Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Praca > Zwolnienie lekarskie - co oznaczają kody literowe?
Dominik Moliński
Dominik Moliński 22.03.2022 09:17

Zwolnienie lekarskie - co oznaczają kody literowe?

young-woman-2239269 640
https://pixabay.com/photos/young-woman-girl-concerns-rest-2239269/

W przypadku czasowej niezdolności do pracy, wynikającej z choroby bądź ciąży, pracownik otrzymuje od lekarza zwolnienie lekarskie, które jest podstawą dla wypłacenia wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. Lekarz umieszcza również na zaświadczeniu kody literowe. Co one oznaczają?

Czym jest zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie to dokument określający niezdolność pracownika do pracy przez określony czas. Popularne "L4" (ZUS ZLA) wystawia lekarz. Zwolnienie lekarskie uprawnia pracownika do pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku.

Warto dodać, że od 2016 roku lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie elektronicznie. Tzw. e-zwolnienia są automatycznie przekazywane do ZUS. Ten z kolei przekazuje zwolnienie do pracodawcy na jego profil informacyjny. Od 1 grudnia 2018 roku, zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane wyłącznie elektronicznie, a papierowe - tylko w szczególnych przypadkach.

Jakie informacje zawiera zwolnienie lekarskie?

Na zwolnieniu lekarskim zamieszcza się identyfikator i datę wystawienia zaświadczenia, dane ubezpieczonego (pacjenta), dane płatnika składek, okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy i informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość.

Ponadto na zwolnieniu lekarskim powinny znaleźć się zalecenia lekarza oraz kod literowy. Na zaświadczeniu nie wpisuje się konkretnej choroby stwierdzonej u pracownika. Lekarz umieszcza na dokumencie kod literowy od A do E. Warto dodać, że kody literowe nie są widoczne dla pracodawcy.

Zwolnienie lekarskie a wysokość zasiłku chorobowego

Zwolnienie lekarskie uprawnia do skorzystania z wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. Wysokość zasiłku zależy od przyczyny niezdolności do pracy:

  • 100% podstawy wymiaru - jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, ciąży oraz przy poddaniu się badaniom lekarskim na dawcę komórek, tkanek i narządów lub zabiegom pobrania komórek, tkanek i narządów;

  • 80% podstawy wymiaru - za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku ukończenia 50 roku życia;

  • 70% podstawy wymiaru - za okres pobytu w szpitalu.

Zwolnienie lekarskie - co oznaczają poszczególne kody literowe?

Kody literowe oznaczają powód, dla którego lekarz wystawił zwolnienie lekarskie. Na tej podstawie można łatwo określić wysokość przysługującego pracownikowi wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku, a także na jaki czas może pobierać świadczenie.

Jakie kody literowe może wystawić lekarz na zwolnieniu lekarskim i co one oznaczają?

  • kod A - oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;

  • kod B - oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży. Pracownicy przysługuje prawo do pobierania zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy oraz do dłuższego okresu zasiłkowego (270 dni). Pracodawca jest informowany o fakcie wystawienia zwolnienia lekarskiego z kodem literowym B, a pracownica otrzymuje, m.in. ochronę przed zwolneniem;

  • kod C - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu. Pracownikowi przez pierwsze 5 dni od daty rozpoczęcia zwolnienia nie przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku;

  • kod D - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą. Tak jak w przypadku kodu A, pracownikowi przysługuje okres zasiłkowy wynoszący 270 dni;

  • kod E - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. Pracownik, otrzymując zwolnienie lekarskie z kodem E, może pobierać zasiłek chorobowy również po ustaniu zatrudnienia.

Na zwolnieniu lekarskim, na pisemny wniosek ubezpieczonego, nie umieszcza się kodu B i D. W takiej sytuacji pracownicy w ciąży przysługuje 80% podstawy wymiaru zasiłku lub 70% za czas hospitalizacji. Jednak brak kodu literowego nie skutkuje utratą prawa do otrzymywania zasiłku chorobowego - pracownica może dostarczyć nowe zaświadczenie ze wpisanym kodem B, aby uzyskać prawo do otrzymania 100% podstawy wymiaru zasiłku.