BiznesINFO.pl
euro-banknotes-3212757 1920

https://pixabay.com/pl/photos/banknoty-z%C5%82oty-polski-waluta-3212757/

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym

22 Maja 2021

Autor tekstu:

Bassa Iwona

Udostępnij:

Postępowanie upominawcze stanowi sądowy tryb dochodzenia roszczeń pieniężnych, których powstanie nie budzi wątpliwości, a dłużnik nie kwestionuje swojego zobowiązania. Cieszy się opinią najszybszej i najskuteczniejszej drogi do uzyskania tytułu egzekucyjnego. Rozwiązanie to stosuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Sprawa rozpatrywana jest na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron, na podstawie wniosku wierzyciela i załączonych dokumentów. Postępowanie upominawcze kończy się wydaniem nakazu zapłaty przez sędziego lub referendarza sądowego. Dłużnik ma dwa tygodnie od chwili doręczenia pisma na uregulowanie zaległości w całości wraz z dodatkowymi kosztami lub wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.


Jak złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty ?

Każdy dłużnik, któremu wręczono nakaz zapłaty, może złożyć odwołanie w formie sprzeciwu. Ponieważ posiedzenie sądu ma charakter niejawny, więc nierzadko dopiero po otrzymaniu korespondencji adresat dowiaduje się, że toczyło się przeciwko niemu postępowanie. Oprócz nakazu trafia do jego rąk odpis pozwu oraz pouczenie o możliwości odwołania się od postanowienia.


Istotne jest, aby złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w obowiązującym terminie, mianowicie czternastu dni od dnia otrzymania pisma, inaczej zostanie on odrzucony. Istnieje możliwość przywrócenia terminu w wyjątkowych okolicznościach, gdy opóźnienie nie wynika z winy pozwanego lub uwzględnienie spóźnionych twierdzeń  i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy.


Jeżeli w sprawie występuje kilku współpozwanych o to samo roszczenie, każdy powinien wystosować sprzeciw, ponieważ ewentualne uchylenie nakazu zapłaty będzie dotyczyło tylko osoby, która złożyła wniosek.


Sprzeciw od nakazu zapłaty należy sporządzić w formie pisma procesowego spełniającego wymogi formalne tego gatunku lub na formularzu urzędowym, inaczej nie wywoła skutków prawnych. Pismo należy dostarczyć bezpośrednio do sądu i złożyć w biurze podawczym lub wysłać listem poleconym. Jeżeli nakaz zapłaty został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Cywilny w Lublinie, przy składaniu sprzeciwu należy wskazać sąd, który rozpatrywałby sprawę według miejsca zamieszkania dłużnika.Treść sprzeciwu od nakazu zapłaty

W treści sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym należy wskazać zarzuty wobec owego nakazu oraz podać informację, czy sprzeciw dotyczy całości czy też wyróżnionej części nakazu. W tym drugim przypadku sprzeciw powoduje utratę mocy nakazu tylko w jego zaskarżonej części, reszta pozostanie ważna i będzie stanowiła tytuł do egzekucji należności. Sprzeciw należy poprzeć dowodami uzasadniającymi wniosek i przedstawić wszystkie okoliczności faktyczne towarzyszące sprawie.


Ponadto dokument musi zawierać dane właściwe wszystkim pismom procesowym, mianowicie: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, sygnaturę akt, podpis pozwanego, spis załączników.

Skutki wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczymKiedy sprzeciw trafi do sądu, instancja oceni jego poprawność pod kątem formalnym, a następnie przeanalizuje zawarte w piśmie treści merytoryczne. Po pierwsze, zweryfikowany zostanie termin wniesienia sprzeciwu, który wynosi dwa tygodnie od chwili doręczenia dokumentu adresatowi. Okres ten może wynosić miesiąc, jeśli pozwany mieszka poza Polską, na terenie Unii Europejskiej lub maksymalnie trzy miesiące, jeśli przebywa poza granicami UE. Następnie sąd sprawdzi, czy wskazano granice zaskarżenia, ujawniono zarzuty, przedstawiono okoliczności faktyczne i przytoczono dowody na ich poparcie. Następnie dokona ustalenia, czy pozwany posiada zdolność sądową, procesową, a także legitymację procesową. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, a warunki zostaną spełnione, sąd wyznaczy rozprawę i zarządzi doręczenie stronom (powodowi i pozwanemu) wezwania na rozprawę.


Prawidłowo wniesiony sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym sprawia, że nakaz traci moc. Otwiera się wówczas możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy z uwzględnieniem dowodów wykazanych w sprzeciwie. Sąd może też wezwać autora sprzeciwu do uzupełnienia dowodów w wyznaczonym terminie.


Podsumowując, można stwierdzić, że wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym daje pozwanemu możliwość wytoczenia i obrony swoich racji na drodze jawnej rozprawy sądowej.


Opracowano na podstawie:
https://lexlege.pl/kpc/rozdzial-3-postepowanie-upominawcze/667/

Podobne artykuły

pixabay, Chronomarchie

Twój portfel

Potężny cios w samozatrudnionych. Ich składki wzrosną o ponad 1000 zł

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 16.07.2019. n/z Niemowlak trzyma banknot 500 zl.

Twój portfel

12 000 plus jednak szybciej. Rząd zdradził, kiedy można spodziewać się wypłat

Czytaj więcej >
Polacy wycofują oszczędności z banków

Twój portfel

Oszczędności w banku? Nie, teraz stawiamy na alternatywy

Czytaj więcej >
pixabay, IADE-Michoko

Twój portfel

Ceny paliw na stacjach robią wrażenie. Cieszyć się mogą tylko tankujący gaz

Czytaj więcej >
pieniadze-pixabay-jarmoluk

Twój portfel

Opłata opakowaniowa już budzi kontrowersje. Branża nie przebiera w słowach

Czytaj więcej >
Biznes Info

Twój portfel

Abonamentu RTV wciąż unika masa Polaków. A kontrolerzy i tak wystawiają mandaty na 735 zł

Czytaj więcej >