umowa pożyczki
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 29 Listopada 2020

Umowa pożyczki. Czym jest pożyczka? W jaki sposób sporządzić umowę?

Niejednokrotnie życie stawia nas w trudnych sytuacjach finansowych, a deską ratunku pomagającą wyjść z niektórych niekorzystnych sytuacji materialnych może okazać się umowa pożyczki. Przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze, ale również i inne rzeczy oznaczone co do gatunku według ilości, miary czy wagi. To właśnie ta cecha przede wszystkim odróżnia pożyczkę od kredytu. Aspektem różniącą te dwa terminy jest fakt, że pożyczka może mieć charakter odpłatny jak i nieodpłatny, natomiast kredyt zawsze jest odpłatny. Aby zaciągnąć pożyczkę należy sporządzić umowę. Jak powinna wyglądać umowa pożyczki?

Umowa pożyczki, zacznijmy od początku. Czym jest pożyczka?

Pożyczka jest umową polegającą na zgodnym oświadczeniu woli obu stron – dającego pożyczkę oraz biorącego. Umowa pożyczki należy do rodzaju umów nazwanych, której bazową funkcją jest regulowanie zasad udzielania kredytu w stosunku obrotów gospodarczych, czyli tym samym zasad korzystania z cudzego kapitału. Dający pożyczkę obliguje się do przeniesienia na biorącego określoną wysokość pieniędzy lub innych oznaczonych rzeczy co do gatunku, natomiast biorący pożyczkę zobowiązuje się do zwrotu przedmiotów pożyczki w taki sposób, w jaki je otrzymał.

Umowa pożyczki, w jakiej formie należy zawrzeć umowę pożyczki?

Forma sporządzania umowy pożyczki ma charakter dowolny, co w praktyce oznacza, że może zostać sporządzona zarówno w formie pisemnej, ustnej, jak i w formie aktu notarialnego. W myśl art. 720 paragraf 2 „umowa pożyczki, której wartość przenosi 500 zł, powinna zostać zawarta w formie pisemnej”. Forma pisemna wymagana jest bez względu na wysokość podczas udzielania kredytu, pożyczek studenckich, a także udzielania pożyczek z budżetu państwa na finansowania przyszłe w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Umowa pożyczki jest umową obustronnie wiążącą. Dzieje się tak, ponieważ obie strony po podpisaniu rzeczonej umowy zaciągają zobowiązanie. Umowy pożyczki maja dwojaki charakter:

 1. nieodpłatny – mające charakter raczej użyczenia lub wsparcia,
 2. odpłatny – pożyczkodawca uwzględnił honorarium w postaci odsetek za korzystanie z jego kapitału.

Przedmiotem umowy pożyczki mogą być zarówno środki pieniężne wyrażone w walucie obecnie obowiązującej w kraju lub w walucie obcej, jak i inne rzeczy oznaczone co do gatunku.

Umowa pożyczki a przeniesienie wartości własności przedmiotu pożyczki. O co chodzi ?

Podpisanie umowy pożyczki bezpośrednio wiąże się z przeniesieniem przedmiotu przez osobę udzielającą umowy pożyczki na własność osoby zaciągającej pożyczkę. Przeniesienie przedmiotu może nastąpić w każdym prawnie przewidzianym sposobie. Jeśli mowa o środkach płatniczych przeniesienia można dokonać za pomocą przelewu bankowego, co jest najpopularniejszym rozwiązaniem. Uwaga! Jeżeli umowa pożyczki dotyczy wręczenia czeku, weksla lub innego papieru o charakterze wartościowym, w praktyce nie wiąże się z wydaniem przedmiotu pożyczki, ponieważ powyższe działanie następuje dopiero z chwilą otrzymania gotówki.

Umowa pożyczki. Jaki jest termin zwrotu?

Jak reguluje art. 723 KC, w sytuacji gdy termin zwrotu nie został zaznaczony w umowie, dłużnik zobligowany jest zwrócić pożyczkę w ciągu 6 tygodni, poczynając od dnia udzielenia pożyczki. Podczas sporządzania umowy pożyczki strony maja prawo dowolnie oznaczyć termin spłaty pożyczki, w takim przypadku, co oczywiste, dłużnik wraz z chwilą upływu terminu zobowiązany jest do zwrotu pożyczki. Dopuszczalnym jest rozłożenie spłaty pożyczki w ratach, jeżeli zawierając umowę pożyczki nie postanowiono inaczej, zwrot jest wymagany wraz z upływem ustalonych terminów dla każdej z rat. Termin przedawnienia roszczeń odnośnie pożyczki wynosi 10 lat. W przypadku gdy niespłacona pożyczka powiązana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia wynosi tylko 3 lata.

Umowa pożyczki. Jakie elementy powinna zawierać umowa pożyczki?

Umowa pożyczki może zostać zawarta w dowolnej formie, zarówno ustnie jak i pisemnie, dopuszczalna jest ponadto forma aktu notarialnego. Uwaga! Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego umowa opiewająca na większą wartość niż 500 zł, powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Podstawowe elementy, które umowa pożyczki powinna zawierać obejmują następujące zapisy:

 • data – nie jest obligatoryjna, ale może być wielce pomocna w pewnych okolicznościach;
 • określenie stron umowy;
 • kwota oraz waluta pożyczki lub przedmiot pożyczki, określenie jego rodzaju oraz stanu.

Ponadto umowa pożyczki może zawierać również:

 • warunki, termin spłaty lub zwrotu pożyczki;
 • sposób w jaki pożyczka została zabezpieczona;
 • warunki zmian w umowie, warunki rozwiązania umowy pożyczki;

Umowa pożyczki. Jakie są jej zalety i wady?

Podpisując umowę pożyczki zyskujemy nagły przypływ gotówki, ale i bierzemy na siebie poważne zobowiązanie. Również i pożyczkodawca musi liczyć się z pewnym ryzykiem. Do głównych wad pożyczek należą następujące kwestie:

 • osoba udzielająca pożyczki nie ma wpływu na sposób wykorzystania przedmiotu pożyczki,
 • umowa pożyczki może zostać zawarta w formie ustnej, co w dalej kolejności może być problemem dla pożyczkodawcy, jeśli ten nie posiada dowodów zawarcia pożyczki,
 • przy zawieraniu umowy w formie ustnej może dojść różnic w rozumieniu, a także ustalaniu terminów spłaty czy innych ważnych aspektów pożyczki.

Główne zalety pożyczek to natomiast:

 • polepszenie sytuacji finansowej pożyczkobiorcy w szybki i prosty sposób,
 • może jej udzielić praktycznie każda osoba fizyczna i prawna,
 • nie ma ścisłe określonego celu,
 • może być pieniężna lub rzeczowa,
 • może zostać udzielona nieodpłatnie,
 • regulowana jest przez prawo cywilne.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News