BiznesINFO.pl
money-548948 960 720

www.pixabay.com

Umorzenie długu – jakie korzyści z tego płyną?

4 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Polak Olga

Udostępnij:

Zrzeczenie się z długu skutkuje wygaśnięciem zobowiązania. Dlatego jest to automatyczne zwolnienie z długu. Jeśli wierzyciel umorzy dług, dłużnik jest wolny od jego spłaty, a co za tym idzie wierzyciel w przyszłości nie ma już prawa do zażądania spłaty długu. Z artykułu dowiemy się, kiedy można umorzyć dług oraz na jakie korzyści można liczyć z tego tytułu?

Zapisy Kodeksu cywilnego na temat zrzeczenia się długu

Kodeks cywilny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)), przewiduje możliwość złożenia oferty zrzeczenia się długu przez wierzyciela. Jeśli dłużnik zaakceptuje takie oświadczenie mówimy o zrzeczeniu się wierzytelności. Nie ma w przepisach wymogów co do formy takiego oświadczenia. Jednak najlepiej sporządzić taką umowę w formie pisemnej. Jeżeli dłużnik przyjmie oświadczenie, doprowadzi to do zwolnienia go z długu, a w związku z tym wygasną wszystkie zabezpieczenia wierzytelności ((zastaw, hipoteka czy poręczenia). Zwolnienie z długu jest najpopularniejszą formą umorzenia długu. Potrzebni są do tego zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Wierzyciel proponuje, że zrzeknie się długu, a dłużnik akceptuje tę propozycję.


Ustawa przewiduje jeszcze inny rodzaj umorzenia długu - jest to cofnięcie pozwu oraz zrzeczenie się roszczenia dochodzonego pozwem. W tym przypadku nie trzeba uzyskać zgody dłużnika. Można to zrobić osobiście w czasie rozprawy lub wysłać do sądu pismo i nie jest w tym przypadku potrzebna ani zgoda, ani obecność dłużnika. W efekcie umorzenie takie skutkuje powstaniem przychodu (podlegającego opodatkowaniu) po stronie dłużnika. Przychodem tym będzie jednak tylko należność podstawowa, bez odsetek.

Inne możliwości zrzeczenia się długu

Możliwość uwolnienia się od długu stwarza również przejęcie długu przez osoby trzecie. Skutkiem takiego przejęcia długu przez osoby trzecie jest wygaśnięcie zobowiązań względem dotychczasowego dłużnika. Zaznaczmy jednak, iż świadczenie trwa w formie niezmienionej. Wierzyciel nie może już niczego żądać od swojego pierwotnego dłużnika. Forma zawarcia umowy o przejęciu długu musi być pisemna, w innym przypadku będzie ona nieważna i nie wywoła żadnych skutków prawnych. Przejęcie długu przez inne osoby może nastąpić w kilku przypadkach. Po pierwsze przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika (oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron). Po drugie przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela (oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron, ale jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna).

Korzyści z umorzenia długu

Może się wydawać, że umorzenie długu nie może być korzystne dla wierzyciela i generuje same straty. Analizując temat głębiej możemy znaleźć jednak pewne korzyści z umorzenia wierzytelności. Często zdarza się, że dłużnik od którego próbujemy wyegzekwować należności, jest na skraju bankructwa. Proces ciągnie się latami bez żadnego skutku i naraża wierzyciela na dodatkowe koszty związane z prowadzeniem postępowania (koszty sądowe, komornicze). W tym przypadku umorzenie długu może przynieść więcej korzyści niż dalsze jego egzekwowanie. Przemawia za tym np. fakt, iż wierzyciel może zaliczyć dług na poczet kosztów uzyskania przychodów. Trzeba zaznaczyć, że umorzenie długu dotyczy kwoty podstawowej wraz z naliczonymi odsetkami.


Czy warto umorzyć dług?

Próba odzyskania pieniędzy od kogoś niewypłacalnego, może zająć wiele lat i wygenerować wiele kosztów. I mimo że wydaje się to nielogiczne, takie umorzenie może przynieść więcej korzyści niż uporczywe ściganie dłużnika.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >