BiznesINFO.pl
Igor Smirnow/KRPR

Piotr Molecki/EAST NEWS

Andrzej Duda popisał aż trzy ustawy. Będą zmiany w opiece zdrowotnej

23 Listopada 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Kancelaria prezydenta poinformowała we wtorek 23 listopada o ustawach, które podpisał prezydent Andrzej Duda. Wśród nich m.in ustawa o zmianie ustawy zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

22 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał trzy ustawy dotyczące opieki zdrowotnej, sportu oraz ratyfikacji Protokołu między RP a Królestwem Niderlandów.

biznesinfo-1

ZUS ponagla Polaków. Wnioski o wypłatę można składać tylko do końca listopada

CZYTAJ DALEJ

Zmiany w opiece medycznej

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zasadniczym celem ustawy jest dostosowanie do stanu prawnego powstałego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

Jak czytamy dzięki nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zachowane zostaną uprawnienia do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych w sytuacjach transgranicznych na zasadach analogicznych do obowiązujących w ramach unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

EN 01459387 0011

ZUS upomina, 200 tys. Polaków nie odebrało jeszcze należnych im pieniędzy. Mają czas tylko do końca listopada

CZYTAJ DALEJ

Ponadto w zmianie do ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne rozszerzono katalog produktów leczniczych o niektóre szczepionki (z wyłączeniem jednak szczepionek stosowanych do szczepień obowiązkowych oraz zalecanych), w stosunku do których Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych może, w przypadkach uzasadnionych ochroną zdrowia publicznego, gdy występują poważne trudności w zakresie dostępności produktu leczniczego, wyrazić czasową zgodę na odstąpienie od umieszczania na opakowaniu i ulotce niektórych danych szczególnych lub sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim w całości lub części.

W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ustawa wprowadziła zmiany na podstawie, których rozszerzony został krąg osób uprawnionych do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych o ratowników medycznych.

pilne swiat (1) (1)

Nord Stream 2 z nowymi sankcjami. Stany Zjednoczone podjęły decyzję

CZYTAJ DALEJ

W przypadku zalecanych szczepień ochronnych, ustawa dodaje regulację, zgodnie z którą wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego będzie poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia, które przeprowadza lekarz, a które w przypadku badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie może przeprowadzić również felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta.

W przypadku szczepienia przeciw grypie osoby dorosłej ustawa umożliwi jego wykonanie przez lekarza dentystę, farmaceutę, fizjoterapeutę oraz diagnostę laboratoryjnego posiadającego określone w ustawie kwalifikacje.

Wyższe stawki dla ratowników medycznych

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wprowadzono zmianę na podstawie której, członkom zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę za każdą godzinę pracy będzie przysługiwał dodatek w wysokości 30 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, natomiast zatrudnionym na podstawie umowy innej niż umowa, dodatkowe wynagrodzenie będzie przysługiwało w wysokości 30 proc. stawki godzinowej wynikającej z umowy, na podstawie której świadczą pracę.

mapa polska (1)

Zaczyna brakować węgla, magazyny świecą pustkami. Ceny coraz wyższe

CZYTAJ DALEJ

Refundacja leków

W zamianie do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustawa doprecyzowuje termin na złożenie wniosku przez podmiot odpowiedzialny do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu objęcia finansowaniem leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanego w ramach programu lekowego lub chemioterapii, dla którego nie wydano kolejnej decyzji o objęciu refundacją, który jest dostępny na terytorium RP, a jednocześnie nie ma alternatywnej opcji terapeutycznej w ramach tego programu lekowego lub chemioterapii.

W zmianach do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID¬ 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodano regulacje, na podstawie których wprowadzone zostały szczególne zasady rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia, zobowiązań powstałych w określonych w ustawie terminach w roku 2020 i 2021, wynikających z kwot wypłaconych w związku z realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • leczenie uzdrowiskowe,

  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,

  • rehabilitacja lecznicza w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,

  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach stacjonarnych,

  • opieka paliatywna i hospicyjna w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach stacjonarnych,

  • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie związane z zapewnieniem całodobowej możliwości wykonania świadczenia.

reklamy w skrzynce-wyciąganie reklam ze skrzynki-listy-iberion

Rząd wyśle 15 mln broszur do Polaków. Możesz się nieźle zdziwić przy skrzynce

CZYTAJ DALEJ

Uniknąć podwójnego opodatkowania i zapobiegać uchylania się od opodatkowania

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku.

W uzasadnieniu czytamy, że podpisanie protokołu „było niezbędne ze względu na dynamicznie zachodzące w latach 2004–2017 istotne zmiany w sytuacji polityczno-gospodarczej dotyczące m.in. Polski.

Polska przystąpiła w 2004 r. do Unii Europejskiej, co spowodowało m.in. zintensyfikowanie współpracy gospodarczej z państwami członkowskimi. W 2007 r. Holandia otworzyła swój rynek pracy dla obywateli Polski. Niezależnie zaistniała także potrzeba oceny postanowień dotyczących unikania podwójnego opodatkowania w relacjach bilateralnych ze względu na nowe wzorce opracowywane w tym zakresie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Jak wyjaśniono na stronie Sejmu, zmiany dotyczą wypracowania mechanizmów utrudniających dokonywanie międzynarodowych transferów zysków do krajów stosujących preferencyjne opodatkowanie.

biznesinfo-1

ZUS pokazał dane dotyczące emerytur. Tysiące Polaków dostaną o 187 zł więcej miesięcznie

CZYTAJ DALEJ

Zmiany w ustawie o sporcie

Ustawa ma na celu zwiększenie zakresu uprawnień ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Minister będzie miał prawo do przyznawania z inicjatywy własnej albo na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium sportowego dla członków kadry narodowej, w wieku od 16 do 23 lat. Stypendium takie będzie mogła otrzymać również osoba, która przygotowuje się do olimpiady szachowej.

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej będzie miał ponadto prawo do przyznawania w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy własnej, stypendium sportowego dla zawodnika lub trenera.

Minister będzie mógł przyznać stypendium zawodnikowi, bez względu na jego wyniki sportowe, który np. pozostaje poza systemem szkolenia polskich związków sportowych lub z przyczyn niezależnych od siebie nie został powołany do kadry narodowej albo nie otrzymuje wsparcia polskiego związku sportowego (np. długotrwała kontuzja, przerwa w karierze sportowej ze względu sytuację osobistą lub rodzinną itp.). Stypendia przewidziane dla trenerów, umożliwią dodatkowe wsparcie dla wyróżniających się szkoleniowców, których praca szkoleniowa jest istotna z punktu widzenia realizacji celów ministra właściwego ds. kultury fizycznej.

Joanna LejaAutor

Redaktorka Biznesinfo. Wcześniej związana z takimi redakcjami jak bankier.pl, money.pl i wroclaw.pl. Poza śledzeniem najważniejszych wydarzeń, fotografuje z ziemi i z przestrzeni powietrznej. Absolwentka komunikacji korporacyjnej i public relations na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Dziennikarstwa i public relations na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Polska i Świat

W styczniu końcowe wnioski, co do strat, jakie Polska poniosła w czasie II wojny światowej

Czytaj więcej >

Polska i Świat

Sejm uchwalił ustawę modernizacyjną. 12 mld złotych na rozwój służb

Czytaj więcej >
Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Polska i Świat

Prezydent podpisał ustawę o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Polska i Świat

ZUS pokazał dane z obowiązkowego rejestru. Nadal nie wszyscy wykonali zadanie

Czytaj więcej >
NBP monety kolekcjonerskie

Polska i Świat

NBP wydał nowe monety kolekcjonerskie. Widnieje na nich król Michał Korybut Wiśniowiecki

Czytaj więcej >
YOSHIKAZU TSUNO

Polska i Świat

Topnieje lodowa zapora oddzielająca skażoną wodę od wód gruntowych

Czytaj więcej >