Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Różnice kursowe w KPiR - jak postępować z różnicami kursowymi w KPiR?
Joanna Leja
Joanna Leja 24.05.2021 02:00

Różnice kursowe w KPiR - jak postępować z różnicami kursowymi w KPiR?

tickets-301742 1920
https://pixabay.com/pl/photos/bilety-50-eur-pieni%C4%85dze-europa-301742/

Dokonując transakcji w walutach obcych, zdarzają się sytuacje, w których data zapłaty, a tym samym kurs przeliczenia, różni się od daty ujęcia transakcji w podatkowej książce przychodów i rozchodów (KPiR) i przelicznika kursu zastosowanego dla celów podatkowych. Wówczas, uwzględniając odmienne kursy walut dla celów przeliczenia kwot na złotówki, występują różnice pomiędzy otrzymanymi wartościami. Zdarza się, że podatnicy otrzymują faktury w walutach obcych. Wówczas dokonuje się przeliczenia kwot z faktury na walutę krajową. W efekcie mogą powstawać różnice kursowe. W wielu przypadkach faktury są wystawiane zarówno w walucie krajowej, jak i obcej. Każdy przedsiębiorca, u którego występują różnice kursowe, ma obowiązek uwzględnić je w ewidencji księgowej. Różnice kursowe mogą stanowić zarówno przychód, jak i koszt w zależności od kształtowania się kursu danej waluty. Przedsiębiorcy dokonujący transakcji w obcych walutach, u których zapłata następuje w tym samym dniu co wystawienie faktury, nie będą zobowiązani do wykazania różnic kursowych, ponieważ w takim przypadku różnice kursowe nie występują.

Rodzaje różnic kursowych

W rozliczeniach transakcji walutowych powstają dwa rodzaje różnic kursowych:

  • dodatnie,

  • ujemne.

Dodatnie różnice kursowe

Przychody Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego w walucie obcej po przeliczeniu na walutę krajową PLN według średniego kursu ogłaszanego przez NBP (w praktyce: z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment wystawienia faktury), jest niższa od wartości przychodu w dniu jego otrzymania, po przeliczeniu według kursu faktycznie zastosowanego z tego dnia. Czyli, gdy przychód wykazany w KPiR jest mniejszy niż kwota faktycznie otrzymana. Wydatki Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na PLN według średniego kursu ogłaszanego przez NBP (w praktyce: z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment wystawienia faktury) jest wyższa od wartości faktycznie poniesionego kosztu w dniu zapłaty po przeliczeniu według kursu faktycznie zastosowanego z tego dnia. Czyli, gdy wydatek wykazany w KPiR jest większy niż kwota faktycznie wydana.

Ujemne różnice kursowe

Przychody Ujemne różnice kursowe powstają, kiedy wartość przychodu należnego w walucie obcej po przeliczeniu na walutę krajową PLN według średniego kursu ogłaszanego przez NBP jest wyższa od wartości przychodu w dniu jego otrzymania, po przeliczeniu według kursu zastosowanego z tego dnia. Czyli, gdy przychód wykazany w KPiR jest wyższy niż kwota faktycznie otrzymana. Wydatki Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na PLN według średniego kursu ogłaszanego przez NBP (w praktyce: z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment wystawienia faktury) jest niższa od wartości faktycznie poniesionego kosztu w dniu zapłaty po przeliczeniu według kursu faktycznie zastosowanego z tego dnia. Czyli, kiedy wydatek wykazany w KPiR mniejsza niż kwota faktycznie wydana. Dodatnie różnice kursowe stanowią dla przedsiębiorcy przychód podatkowy, natomiast ujemne różnice kursowe będą ewidencjonowane jako koszt. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów dodatnie różnice kursowe wykazuje się w kolumnie 8 – „Pozostałe przychody”, a ujemne - stanowiące koszt - w kolumnie 13 – „Pozostałe wydatki”. Dokumentem księgowym, na podstawie którego różnice kursowe ujmuje się w KPiR, jest dowód wewnętrzny. Przez wzgląd na fakt, iż ustalenie różnic kursowych jest możliwe po dokonaniu (lub otrzymaniu) faktycznej zapłaty, księgowane są one najczęściej ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła zapłata.

Według jakiego kursu liczyć różnice kursowe?

Walutę obcą przeliczamy na złotówki:

  • według średniego kursu ogłoszonego przez NBP poprzedzającego dzień wystawienia faktury,

  • według faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia zapłaty,

  • według średniego kursu NBP poprzedzającego dzień zapłaty dla rachunków walutowych (nie da się tutaj bowiem ustalić faktycznego kursu waluty). Księgowanie różnic kursowych w KPiR.

Przy dokonywaniu wielu transakcji w walutach obcych możliwe jest zbiorcze księgowanie różnic kursowych z danego okresu. W takim wypadku w dokumentacji księgowej do dowodu wewnętrznego warto podpiąć dodatkowy dokument z wyliczeniami różnic oraz kursami walut, na podstawie których dokonano przeliczeń. Różnice kursowe ustala się zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy o rachunkowości. Zgodnie z ustawą wyceniamy wszystkie bieżące zdarzenia, które mają miejsce podczas okresu rozrachunkowego. Ponadto przynajmniej raz w tym okresie dokonujemy wyceny bilansowej.