Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
Hylla Jan
Hylla Jan 08.06.2021 02:00

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

accounting-761599 1920
https://pixabay.com/pl/photos/rachunkowo%C5%9Bci-raport-karta-kredytowa-761599/

Lista danin, jakie na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest płacić przedsiębiorca, jest dość obszerna. Istnieje jednak jedna, która jest fakultatywna, co oznacza, że opłacanie jej jest całkowicie dobrowolne. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu chorobowym?

Ubezpieczenie chorobowe – co warto o nim wiedzieć?

Każdy przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcza, poza koniecznością opłacania szeregu składek, ma możliwość samodzielnie zadecydować, czy będzie opłacać ubezpieczenie chorobowe. Oczywiście, kwestia tego, czy warto to robić czy nie ostatecznie musi zostać podjęta przez przedsiębiorcę właśnie (zazwyczaj po konsultacji z księgowością), tym niemniej warto rozważyć, jakie plusy i jakie minusy ma płacenie bądź niepłacenie tego ubezpieczenia. Dla wielu osób możliwość niepłacenia jednej z danin na rzecz ZUS-u brzmi na tyle kusząco, że trochę bezwiednie korzysta z tej możliwości, a może okazać się, że nie będzie to stanowiło dla nich profitu.

Ubezpieczenie chorobowe to jedno z ubezpieczeń społecznych. W przypadku, w którym jest ono opłacane przez przedsiębiorcę, uzyskuje on prawo do otrzymywania szeregu świadczeń takich jak:

·        Zasiłek macierzyński,

·        Zasiłek chorobowy,

·        Świadczenie rehabilitacyjne,

·        Zasiłek opiekuńczy.

Należy wspomnieć, że przedsiębiorca, który dobrowolnie podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym nie ma prawa do wnioskowania o objęcie ubezpieczeniem chorobowym. To przysługuje tylko w przypadku obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym.

 

Jak przystąpić do ubezpieczenia chorobowego

Kwestię ubezpieczenia chorobowego regulują przepisy ZUSu i w tej materii najlepiej polegać na tekście źródłowym. Ten natomiast stanowi:

I.                   OBJĘCIE DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i podlegające z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym mogą – na swój wniosek – zostać objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku następuje tylko wówczas, jeśli zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń. Wniosek składany jest poprzez zaznaczenie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na dokumencie ZUS ZUA. W tym celu należy odpowiednio wypełnić pola: 05.VIII i 06.VIII wskazanego formularza. W przypadku niezłożenia wniosku na dokumencie ZUS ZUA, za wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym uznaje się również fakt rozliczenia składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i ich opłacenia, o ile nastąpiło to w terminie i w pełnej wysokości.

Często pojawiają się pytania, czy przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego musi mieć charakter deklaratywny, to jest, czy nie wystarczy opłacać określonej składki, bez konieczności składania kolejnej deklaracji w urzędzie. Na to pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź – ubezpieczenie chorobowe nie ma charakteru domniemanego, co oznacza, że nie uzyskamy prawa do otrzymywania go, jeśli nie zostanie to przez nas w sposób dosłowny i opisany w cytowanym tekście zgłoszone.

Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe

Racjonalne argumenty przemawiają za tym, aby z ubezpieczenia chorobowego skorzystać, pozostaje kwestia wysokości składki. Ile kosztuje ubezpieczenie chorobowe? To zależy, ale wysokość składki nie może być niższa niż 2,45% podstawy wymiaru składki, natomiast maksymalna składka jaką może płacić przedsiębiorca wynosi 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które jest stosowane do określenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne rentowe.

 

Ustanie ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy

Skoro już wiemy, co należy zrobić, aby uzyskać ubezpieczenie chorobowe, warto się zastanowić, w jakich sytuacjach ono ustaje. To również wyjaśnione jest w dokumentach, jakie można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wygląda to w następujący sposób:

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje:

·        od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,

·         od dnia ustania tytułu podlegania temu ubezpieczeniu, Składając informację o ustaniu tytułu podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu na druku ZUS ZWUA, należy pamiętać, aby data wyrejestrowania z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego była taka sama jak data wyrejestrowania z obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego.

·        od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie, jeżeli zaś za część miesiąca został pobrany zasiłek, nieopłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w terminie i w pełnej wysokości powoduje jego ustanie od dnia następującego po dniu, za który zasiłek ten przysługuje.

Ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wskutek nieopłacenia w terminie składki należnej na to ubezpieczenie następuje z mocy ustawy. Dlatego też, osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której intencją jest zachowanie ciągłości podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu powinna zwrócić szczególną uwagę na terminowość opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (z uwzględnieniem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) w pełnej wysokości.

Bibliografia

https://www.zus.pl/documents/10182/24202/dobrowolne+ubezpieczenie+chorobowe.pdf/0a398faa-465a-4e28-b903-6d94d0a48e78

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1418815,ubezpieczenie-chorobowe-przedsiebiorcy-skladki.html

https://www.zus.pl/pracujacy/system-ubezpieczen-spolecznych-w-polsce/dobrowolne-ubezpieczenia-spoleczne/dobrowolne-ubezpieczenie-chorobowe

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/jakie-uprawnienia-ma-przedsiebiorca-z-tytulu-oplacania-skladek-na-zus#8

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ubezpieczenie-chorobowe-przedsiebiorcy

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kiedy-przedsiebiorca-oplaca-ubezpieczenie-chorobowe