Kiedy czyn uznawany jest za paserstwo?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 3 Stycznia 2021

Kiedy czyn uznawany jest za paserstwo?

Paserstwo to zakupienie przedmiotu pochodzącego z przestępstwa lub pomoc w zbyciu takich rzeczy. W myśl Kodeksu karnego jest zachowaniem niedozwolonym. Jak Kodeks karny definiuje pojęcie paserstwa i jakie konsekwencje prawne grożą osobie, która dopuści się takiego czynu?

Na czym polega paserstwo?

Paserstwo, wbrew powszechnemu rozumieniu, to nie tylko kupowanie rzeczy pochodzących z czynu zabronionego, jakim jest np. kradzież. Jako paserstwo kwalifikuje się również np. nabywanie w formie darowizny rzeczy pochodzącej z czynu zabronionego, pomoc w zbyciu rzeczy pochodzącej z takiego czynu, czyli np. pomoc w jej sprzedaży, objęcie w posiadanie takiej rzeczy lub też pomoc w jej ukryciu. Odpowiedzialności karnej za paserstwo podlega każda poczytalna osoba, która ukończyła 17. rok życia.

Paserstwo umyślne i nieumyślne

Ustawodawca wyróżnił dwa rodzaje paserstwa. Jest to paserstwo umyślne i nieumyślne.

Paserstwo umyślne – to zachowanie osoby, która nabywa, pomaga w zbyciu czy ukrywa mienie, mając świadomość tego, że pochodzi ono z kradzieży lub przywłaszczenia; albo która w celu uzyskania korzyści majątkowej przyjmuje to mienie lub też pomaga w jego ukryciu czy zbyciu. Najistotniejsze więc jest to, czy kupujący wiedział lub na podstawie okoliczności powinien i mógł przypuszczać, że rzecz pochodzi z czynu zabronionego. Taka sytuacja ma miejsce np. gdy mamy okazję do zakupu nowego produktu w cenie znacznie niższej od obowiązującej aktualnie ceny rynkowej.

Jeśli sprawca wiedział lub zakładał, że tak może być i mimo to podjął takie działania, grozi za nie 5 lat pozbawienia wolności.

Paserstwo nieumyślne – popełnia osoba, która nabywa, ukrywa lub pomaga w zbyciu rzeczy, o której na podstawie okoliczności powinna i mogła przypuszczać, że pochodzi z czynu zabronionego. Ten rodzaj paserstwa różni się od umyślnego tym, że osoba nie działa tu z premedytacją lub pełną świadomością, ale w takich okolicznościach gdzie powinna się domyślić pochodzenia rzeczy. Wskazane okoliczności, które powinny wpłynąć na ocenę sprawcy to specyficzne miejsce dokonania transakcji np. pusty parking w godzinach nocnych czy kupowanie przedmiotu bez typowych dla niego dokumentów.

Kiedy paserstwo jest wykroczeniem, a nie przestępstwem?

Nie we wszystkich przypadkach paserstwo uznawane jest za przestępstwo. Niekiedy uznaje się je za wykroczenie i w związku z tym kara nie jest tak surowa, a sprawca nie jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego. By paserstwo zostało uznane za wykroczenie, musi spełnić następujące warunki:

  • dotyczyć przedmiotu o wartości nieprzekraczającej 500 zł,
  • przedmiot musi pochodzić z kradzieży lub przywłaszczenia,
  • paser nabywa mienie lub pomaga w jego zbyciu, lub też w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjmuje je lub pomaga w ukryciu,
  • paser wie, że mienie pochodzi z kradzieży lub na podstawie okoliczności powinien i może przypuszczać, że tak jest.

W przypadku wartości mienia nieprzekraczającej 500 zł i umyślnego dopuszczenia się paserstwa obowiązuje kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Natomiast gdy mienie nie jest warte więcej niż 500 zł i dojdzie do nieumyślnego paserstwa, wówczas paser podlega karze grzywny lub nagany. Ponadto karalne są: usiłowanie popełnienia wykroczenia w zakresie umyślnego paserstwa oraz podżeganie do niego i pomocnictwo w nim.

Co więcej, jeśli paserstwo dokonywane jest na rzeczy pochodzącej z przestępstwa innego typu, np. z rozboju lub wymuszenia rozbójniczego, wówczas zawsze stanowi przestępstwo, niezależnie od tego, jaką wartość ma przedmiot tego paserstwa. Dodatkowo forma kwalifikowana paserstwa to cięższa odmiana tego przestępstwa i w związku z tym zagrożona jest większą sankcją karną, przewidzianą w sytuacjach, gdy przedmiotem paserstwa jest mienie o znacznej wartości lub dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury.

Paserstwo komputerowe

Ustawa zwraca też uwagę na paserstwo komputerowe, które jest traktowane jak typowe paserstwo. Przedmiotem jednak nie jest rzecz, ale program komputerowy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News