BiznesINFO.pl
ipad-606764 1920

https://pixabay.com/pl/photos/ipad-macbook-tabletka-komputer-606764/

Niezapłacenie zaliczki na podatek dochodowy w terminie

24 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Podatnicy podatku dochodowego opodatkowani na zasadach ogólnych są zobowiązani do wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy mogą wywiązywać się z tego zobowiązania miesięcznie lub kwartalnie (po spełnieniu określonych wymogów). Dodatkowo niektórym z nich przysługuje możliwość wpłacania tzw. zaliczek uproszczonych. Co jednak stanie się w sytuacji, gdy podatnik nie opłaci zaliczki na podatek dochodowy w terminie?

Niestety nawet za małe opóźnienia w zapłacie zaliczki na podatek dochodowy przedsiębiorca poniesie karę. Odsetki za zwłokę od zaliczki na podatek dochodowy nalicza się za każdy dzień zwłoki, a nie do dnia złożenia zeznania podatkowego. Każda nieuiszczona w terminie zaliczka na podatek jest odrębną zaległością podatkową.

W jakich terminach opłacać zaliczki na podatek dochodowy?

Termin opłacania zaliczek:

● zaliczki miesięczne należy opłacać do 20. dnia miesiąca następnego (np. zaliczka za kwiecień opłacana do 20 maja), za grudzień - do 20 stycznia roku następnego,
● zaliczki kwartalne do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (np. zaliczka za I kwartał będzie musiała być opłacona do 20 kwietnia), za ostatni kwartał roku do 20 stycznia roku następnego.

Kwartały w prawie podatkowym:

● I kwartał - styczeń, luty, marzec - zaliczka opłacana do 20 kwietnia,
● II kwartał - kwiecień, maj, czerwiec - zaliczka opłacana do 20 lipca,
● III kwartał - lipiec, sierpień, wrzesień - zaliczka opłacana do 20 października,
● IV kwartał - październik, listopad, grudzień - zaliczka opłacana do 20 stycznia roku następnego.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Schemat wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej):

● od kwoty przychodu (liczonego od początku roku) należy odjąć koszty poniesione w tym okresie. W ten sposób otrzymasz różnicę między przychodami a kosztami, czyli kwotę dochodu,
● od uzyskanej kwoty należy odjąć stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe (chyba, że wykazano je wcześniej, jako koszty). Składki na ubezpieczenia społeczne można albo zaliczyć do kosztów, albo odjąć od dochodu. Dochód ten można pomniejszyć także o inne przysługujące odliczenia, np. dokonane darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne. Dochód po odliczeniach zaokrąglamy do pełnych złotych. Uzyskuje się tym samym podstawę opodatkowania,
● jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 85 528 zł, należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez 17 proc. stawkę podatku i odjąć 556,02 (kwotę zmniejszającą podatek według skali podatkowej). Gdy dochody przekroczą kwotę 85 528 zł – oblicza się nadwyżkę ponad tę kwotę, następnie nadwyżkę mnoży przez 32 proc. i dodaje do tego wyniku kwotę 15 395,04 zł. Tak obliczonej kwoty zaliczki nie pomniejsza się już o kwotę zmniejszającą podatek
● od uzyskanej kwoty podatku należy odjąć sumę opłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (odliczeniu podlega 7,75 proc. podstawy wymiaru, cała składka wynosi 9 proc.) i tym samym otrzymuje się podatek należny od początku roku,
● od kwoty podatku należnego od początku roku należy odjąć sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Uzyskasz tym samym kwotę należnej zaliczki za dany miesiąc,
● zaliczkę należną za dany miesiąc zaokrąglamy do pełnych złotych. W ten sposób uzyskujemy kwotę, którą należy wpłacić do urzędu skarbowego.

Niezapłacenie zaliczki na podatek dochodowy w terminie - czym skutkuje?

Niezapłacona w terminie zaliczka na podatek stanowi zaległość podatkową. Konsekwencją powstania zaległości podatkowej są obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę wpłaca się zasadniczo za okres od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności zaliczki na podatek, do dnia zapłaty.

Odsetki wylicza się według następującego wzoru: kwotę zaległości podatkowej mnoży się przez liczbę dni zwłoki oraz obowiązującą w tym czasie stawkę odsetek, a uzyskany wynik dzieli przez 365. Otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a wynoszące 50 gr i więcej podwyższa do pełnych złotych. Jeżeli zaległość podatkowa istniała w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetkowe, odsetki za zwłokę nalicza się odrębnie za każdy z nich. Zaokrągleniu podlega natomiast suma kwot za poszczególne okresy.

Podstawa prawna:
– Art. 44 ust. 1b, 3, 6b i 15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ,
– § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego .

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >