Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w 2021 roku. Co nowego?
Bassa Iwona
Bassa Iwona 07.06.2021 02:00

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w 2021 roku. Co nowego?

bookkeeping-615384 1920
https://pixabay.com/pl/photos/ksi%C4%99gowo%C5%9B%C4%87-rachunkowo%C5%9Bci-podatki-615384/

Osoba prawna to podmiot prawa cywilnego, który można zdefiniować jako jednostkę organizacyjną, której przepisy nadały osobowość prawną. Wśród tego typu podmiotów wyróżnia się spółki z o.o. i akcyjne, banki, spółdzielnie, uczelnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, partie polityczne, organizacje religijne etc. Firmy będące osobami prawnymi odprowadzają do urzędu skarbowego podatek dochodowy CIT (ang. Corporate Income Tax), chyba że korzystają z przedmiotowego zwolnienia z tego obowiązku. Podstawę opodatkowania CIT stanowi suma dochodów ze źródeł przychodów jednostki, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania w danym roku podatkowym. Jakie obowiązują stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w 2021? Zapraszamy do lektury.

Jakie są podstawowe stawki podatku CIT?

Według Ustawy o podatku dochodowym osób prawnych istnieją dwie standardowe stawki podatkowe CIT: • 19% podstawy opodatkowania; • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Istnieją jednak pewne wyjątki. Nierezydenci, czyli podatnicy, którzy nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Polski, płacą stawkę od przychodów uzyskanych w Polce w wysokości: • 20% od praw autorskich, znaków towarowych, receptur, know-how oraz użytkowania urządzeń przemysłowych, handlowych lub naukowych; • 20% przychodów z imprez sportowych, rekreacyjnych i widowiskowych; • 20% od usług prawnych, reklamowych, doradczych etc.; • 10% z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów; • 5% podstawy opodatkowania od dochodu z własności intelektualnej.

Kto może korzystać z preferencyjnej składki CIT?

Do korzystania z preferencyjnej składki CIT, wynoszącej 9%, upoważnione są podmioty, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki. Tutaj zaznacza się zmiana dokonana w 2021 roku, ponieważ w 2020 r. limit ten wynosił 1,2 mln euro. Przy obliczaniu progu bierze się pod uwagę wszystkie przychody jednostki, również z zysków kapitałowych, choć nie są one opodatkowane preferencyjnie. Jednostki muszą też spełniać dodatkowe warunki: • posiadać status małego podatnika tzn. podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2.000.000 euro w złotówkach; wlicza się tu także przychód z transakcji okazjonalnych, jednorazowych, np. ze sprzedaży środka trwałego • dopiero rozpoczynać działalność gospodarczą, czyli być w roku rozpoczęcia działalności, z pewnymi wyłączeniami dotyczącymi np. restrukturyzacji przedsiębiorstwa czy wniesienia kapitału.

Ponadto przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu preferencyjną stawką 9% nie mogą pochodzić z zysków kapitałowych. Jeżeli podatnik utraci status małego podatnika lub przekroczy limit przychodów, od kolejnego miesiąca lub kwartału podlega już 19% składce podatku CIT.

Podatek estoński CIT

Estoński podatek CIT to nazwa zryczałtowanego podatku od przychodów kapitałowych. Ustawa przewiduje dwie stawki tego obciążenia: • 15% podstawy opodatkowania dla tzw. małych podatników lub osiągających przychód poniżej 2 mln euro; • 25% podstawy opodatkowania dla pozostałych podatników. Istnieje możliwość obniżenia stawki podatku o 5% w przypadku podstawy opodatkowania ustalonej od dochodu z tytułu zysku netto, jeżeli nakłady dokonane na cele inwestycyjne osiągnęły wskazane w ustawie minimalne progi wartości.

Podatek CIT od nieruchomości komercyjnych

Nieruchomości komercyjne według Klasyfikacji Środków Trwałych to obiekty typu biurowce, galerie handlowe, sklepy, butiki, punkty handlowo-usługowe, których wartość początkowa wynosi ponad 10 mln PLN. Podatek CIT od nieruchomości komercyjnych wynosi 0,035% podstawy opodatkowania (w tym wypadku jest to przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego) za każdy miesiąc.

Podatek CIT jest więc podatkiem dochodowym, do którego uiszczania są zobligowane osoby prawne. Standardowa stawka wynosi 19% podstawy opodatkowania, natomiast preferencyjna 9%. Zdarzają się również ustawowe wyjątki, dla których stawka obliczana jest w inny sposób, w zależności od typu przedsiębiorstwa i rodzaju zysków, jakie generuje.