Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Pracownicy mogą otrzymać nawet 64 500 zł. Duże zmiany od 1 lipca
Piotr Szczurowski
Piotr Szczurowski 19.06.2024 16:26

Pracownicy mogą otrzymać nawet 64 500 zł. Duże zmiany od 1 lipca

Pieniądze
fot. Goniec.pl

Od 1 lipca 2024 roku w Polsce zaczynają obowiązywać nowa stawka minimalnego wynagrodzenia. Co za tym idzie, w życie wchodzą nowe regulacje dotyczące m.in. odpraw pieniężnych dla pracowników zwolnionych z przyczyn niezwiązanych z ich winą. Mowa o ogromnych pieniądzach.

Od 1 lipca wzrasta wysokość odpraw za rozwiązanie stosunku pracy

Wysokość odpraw pieniężnych związane są bezpośrednio z kwotą minimalnego wynagrodzenia, które od 1 lipca wyniesie 4300 zł brutto. Odprawa pieniężna przysługuje pracownikom, którzy tracą pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Mogą to być sytuacje takie jak:

 • Ogłoszenie upadłości firmy
 • Likwidacja zakładu pracy
 • Redukcja etatów z powodu reorganizacji

Prawo do odprawy może wynikać z różnych źródeł:

 • Umowy o pracę: Jeśli w umowie, regulaminie wynagradzania lub innych zakładowych przepisach prawa pracy zawarto odpowiednie zapisy.
 • Ustawa o zwolnieniach grupowych: Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

W wyniku wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia maksymalna kwota odprawy pieniężnej wynosić będzie do 64 500 zł brutto. Jej konkretna wysokość jest uzależniona od stażu pracy u danego pracodawcy:

 • Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata, otrzyma równowartość miesięcznego wynagrodzenia.
 • Jeśli pracownik był zatrudniony od 2 do 8 lat, otrzyma dwukrotność pensji.
 • Jeśli pracownik był zatrudniony ponad 8 lat jego odprawa równa będzie trzem miesięcznym wynagrodzeniom.

Wysokość odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Rząd wycofuje się z projektu emerytalnego. Podpis Andrzeja Dudy nie wystarczył

Kto nie ma prawa do odprawy? Prawo jasno to reguluje

Bez względu na staż pracy, wysokość odprawy pieniężnej nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. To z kolei oznacza, że osoby otrzymujące wysokie wynagrodzenie nie będą mogły od 1 lipca 2024 roku dostać maksymalnie 64 500 zł brutto odprawy.

Pracownicy nie mają prawa do odprawy, jeśli rozwiązanie stosunku pracy nie wynika z winy pracodawcy lub pracownik otrzymał już odprawę w przeszłości. 

W kontekście redukcji zatrudnienia, kluczowe jest zastosowanie przepisów zawartych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Przepisy te mają zastosowanie, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i obejmują:

 • Zwolnienie co najmniej 10 pracowników w firmach zatrudniających mniej niż 100 pracowników.
 • Zwolnienie 10% pracowników w firmach zatrudniających od 100 do 300 pracowników.
 • Zwolnienie co najmniej 30 pracowników w firmach zatrudniających ponad 300 pracowników.

Wraz z odprawą za rozwiązanie srosunku pracy wzrasta również odprawa pośmiertna. Ile wyniesie?

Warto dodać, że odprawy wypłacane z tytułu zwolnień grupowych są zwolnione z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, lecz podlegają opodatkowaniu. Pracodawca jest zobowiązany do naliczenia i pobrania zaliczki na podatek od tych świadczeń.

W przypadku zgonu pracownika, zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i podczas pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, rodzina zmarłego ma prawo do odprawy pośmiertnej. Wysokość tej odprawy zależy od stażu pracy zmarłego pracownika:

 • Jeśli pracownik zatrudniony był krócej niż 10 lat - odprawa będzie równa miesięcznemu wynagrodzeniu.
 • Jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat, jego bliscy otrzymają równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia.
 • W przypadku pracowników zatrudnionych przynajmniej 15 lat odprawa pośmiertna wynosić będzie równowartość sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa pośmiertna jest dzielona równo pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeśli tylko jeden członek rodziny jest uprawniony do odprawy, przysługuje mu połowa kwoty określonej w Kodeksie pracy.

Nowe regulacje dotyczące odpraw pieniężnych, które wchodzą w życie od 1 lipca 2024 roku, mają na celu dostosowanie wysokości tych świadczeń do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Pracownicy, którzy tracą pracę z przyczyn niezwiązanych z ich winą, mogą liczyć na wyższe odprawy, co jest istotnym zabezpieczeniem finansowym w trudnym okresie utraty zatrudnienia. Zmiany te podkreślają znaczenie ochrony praw pracowników i zapewnienia im odpowiedniego wsparcia w trudnej sytuacji zawodowej.