Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Umowa pożyczki. Czym jest pożyczka? W jaki sposób sporządzić umowę?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:39

Umowa pożyczki. Czym jest pożyczka? W jaki sposób sporządzić umowę?

umowa pożyczki
Pixabay.com

Umowa pożyczki, zacznijmy od początku. Czym jest pożyczka?

Pożyczka jest umową polegającą na zgodnym oświadczeniu woli obu stron – dającego pożyczkę oraz biorącego. Umowa pożyczki należy do rodzaju umów nazwanych, której bazową funkcją jest regulowanie zasad udzielania kredytu w stosunku obrotów gospodarczych, czyli tym samym zasad korzystania z cudzego kapitału. Dający pożyczkę obliguje się do przeniesienia na biorącego określoną wysokość pieniędzy lub innych oznaczonych rzeczy co do gatunku, natomiast biorący pożyczkę zobowiązuje się do zwrotu przedmiotów pożyczki w taki sposób, w jaki je otrzymał.

Umowa pożyczki, w jakiej formie należy zawrzeć umowę pożyczki?

Forma sporządzania umowy pożyczki ma charakter dowolny, co w praktyce oznacza, że może zostać sporządzona zarówno w formie pisemnej, ustnej, jak i w formie aktu notarialnego. W myśl art. 720 paragraf 2 „umowa pożyczki, której wartość przenosi 500 zł, powinna zostać zawarta w formie pisemnej”. Forma pisemna wymagana jest bez względu na wysokość podczas udzielania kredytu, pożyczek studenckich, a także udzielania pożyczek z budżetu państwa na finansowania przyszłe w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Umowa pożyczki jest umową obustronnie wiążącą. Dzieje się tak, ponieważ obie strony po podpisaniu rzeczonej umowy zaciągają zobowiązanie. Umowy pożyczki maja dwojaki charakter:

  1. nieodpłatny – mające charakter raczej użyczenia lub wsparcia,

  2. odpłatny – pożyczkodawca uwzględnił honorarium w postaci odsetek za korzystanie z jego kapitału.

Przedmiotem umowy pożyczki mogą być zarówno środki pieniężne wyrażone w walucie obecnie obowiązującej w kraju lub w walucie obcej, jak i inne rzeczy oznaczone co do gatunku.

Umowa pożyczki a przeniesienie wartości własności przedmiotu pożyczki. O co chodzi ?

Podpisanie umowy pożyczki bezpośrednio wiąże się z przeniesieniem przedmiotu przez osobę udzielającą umowy pożyczki na własność osoby zaciągającej pożyczkę. Przeniesienie przedmiotu może nastąpić w każdym prawnie przewidzianym sposobie. Jeśli mowa o środkach płatniczych przeniesienia można dokonać za pomocą przelewu bankowego, co jest najpopularniejszym rozwiązaniem. Uwaga! Jeżeli umowa pożyczki dotyczy wręczenia czeku, weksla lub innego papieru o charakterze wartościowym, w praktyce nie wiąże się z wydaniem przedmiotu pożyczki, ponieważ powyższe działanie następuje dopiero z chwilą otrzymania gotówki.

Umowa pożyczki. Jaki jest termin zwrotu?

Jak reguluje art. 723 KC, w sytuacji gdy termin zwrotu nie został zaznaczony w umowie, dłużnik zobligowany jest zwrócić pożyczkę w ciągu 6 tygodni, poczynając od dnia udzielenia pożyczki. Podczas sporządzania umowy pożyczki strony maja prawo dowolnie oznaczyć termin spłaty pożyczki, w takim przypadku, co oczywiste, dłużnik wraz z chwilą upływu terminu zobowiązany jest do zwrotu pożyczki. Dopuszczalnym jest rozłożenie spłaty pożyczki w ratach, jeżeli zawierając umowę pożyczki nie postanowiono inaczej, zwrot jest wymagany wraz z upływem ustalonych terminów dla każdej z rat. Termin przedawnienia roszczeń odnośnie pożyczki wynosi 10 lat. W przypadku gdy niespłacona pożyczka powiązana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia wynosi tylko 3 lata.

Tagi: