BiznesINFO.pl
credit-squeeze-522549 960 720

www.pixabay.com

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

2 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Polak Olga

Udostępnij:

Zaległości w urzędzie skarbowym mogą zdarzyć się każdemu i nie muszą wcale wynikać ze złej woli podatnika, gdyż nawet najbardziej skrupulatnym przedsiębiorcom zdarza się niedotrzymanie terminu opłaty zobowiązań. Taką zaległość należy jednak jak najszybciej uregulować, ponieważ odsetki w przypadku podatków naliczane są za każdy dzień zwłoki.


Zaległość podatkowa a odsetki za zwłokę

Zaległość podatkowa to niezapłacony w terminie podatek, zaliczka na podatek lub rata podatku. Zaległość podatkowa to także niepoprawne wykazana i zwrócona nadpłata lub zwrot podatku. W takim przypadku zaległością będzie zarówno kwota wyjściowa, jak i jej oprocentowanie.

Naliczanie odsetek za zwlokę

Terminowe realizowanie płatności do urzędu skarbowego jest bardzo ważne, ze względu na fakt, iż już pierwszego dnia zwłoki naliczane są odsetki karne. Jeśli dojdzie do sytuacji opóźnienia w płatności, obliczenie wysokości odsetek oraz ich wpłata na konto urzędu jest obowiązkiem podatnika. Trzeba zaznaczyć, że organ skarbowy nie upomina się o zaległość, więc czasem przez swoje zaniedbanie przedsiębiorca może zostać obciążony wysokimi odsetkami.
Odsetki za zwłokę w płatności podatku zależą od następujących czynników: wysokości zaległości podatkowych, dni opóźnienia, a także stopy odsetek za zwłokę.
Wszystkie wymienione wartości należy przez siebie przemnożyć i podzielić przez liczbę dni w roku. Następnie kwotę odsetek za zwłokę, należy odpowiednio zaokrąglić do pełnych złotych. Końcówka mniejsza niż 5 gr powoduje zaokrąglenie w dół, większa niż 5 gr w górę.


Kalkulator odsetek podatkowych

Jeśli opłacimy należności, ale nie uregulujemy odsetek, urząd proporcjonalnie zaliczy wpłaconą kwotę na spłatę zaległości oraz odsetek. W związku z tym zobowiązanie nadal będzie istnieć i będą od niego naliczane odsetki za zwłokę.

Dwie stawki odsetkowe

Nieterminowe rozliczanie się z urzędem skarbowym skutkuje pojawieniem się obowiązku zapłaty karnych odsetek. Obowiązek ten występuje w przypadku opóźnienia z zapłatą podatku lub zaliczek na podatek, ale także w przypadku opóźnień w opłacie innych należności wynikających z przepisów. Przykładem takich należności może być nadpłata, która nienależnie lub w zawyżonej wysokości została wykazana w zeznaniu rocznym, lub też bezprawnie uzyskany zwrot podatku.

W przepisach występują dwie stawki podatkowe: podstawowa – jest to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalona zgodnie z przepisami NBP. Obecnie wynosi ona 8% oraz stawka obniżona – 50% stosowana dla zobowiązań powstałych po 1 stycznia 2017 roku. Obecnie stawka ta wynosi 4%.

Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę stosuje się po łącznym spełnieniu następujących warunków: złożenia korekty deklaracji, w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Ma to zastosowanie w przypadku zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym przepisami na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.

Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się natomiast w przypadku korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o rozpoczęciu kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej. Nie ma też zastosowania obniżona stawka w przypadku korekty deklaracji złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej oraz dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

W prawie istnieje jeszcze pojęcie podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę, ale stosuje się ją wyłącznie do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym


Odsetki za zwłokę od nieuregulowanych podatków lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami mogą zostać umorzone przez urząd. Dokonuje się to na wniosek podatnika. Umorzenie stosuje się tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes podatnika. Sytuacja podmiotu, któremu mają być umorzone odsetki, zostaje skrupulatnie przeanalizowana, sprawdzana jest sytuacja finansowa, źródła dochodów, stan materialny, możliwości zarobkowe. Podatnik może zostać wezwany do uzupełnienia podania, przedłożenia dodatkowych dokumentów oraz złożenia wyjaśnień. W przypadku osób i podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą, pod uwagę bierze się również zasady przyznawania pomocy publicznej.

W przypadku pozytywnej decyzji o umorzeniu odsetek podatnik nie musi wpłacać odsetek za zwłokę, należnych do dnia złożenia wniosku o przyznanie ulgi. Pozytywna decyzja nie zatrzyma natomiast naliczania odsetek za zwłokę. Nadal na koncie podatnika istnieć będzie zaległość podatkowa.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >