BiznesINFO.pl
Skierowanie na badania lekarskie w pracy

pixabay.com

Skierowanie na badania lekarskie w pracy

2 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Iga Marciniszyn

Udostępnij:

Badania lekarskie są obowiązkowe dla zatrudnionych na umowę o pracę. Obowiązkiem pracodawcy jest zadbanie, aby pracownik wykonał badania jak najwcześniej. Jakie badania należy wykonać w zależności od zajmowanego w firmie stanowiska oraz jak często koniec

Kto powinien wykonać badania wstępne?

Według Kodeksu pracy do wykonania badań wstępnych zobowiązane są osoby: przyjmowane do pracy; młodociane przenoszone na inne stanowisko pracy; zmieniające stanowisko pracy na takie, w którym występują warunki szkodliwe dla zdrowia. Wstępnych badań lekarskich nie muszą natomiast robić osoby, które ponownie przyjmowane są do pracy u tego samego pracodawcy, w terminie 30 dni od wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nie muszą również ich wykonywać osoby, które są przyjmowane do pracy w innej firmie w terminie do 30 dni od ustania stosunku pracy z poprzednim pracodawcą, jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwskazań do wykonywania pracy w określonych warunkach, tylko jeśli nowy pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadały warunkom w jego zakładzie pracy. Dotyczy to również przypadku, gdy nowy pracownik jest wciąż zatrudniony w innej firmie. Nie ma obowiązku wykonywania badań przez osoby zatrudnione na umowie zlecenie, jednak pracodawca może o nie poprosić, np. w przypadku, gdy do przebywania w określonych warunkach mogą być dopuszczone tylko osoby z odpowiednim stanem zdrowia.

Kiedy należy wykonać wstępne badania lekarskie?

Nie ma dokładnie określonego terminu, który mówiłby, kiedy należy wykonać wstępne badania lekarskie, jednak Kodeks pracy zabrania dopuszczenia pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, które stwierdzałoby brak przeciwskazań do pracy w określonych warunkach na danym stanowisku. Dobrze więc przed zatrudnieniem pracownika dać mu więcej czasu na wykonanie badań, szczególnie jeśli będzie zajmował stanowisko wymagające wizyt u kilku specjalistów.

Kiedy należy wykonać badania okresowe?

Badania okresowe mają na celu monitorowanie stanu zdrowia pracownika już w trakcie zatrudnienia. Badania okresowe przeprowadza się w godzinach pracy i w tym dniu pracownikowi przysługuje dzień wolny z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jeśli natomiast wykonanie badań okresowych wymaga od pracownika dojazdu do innej miejscowości – pracodawca zwraca również koszty niezbędne do pokrycia przejazdu. Częstotliwość wykonywania badań okresowych ustala lekarz na podstawie stanu zdrowia pacjenta oraz warunków, w których ten pracuje. Przyjmuje się jednak, że:

  • co 2 lata, jeśli pracownik narażony jest na wdychanie szkodliwych oparów i płynów;

  • co 3 lata, gdy w miejscu pracy panuje gorący mikroklimat;

  • co 4 lata, gdy pracownik stale korzysta z komputera;

  • co 5 lat, w przypadku pracowników biurowych niekorzystających z komputera.

Data kolejnych badań okresowych zapisana zostaje w orzeczeniu lekarskim. Niewykonanie ich może wiązać się z konsekwencjami finansowymi dla pracodawcy, a także z rozwiązaniem umowy z pracownikiem ze skutkiem natychmiastowym, jeśli ten odmawia wykonania badań.

Istotną informacją jest fakt, że osoby, które pracują w warunkach narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, mają prawo wynikające z obowiązku pracodawcy do wykonania okresowych badań lekarskich także po zaprzestaniu pracy z w/w substancjami i czynnikami, a nawet po rozwiązaniu stosunku pracy, jeśli były pracownik wyrazi chęć na wykonanie takich badań.

Kiedy należy wykonać kontrolne badania lekarskie?

Jeśli pracownik wykazuje niezdolność do pracy, wynikającą z choroby, trwającą dłużej niż 30 dni, powinien wykonać kontrolne badanie lekarskie, by ustalić, czy wciąż jest zdolny do wykonywania pracy na danym stanowisku. Pracodawca ma obowiązek wysłać na badania kontrolne każdego pracownika firmy, który chorował dłużej niż 30 dni. W przypadku pracownika powracającego do pracy istnieje obowiązek wykonania badań kontrolnych w pierwszym dniu od zakończenia okresu zwolnienia, przed rozpoczęciem realizowania swoich obowiązków służbowych. Koszty badań również ponosi pracodawca, a pracownikowi, tak samo jak w przypadku badań okresowych, w dzień wykonania badań przysługuje wolne od pracy z prawem do zachowania wynagrodzenia.

Skierowanie na badania lekarskie

Skierowanie na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie wystawiane jest przez pracodawcę. Jest on zobowiązany do wystawienia dwóch kopii skierowania, z których jedna trafia do lekarza, a drugą przechowuje pracownik. W skierowaniu na badania musi zostać zawarta dokładna informacja o zajmowanym stanowisku pracy, czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych. Konieczne jest również uwzględnienie informacji o wielkości narażenia, a także załączenie wyników pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na danym stanowisku pracy. Przepisy nie wskazują daty, w której skierowanie traci ważność. Jednak w przypadku osób pracujących na stanowisku, w którym występują czynniki szkodliwe, informacje zawarte w skierowaniu mogą z upływem czasu zdezaktualizować się, a więc wtedy skierowanie straci swą ważność.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >