzinach pracy pracownika. Za czas niewykonanej pracy, w związku z przeprowadzanymi badaniami lekarskimi pracownikowi przysługuje wynagrodzenie normlanie, tak jakby był obecny w pracy. W sytuacji, gdy pracownik musi dojechać do innej miejscowości w celu przeprowadzenia badań lekarskich wedle zasad przysługuje mu zwrot kosztów podróży tak jak w przypadku podróży służbowej.

Tagi: